Egzamin dyplomowy

stan na 15.11.2019r.

EGZAMINY DYPLOMOWE

Składy komisji egzaminacyjnych (wg kierunków) 
12.12.201906.02.202012.02.202013.02.202014.02.202018.02.2020

komisje GiK, GP


komisje B

komisje GiK


komisje B

Komisja 1 GP
Komisja 2 GP


Komisja GiK

Komisja GiK


Komisja GP

Kierunek B
komisja 1
komisja 2
komisja 3

Kierunek B
 

Informacje dotyczące Archiwum Prac Dyplomowych: (zobacz opis)

Zasady ogólne

 1. Egzamin dyplomowy może być: inżynierski lub magisterski.
 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  a) uzyskanie zaliczenia oraz złożenie egzaminów ze wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów, b) uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny z pracy inżynierskiej lub magisterskiej.
 3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana.
 4. Programowy zakres egzaminu powinien być zgodny z planem i programem studiów (2/3 zagadnień kierunkowych plus 1/3 specjalnościowych).
 5. Przy ocenie wyników tego egzaminu stosuje się oceny: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).

Terminy egzaminów dyplomowych

 1. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej (15 lutego – na studiach kończących się w semestrze zimowym; 30 czerwca – na studiach kończących się w semestrze letnim).
 2. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.
 3. Dziekan może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego studentowi, który złożył pracę dyplomową przed upływem terminów.

-------------------
Terminy egzaminów dyplomowych podano powyżej. Późniejsze terminy egzaminów uzgadniane są w dziekanacie po uwzględnieniu opinii promotora nt. stopnia zaawansowania prac dyplomowych poszczególnych studentów.

Przebieg egzaminu dyplomowego

 1. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części.
 2. W pierwszej części dyplomant przedstawia w formie PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ: temat pracy dyplomowej, cele i tezy pracy, zastosowane metody badawcze oraz referuje uzyskane wyniki - dotyczy studiów drugiego stopnia (obligatoryjnie) i pierwszego stopnia (fakultatywnie).
 3. W drugiej części dyplomant, w drodze losowania, wybiera 2 zagadnienia egzaminacyjne spośród zagadnień kierunkowych oraz 1 zagadnienie z grupy zagadnień specjalnościowych. Udziela odpowiedzi na pytanie sformułowane przez recenzenta pracy dyplomowej oraz na uprzednio wylosowane pytania.
 4. Komisja egzaminacyjna ocenia udzielone przez dyplomanta odpowiedzi. Egzamin uważa się za zakończony wynikiem pozytywnym jeżeli student udzieli odpowiedzi ocenionej na ocenę co najmniej dostateczną na wszystkie zagadnienia.

Egzamin dyplomowy poprawkowy

 1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.
 2. Powtórny egzamin dyplomowy nie może odbyć się wcześniej niż po upływie jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 3. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie, dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
 4. Wznowienie studiów może nastąpić na zasadach określonych w regulaminu studiów.

Zobacz