Komunikat o błędzie

 • Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_database() (line 2739 of /www/htdocs/wgipb/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in Database::loadDriverFile() (line 1833 of /www/htdocs/wgipb/includes/database/database.inc).
 • Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in Database::loadDriverFile() (line 1833 of /www/htdocs/wgipb/includes/database/database.inc).

Rekrutacja - studia drugiego stopnia (magisterskie)

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2019/2020

Oferta kształcenia na studiach stacjonarnych

Stopień kształcenia i czas trwania studiówZakres kształcenia
IKIERUNEK BUDOWNICTWO (B)
Bstudia II-go stopnia - magisterskie
Rekrutacja  śródroczna
LUTY 2020
3 sem.Budowle i konstrukcje inżynierskie (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
Inżynieria drogowa (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
Budownictwo energooszczędne (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
IIKIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA (GK)
Bstudia II-go stopnia - magisterskie
Rekrutacja  śródroczna
LUTY 2020
3 sem.Geodezja gospodarcza (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
Geodezja i nawigacja satelitarna* (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
Kataster nieruchomości (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
Geodezja i technologie informatyczne (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
Gospodarka nieruchomościami (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
Geoinformatics (Geoinformatyka) (tylko język angielski) (zobacz sylwetkę absolwenta)
Geodesy and Geoinformatics (tyklo w języku angielskim) (zobacz sylwetkę absolwenta)
IIIKIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA (GP)
Bstudia II-go stopnia - magisterskie
Rekrutacja  śródroczna
LUTY 2020
3 sem.Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
Zarządzanie przestrzenią (zobacz plan studiów) (zobacz opis)
IVKIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Bstudia II-go stopnia - magisterskie
 
3 sem.inżynieria sanitarna i wodna
inżynieria ekologiczna
Environmental Biotechnology (oferta w języku angielskim)
Process Engineering and Environmental Protection (oferta w języku angielskim)
Biotechnology (oferta w języku angielskim)
VKIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA
Bstudia II-go stopnia - magisterskie4 sem.Turystyka i rekreacja

* - na kierunku geodezja i kartografia – studia mogą być realizowane w ramach ścieżki programowej, prowadzonej w języku obcym.
 

Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2019/2020

Oferta kształcenia na studiach niestacjonarnych

Stopień kształcenia i czas trwania studiówSpecjalność
IKIERUNEK BUDOWNICTWO (B)
Bstudia II-go stopnia - magisterski
Rekrutacja  śródroczna
LUTY 2020
3 sem.Budowle i konstrukcje inżynierskie (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
Inżynieria drogowa (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
Budownictwo energooszczędne (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
IIKIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA (GK)
Bstudia II-go stopnia - magisterskie
Rekrutacja
CZERWIEC-SIERPIEŃ 2019
3 sem.Gospodarka nieruchomościami (zobacz plan studiów(zobacz sylwetkę absolwenta)
IIIKIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Bstudia II-go stopnia - magisterskie
Rekrutacja
CZERWIEC-SIERPIEŃ 2019
4 sem. Inżynieria sanitarna i wodna

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów drugiego stopnia (magisterskich)

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub innym kierunku studiów. Wykaz kierunków po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia: (pobierz). Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

2. Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:

 1. przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,
 2. przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.

Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru – udziela dziekanat wydziału.

Tryb rejestracji kandydatów

 1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK”
 2. Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.
 3. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po:
  1. wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów
  2. wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za wybrane kierunki studiów, w kwocie ustalonej przez Rektora oraz uzyskaniu przez Uniwersytet potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto bankowe UWM
 4. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę
 5. Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych
 6. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem
 7. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowane awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów UWM
 8. Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące
 9. W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata, wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji
 10. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym
 11. Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania dokumentów w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia
 12. Rejestracji należy dokonać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie wymagane są następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • fotografię o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,
 • dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) – bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,
 • odpis dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich).

Miejsce składania dokumentów

 • Punkt przyjmowania dokumentów na studia drugiego stopnia niestacjonarne na kierunki: geodezja i kartografia oraz gospodarka przestrzenna: Olsztyn-Kortowo, Biblioteka Uniwersytecka, ul. Oczpowskiego 12B,
  tel. 089 523 39 77, 089 523 37 75, e-mail: wgipb@uwm.edu.pl
  telefon uruchomiony w czasie przyjmowania dokumentów – 089 524-50-80
 • Punkt przyjmowania dokumentów na studia drugiego stopnia niestacjonarne na kierunek budownictwo oraz studia stacjonarne na kierunki: budownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska oraz gospodarka przestrzenna (rekrutacja śródroczna styczeń-luty): Dziekanat Wydziału Geoinżynierii, ul. Prawocheńskiego 15 pok. 12,
  tel. 089 523 39 77, 089 523 37 75, e-mail: wgipb@uwm.edu.pl

Internetowa rejestracja kandydata - IRK

Przed złożeniem dokumentów niezbędna jest wcześniejsza obowiązkowa internetowa rejestracja w Internecie celem założenia odpowiedniego konta rekrutacyjnego kandydata.

 • Termin uruchomienia IRK (czerwiec-sierpień) - czerwiec 2020 r.
 • Termin uruchomienia IRK (styczeń-luty) -  3 luty 2020 r.
 • Adres IRK: https://irk.uwm.edu.pl/pl/

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty rekrutacyjnej, wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, w roku akademickim 2019/2020, wynosi 85,00 zł

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić przelewem na indywidualne konto wskazane podczas rejestracji w systemie IRK z dopiskiem „Rekrutacja 2020” i podaniem kierunku studiów.

Zobacz