Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia - JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

 

RAPORT SAMOOCENY KIERUNKU "BUDOWNICTWO"

Polityka jakości kształcenia i cele kształcenia na Wydziale

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Podstawy prawne

Dokumenty związane z procesem kształcenia

Polityka jakości kształcenia i cele kształcenia na Wydziale

 1. Wysoka jakość kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (od 01.01.2015 roku Wydziele Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa) jest priorytetem oraz źródłem prestiżu Wydziału i jego absolwentów wśród pracodawców i środowiska akademickiego.
 2. Jakość kształcenia obejmuje uzyskiwanie wysokich kompetencji zawodowych przez absolwentów oraz spełnianie krajowych i międzynarodowych standardów kształcenia.
 3. Kształcenie jest realizowane w zgodzie z uniwersalnymi zasadami etycznymi zapisanymi w Statucie UWM i Regulaminie Studiów oraz regułami postępowania utrwalonymi w tradycji kształcenia inżynierów.
 4. Filarami wysokiej jakości kształcenia są:
  • przekazywanie najnowszej wiedzy przydatnej w praktyce geodezyjnej oraz związanej z gospodarką przestrzenną – z zastosowaniem nowoczesnych metod kształcenia,
  • przygotowanie do aktywnego życia zawodowego i obywatelskiego,
  • poszerzanie oferty edukacyjnej o elementy pokrewnych dziedzin i dyscyplin niezbędne do zwiększenia elastyczności sylwetki absolwenta na współczesnym rynku pracy,
  • indywidualne podejście do studenta – praca w małych grupach laboratoryjnych.
 5. Wydział realizuje cele kształcenia poprzez ustawiczne doskonalenie nauczycieli akademickich, programów kształcenia i procesów kształcenia (w tym WSZJK) oraz rozwój bazy dydaktycznej.

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

Podstawowymi celami Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia są:

 1. stałe doskonalenie jakości kształcenia,
 2. zapewnienie spójności założonych celów, środków i rezultatów kształcenia,
 3. przejrzystość procedur zapewniania jakości kształcenia,
 4. podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kształcenia,
 5. dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej,
 6. zapewnienie łączności nauczania z prowadzonymi na Wydziale badaniami naukowymi,
 7. optymalne wykorzystanie środków finansowych,
 8. poprawa warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 9. rozwój indywidualny studenta,
 10. podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 11. stworzenie systemu komunikacji z potencjalnymi kandydatami na studia oraz zwiększenie komunikacji ze studentami i absolwentami Wydziału.

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia zapewnia realizację polityki jakości kształcenia, a w jej ramach – funkcjonowanie procedur zapewniania jakości poprzez:

 1. instytucjonalne umocowanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację kształcenia oraz zapewnianie jakości kształcenia;
 2. system oceny procesu kształcenia, opracowywania, monitoringu oraz okresowych przeglądów planów studiów i programów nauczania;
 3. systemy realizacji zajęć, oceny pracy studentów, zasobów do nauki oraz środków wsparcia dla studentów;
 4. systemy przygotowywania prac dyplomowych, realizacji egzaminu dyplomowego oraz monitoringu procesu dyplomowania i egzaminowania;
 5. dobór i zapewnianie jakości kadry dydaktycznej oraz system oceniania kadry dydaktycznej i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, gwarantujący wysoki poziom realizacji procesów kształcenia;
 6. kryteria kwalifikacyjne i określanie limitów przyjęć na I rok studiów;
 7. krajowe oraz zagraniczne programy mobilności studentów i doktorantów;
 8. system monitoringu i promocji efektów kształcenia, gwarantujący wysoki poziom realizacji procesów kształcenia oraz sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia;
 9. system zapewniania kompetencji kadry dydaktycznej, gwarantujący posiadanie przez nią odpowiednich kwalifikacji;
 10. system oceny dopasowania treści programowych do wymogów rynku pracy – powiązanie kształcenia z rynkiem pracy oraz praktyką zawodową;
 11. system informacyjny dotyczący kształcenia, który powinien:
  • umożliwiać systematyczne publikowanie aktualnych, bezstronnych i obiektywnych informacji jakościowych i ilościowych na temat oferty kształcenia,
  • gromadzić, analizować i wykorzystywać informacje dotyczące zarządzania programami studiów i innymi działaniami edukacyjnymi.

Doskonalenie jakości kształcenia zgodnie z WSZJK realizowane jest przez:

 1. Radę Wydziału,
 2. Dziekana i Prodziekanów,
 3. Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia,
 4. Kierowników i Rady Jednostek Organizacyjnych,
 5. kadrę dydaktyczną oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Należy dążyć do aktywnego współudziału w procesie zapewniania jakości kształcenia:

 1. studentów oraz organizacji studenckich,
 2. przedstawicieli firm i organizacji branżowych,
 3. przedstawicieli otoczenia społecznego Wydziału.

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Skład:

1)   przewodniczący,
2)   przedstawiciele nauczycieli akademickich jednostki/przedstawiciele jednostki,
3)   przedstawiciel studentów, wskazany przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego,
4)   przedstawiciel doktorantów, wskazany przez Radę Samorządu Doktorantów,

Zadania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (podstawa prawna: Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie):

 1. wprowadzanie obowiązujących w uczelni dokumentów i procedur zapewniania jakości w jednostkach,
 2. przedstawianie radzie podstawowej jednostki organizacyjnej lub radzie jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej, corocznie do 30 listopada, sprawozdania z oceny jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki wraz z analizą SWOT,
 3. przedstawianie radzie podstawowej jednostki organizacyjnej lub radzie jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
 4. upowszechnianie wyników analiz jakości kształcenia w podstawowej jednostce organizacyjnej lub jednostce ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej.
 5. współpraca z Biurem ds. Kształcenia – Zespołem ds. zarządzania jakością kształcenia oraz Uczelnianym Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w obszarze działań projakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z opracowaniem narzędzi ewaluacji i metod doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Podstawy prawne Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia - Uniwersytet

Podstawy prawne Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia - WGiGP/WGIPB

Dokumenty związane z procesem kształcenia na WGiGP/WGIPB

Koordynatorzy na WGiGP/WGIPB

Stanowiska Dziekan

Akredytacje

 1. Uchwałą nr 22/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 15 stycznia 2004 roku ocena jakości kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim na kierunku „geodezja i kartografia” prowadzonym na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została oceniona POZYTYWNIE.
 2. Uchwałą Nr 30/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „geodezja i kartografia” prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także w jego Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Toruniu na poziomie studiów pierwszego stopnia wydało ocenę: POZYTYWNĄ. Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku „geodezja i kartografia”. Poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym.
 3. Uchwałą Nr 366/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „gospodarka przestrzenna” prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia wydało ocenę: POZYTYWNĄ

  Zobacz uchwałę 366/2011 PKA

  Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialna pozwalającą na prowadzenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „gospodarka przestrzenna”. Poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym.

  Przedmiotowa akredytacja jest najważniejszą formą oceny jakości edukacji w szkołach wyższych.
   
 4. Uchwałą nr 392/2015 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie oceny programowej na kierunku  „geodezja i kartografia” prowadzonym na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kierunek  „geodezja i kartografia” uzyskał ocenę WYRÓŻNIAJĄCĄ.

Zobacz uchwałę 392/2015 PKA

 

Dziekanat Przyjazny Studentom

Oprócz wysokiego poziomu nauczania dbamy także o poprawny i jednocześnie sympatyczny wizerunek w oczach naszych studentów. Dowodem tego jest uznanie i szacunek jakim darzą nas i naszą pracę.

W roku akademickim 2005/2006 egzequo z Dziekanatem Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Dziekanatem Wydziału Matematyki i Informatyki otrzymaliśmy przyznawaną przez Radę Uczelnianych Samorządów Studenckich UWM prestiżową nagrodę i tytuł Dziekanat Przyjazny Studentom przyznawane w plebiscycie o tej samej nazwie.

Zobacz