European Credit Transfer System (ECTS)

  • ECTS - Field of studies *.pdf

Koordynator wydziałowy ds. ECTS

dr hab. inż. Sławomir Cellmer

Instytut Geodezji
tel. 089 523 49 19
e-mail: slawomir.cellmer@uwm.edu.pl

ECTS jako system transferu i akumulacji punktów

European Credit Transfer System (ECTS) to system ułatwiający zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej przez jego uczelnię macierzystą. System ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego Programu Erasmus. Od tego czasu system ECTS jest wdrażany przez coraz większą liczbę uczelni europejskich, a najszersze zastosowanie systemu obserwuje się w uczelniach uczestniczących w wymianie studentów Programu Socrates - Erasmus.

ECTS pozwala w sposób prosty i przejrzysty okreslić zasady odbywania studiów za granicą i wymagania konieczne do ich zaliczenia. System daje możliwość porównania programów nauczania, a także ułatwia formalny transfer osiągnięć studenta w nauce z jednej instytucji do drugiej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu punktów ECTS oraz wspólnej skali ocen. Uznanie okresu studiów odbywanych poza uczelnią macierzystą i dyplomów innych uczelni jest niezbędnym warunkiem stworzenia "Europy bez granic" w sferze kształcenia i szkolenia, w której studenci i nauczyciele mogliby poruszać się bez żadnych ograniczeń.

Punkty ECTS są wartościami liczbowymi odpowiadającymi wkładowi pracy, którą winien wykonać student, aby otrzymać zaliczenie poszczególnych przedmiotów. Każda wartość odzwierciedla ilość pracy koniecznej do zaliczenia pojedynczego przedmiotu w stosunku do całkowitej ilości pracy wymaganej do zaliczenia pełnego roku studiów na danym wydziale. Pod uwagę brane są wszelkie formy nauki: wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, seminaria, prace semestralne, a także egzaminy oraz inne metody oceny.

60 punktów ECTS odzwierciedla wkład pracy wymaganej do zaliczenia pełnego roku akademickiego; na semestr przypada zwykle 30 punktów. Zakłada się, że wszystkie przedmioty opisane w systemie ECTS należą do zasadniczego programu uczelni, według którego odbywają się studia stacjonarne. Punkty mają wartość względną, tj. wyrażają nakład pracy studenta, niezbędny do zaliczenia danego przedmiotu w odniesieniu do całkowitego nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia całego roku akademickiego. Zdarza się więc, że ten sam przedmiot może mieć inną wartość punktową w wypadku studiów na różnych kierunkach, np. socjologia na ekonomii to 10 pkt, a na prawie - 20 pkt. Punkty ECTS nie są kryterium wartościującym zajęcia, ale raczej rodzajem przelicznika, pozwalającego "przełożyć" oceny i zaliczenia uzyskane w innych uczelniach na system obowiązujący w instytucji macierzystej.

Uczestniczące w ECTS instytucje same wyznaczają wartości punktowe poszczególnych przedmiotów, odpowiadające wkładowi pracy. Punkty przyznawane są również za praktyki i przedmioty fakultatywne, składające się na integralną część programu studiów. W wykazie zaliczeń mogą jednak zostać wymienione również przedmioty nie punktowane, np. wychowanie fizyczne.

Skala ocen ECTS

W ramach ECTS opracowano skalę ocen, która ma ułatwić zrozumienie istoty ocen i porównywanie ocen wystawianych zgodnie z różnymi systemami w poszczególnych krajach. Ta skala nie odnosi się do żadnego krajowego systemu i ma jedynie zapewnić obiektywną ocenę umiejętności danego studenta w odniesieniu do umiejętności innych studentów ocenianych w tym samym systemie. Podstawą skali ocen ECTS jest pozycja w rankingu, jaką po przeprowadzeniu oceny zajmuje dany student; innymi słowy, chodzi o to, jak wypadł dany student na tle pozostałych studentów. W ramach ECTS studentów klasyfikuje się w dużych grupach, co ułatwia interpretację rankingu. Ten podział na grupy stanowi istotę systemu ocen ECTS.

Skalę ocen ECTS można przedstawić w formie tabelarycznej w następujący sposób:

Ocena ECTS% studentów, którzy uzyskują zaliczenia/zdają egzaminy i otrzymują daną ocenęUwagi
A10Niewskazane jest już używanie takich wyrażeń jak „celujący” czy „dobry”, ponieważ nie odpowiadają one procentowemu rankingowi Skali transferu ocen ECTS.
B25
C30
D25
E10
FX-Niedostateczna – do zaliczenia konieczne jest uzupełnienie pewnych braków
F-NIEDOSTATECZNA – do zaliczenia konieczne jest uzupełnienie istotnych braków

Dokumenty ECTS

Kluczową rolę w systemie pełnią trzy dokumenty:

  1. Pakiet informacyjny (Information Package), zawiera - adresowane do studentów i nauczycieli - informacje na temat uczelni, instytutów/wydziałów, organizacji, planu studiów oraz przedmiotów i przypisanych im punktów kredytowych.
  2. Porozumienie o programie zajęć (Learning Agrement – LA) - określa program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie. Obowiązuje ono zarówno uczelnię macierzystą, zagraniczną, jak i studenta. Dokument ten musi zostać podpisany przez wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta, a jego kopię powinna otrzymać każda ze stron. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian po podpisaniu porozumienia wymagana jest pisemna akceptacja przez odpowiednich reprezentantów obu uczelni i studenta.
  3. Wykaz zaliczeń (Transcript of Records – TR), przedstawiający osiągnięcia studenta w nauce w sposób przekrojowy, łatwy i zrozumiały. Sporządzany jest po zakończeniu okresu studiów i musi zawierać wykaz wszystkich przedmiotów i zajęć, w których uczestniczył student wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS i ocen wyrażonych w miejscowej skali ocen. Transcript of Records musi być lustrzanym odbiciem Learning Agreement, tzn. wszystkie przedmioty wymienione w LA muszą być opisane w TR.

Zobacz

Pobierz

  • Informator ECTS (ENG) *.PDF
  • Przewodnik ECTS (PL) *.PDF