Rekrutacja - studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) w roku akademickim 2019/2020

Oferta kształcenia na studiach stacjonarnych

Stopień kształcenia i czas trwania studiówZakres kształcenia
IKIERUNEK BUDOWNICTWO
Astudia I-go stopnia - inżynierskie7 sem.Budownictwo (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
IIKIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA (GK)
Astudia I-go stopnia - inżynierskie7 sem.Geodezja i geoinformatyka (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
Geodezja i szacowanie nieruchomości (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
Zdalne systemy pomiarowe (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
Geodesy and Geoinformatics (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
IIIKIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA (GP)
Astudia I-go stopnia - inżynierskie7 sem.Doradztwo na rynku nieruchomości (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
Planowanie i inżynieria przestrzenna (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
Urbanistyka (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
IVKIERUNEK INŻYNIERIA INFORMACJI (II)
Astudia I-go stopnia - inżynierskie7 sem.Analityka informacji biznesowych (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
Inżynieria informacji transportowej (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
Wywiad Geoinformacyjny  (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
VKIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Astudia I-go stopnia - inżynierskie7 sem.Inżynieria komunalna
EnvironmentalEngineering
(oferta w języku angielskim)
  
VIKIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA
Astudia I-go stopnia - licencjackie6 sem.Turystyka i rekreacja

 

Oferta kształcenia na studiach niestacjonarnych

Stopień kształcenia i czas trwania studiówSpecjalność
IKIERUNEK BUDOWNICTWO
Astudia I-go stopnia - inżynierskie7 sem.Budownictwo (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
IIKIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA (GK)
Astudia I-go stopnia - inżynierskie7 sem.Geodezja i geoinformatyka (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)
Geodezja i szacowanie nieruchomości (zobacz plan studiów) (zobacz sylwetkę absolwenta)

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (inżynierskich)

I. Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości
Przedmioty do wyboru (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
1. Chemia
2. Fizyka i astronomia
3. Geografia
4. Informatyka
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury" następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji na studia stacjonarne; studia niestacjonarne).

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.
Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

Kandydat samodzielnie wskazuje w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny), na podstawie których przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) należy dokonać spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji.

* - język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

II. Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości
1. Matematyka lub geografia lub informatyka
4. Fizyka lub chemia
5. Język obcy nowożytny (język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata)

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury" następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (w konkursie - rankingu średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości) z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji na studia stacjonarne; studia niestacjonarne).

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości - ustnym i pisemnym). W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem ww zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.

Kandydat samodzielnie wskazuje przedmioty (egzaminy), na podstawie których chce być kwalifikowany ale należy pamiętać, że za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości (np. dla warunku 1. gdzie Kandydat ma do wyboru matematyka lub geografia lub informatyka, a egzamin dojrzałości był składany np. tylko z geografii - to właśnie geografię należy wskazać jako przedmiot (egzamin) do kwalifikacji. Jeśli egzamin dojrzałości był składany z np. dwóch przedmiotów - należy wskazać ten przedmiot, z którego uzyskano wyższy wynik.

Wpisując wynik do systemu IRK używamy kropki np. 4.58 (przecinek w liczbie nie jest uwzględniany przez system IRK)

Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie "starej matury" zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej kopię świadectwa w terminie rejestracji w systemie IRK.

III. IB Matura Międzynarodowa, EB Matura Europejska

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy.

IV. Świadectwa uzyskane za granicą

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

1) zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

2) poświadczenia w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

3) tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa oraz poświadczenia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,

4) decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania.

5) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

6) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

7) dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.

Punktacji przedmiotowej nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości – zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: matematyka i fizyka,

Egzaminy oceniane są w skali 1-6. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia z tokiem nauczania w języku angielskim egzamin może zostać przeprowadzony w języku angielskim.

W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek Kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

V. Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat.

Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).

Osoby korzystające z ww. uprawnień zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji Kandydata na kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia.

Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie www.uwm.edu.pl/kandydaci

Rejestracja kandydatów

TERMIN URUCHOMIENIA INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW – 6 czerwca 2019 roku

Rejestracja kandydatów na I rok studiów umożliwia zgłoszenie chęci studiowania na wybranym kierunku i stopniu kształcenia. Kandydaci bezpośrednio przy rejestracji w systemie IRK otrzymują informacje o dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Warunkiem wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego jest: poprawna rejestracja w systemie IRK oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej. Podstawowe zasady IRK można znaleźć na naszej stronie www.irk.uwm.edu.pl

TRYB REJESTRACJI

 1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK”.
 2. Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.
 3. Rejestrację uznaje się za wiążącą po wypełnieniu następujących warunków:

1) wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów,
2) wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na wybrane kierunki studiów, w kwocie ustalonej przez Rektora oraz uzyskaniu przez Uniwersytet potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto bankowe UWM,
3) dostarczeniu na wezwanie właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa ukończenia szkoły  średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”),
4) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”),
5) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dyplomu IB Matury Międzynarodowej lub dyplomu EB Matury Europejskiej (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia posiadających świadectwo dojrzałości IB Matury Międzynarodowej lub EB Matury Europejskiej),
6) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających równoważność świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą ze świadectwem dojrzałości szkół średnich w Polsce (dotyczy kandydatów na studia legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą),
7) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia).

 1. W przypadku nie złożenia dokumentów określonych w pkt. 3 rejestracja będzie bezskuteczna i nie wywoła żadnych skutków prawnych, a tym samym zarówno rejestracja jak i wniosek zostaną pozostawione bez rozpoznania, bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
 2. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.
 3. Kandydat samodzielnie wskazuje egzaminy (przedmioty kwalifikacyjne), na odstawie których chce być kwalifikowany na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) należy dokonać spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji.
 4. Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
 5. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.
 6. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowane awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów UWM.
 7. Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
 8. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
 9. W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.
 10. Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania dokumentów w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim.
 11.  Rejestracji należy dokonać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 12. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne dla każdego kandydata konto wskazane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Opłaty należy dokonać w terminie umożliwiającym terminowe zaksięgowanie wpłaty na koncie Uniwersytetu. O uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na konto UWM (nie należy mylić z datą dokonania operacji np. w banku czy oddziale pocztowym).

 

Harmonogram rekrutacji - studia stacjonarne i niestacjonarne

Szczegówy harmonogram dostępny  na stronie
>>> POBIERZ<<<
 

Jak poprawnie dokonać rejestracji?

Należy dokładnie zapoznać się z zasadami Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia oraz oświadczeniami, które należy złożyć, zamieszczonymi w serwisie internetowym na stronie www.irk.uwm.edu.pl.
Po zapoznaniu się z zasadami IRK, ustaleniu zestawu potrzebnych danych i dokumentów można przystąpić do rejestracji. W przypadku wątpliwości podczas rejestracji można skorzystać z pomocy, którą oferuje serwis informacyjny dla kandydatów i infolinia.

Zasady Rejestracji Kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020

Kandydat rejestruje się poprzez stronę WWW systemu IRK z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z możliwością drukowania lokalnie dokumentów. Podczas rejestracji kandydat otrzymuje indywidualne konto IRK. Po rejestracji należy uzupełnić dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz wybrać kierunki studiów. Aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym należy dokonać opłaty rekrutacyjnej za wszystkie kierunki, na które kandydat dokonał rejestracji.

UWAGA !

Wpłaty będą przypisywane do kierunków zgodnie z kolejnością zapisywania się. Wpłaty księgowane są w ciągu 2–3 dni, po tym czasie należy sprawdzić stan wpłat na stronie IRK. Brak wpłaty lub zbyt niska kwota oznacza, że kwalifikacja nie będzie przeprowadzona.

Wszystkie informacje i komunikaty dotyczące rekrutacji będą wyświetlane na stronie IRK w zakładce „Moje konto”.

Indywidualne konto IRK jest udostępnione kandydatowi na czas rekrutacji. Za pośrednictwem tego konta kandydat przekazuje oraz otrzymuje informacje wymagane w procesie rejestracji i kwalifikacji kandydatów, może również sprawdzić swój status w ramach procesu rekrutacji („zapkwalifikowany”, „niezakwalifikowany”, „lista rezerwowa”, a po zakończeniu procesu kwalifikacji - „przyjęty”, „nieprzyjęty”).

Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazanie w trakcie rejestracji w systemie IRK niepełnych, błędnych lub fałszywych danych.

Po przeprowadzeniu kwalifikacji, wyniki będą dostępne na stronie IRK. Po uzyskaniu statusu „zakwalifikowany na studia”, kandydat zobowiązany jest potwierdzić zamiar podjęcia studiów.

Aby tego dokonać należy: dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej (przesyłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście) wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • fotografię o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

Brak wpływu dokumentów w podanym terminie powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia.

Miejsce składania dokumentów

 • Punkt przyjmowania dokumentów  Olsztyn-Kortowo, Biblioteka Iniwersytecka, ul. Oczapowskiego 12B.
  Punkt czynny od godz. 9.00 do godz. 15.00 w okresie przyjmowania dokumentów.

Kontakt

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziekanacie Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, pok. 12

 • telefon uruchomiony w czasie przyjmowania dokumentów – 089 524-50-80
 • studia stacjonarne tel. 089 523 39 77, 89 523 37 75,
 • studia niestacjonarne tel. 089 523 39 77, 89 523 37 75,
 • e-mail: wgipb@uwm.edu.pl

Internetowa rejestracja kandydata - IRK

Przed złożeniem dokumentów niezbędna jest wcześniejsza obowiązkowa internetowa rejestracja w Internecie celem założenia odpowiedniego konta rekrutacyjnego kandydata.

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty rekrutacyjnej, wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, w roku akademickim 2019/2020, wynosi 85,00 zł

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić przelewem na indywidualne konto wskazane podczas rejestracji w systemie IRK z dopiskiem „Rekrutacja 2019” i podaniem kierunku studiów.

Zobacz