Inżynieria informacji

Studia Stacjonarne

Kierunek: Inżynieria Informacji (zobacz opis)

Ścieżka kształcenia    

Studia pierwszego stopnia-inżynierskie

7 sem.

Analityk Informacji Biznesowych (zobacz opis)

Inżynieria Informacji Transportowej (zobacz opis)

Wywiad Geoinformacyjny (zobacz opis)

 

 

 

Kierunek: Inżynieria Informacji

Studia na kierunku Inżynieria Informacji pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, modelowania, bezpieczeństwa, wykorzystania i udostępniania informacji.                            

Program studiów przewiduje realizację przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia w ramach ścieżek dydaktycznych.

W programie studiów na tym kierunku przewidziano realizację przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym oraz  kształcenia kierunkowego w zakresie między innymi: źródeł danych i informacji oraz metod ich pozyskiwania, systemów baz danych i systemów IT, modelowania danych i informacji, bezpieczeństwa informacji.

Absolwenci kierunku Inżynieria Informacji mogą pracować jako: broker informacji (researcher), specjalista zarządzania informacją, analityk informacji i raportów medialnych, specjalista ochrony informacji niejawnych, administrator bezpieczeństwa informacji, analityk biznesowy, specjalista do spraw logistyki transportu, pracownik działu logistyki transportu, specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu, inżynier transportu drogowego, kierownik działu transportu, organizator transportu drogowego.

Studia na kierunku Inżynieria Informacji przygotowują absolwentów do pracy w: firmach zajmujących się zintegrowanym pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzeniem informacją, wywiadowniach gospodarczych, agencjach wywiadowczych, centrach bezpieczeństwa, centrach zarzadzania kryzysowego, służbach publicznych, firmach konsultingowych i doradczych, pionach zaplecza informacyjnego jednostek administracji samorządowej i rządowej, firmach obsługujących systemy informacyjne, komórkach organizacyjnych, które zajmują się logistyką transportu, pionach logistyki transportu jednostek administracji samorządowej i rządowej.

Studia na kierunku inżynieria informacji pozwalają na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze nauk technicznych i nauk społecznych.

W ramach studiów realizowane są trzy moduły - ścieżki edukacyjne:

A - Analityk Informacji Biznesowej,

 B - Inżynier Informacji Transportowej,

C - Wywiad Geoinformacyjny.


SPS Ścieżka: Analityk Informacji Biznesowych

Absolwent ścieżki dydaktycznej profilującej Analityk Informacji Biznesowych posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie: identyfikacji niezbędnych danych i informacji, pozyskania informacji z różnych źródeł, a także transformacji danych w informacje; nowoczesnego przetwarzania zbiorów danych o różnej wielkości i jakości; analizy danych pozyskanych z systemów lokalnych i globalnych, modelowania informacji w systemach niedoskonałych; oceny oraz wyceny informacji.

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu: geomarketingu, metod walidacji i wyceny informacji, procesów decyzyjnych w biznesie, metody jakościowych w analizie biznesowej, analizy danych medialnych i ekonomiczno-finansowych, zarządzania wiedzą, prognoz i symulacji biznesowych, wywiadu gospodarczego, doradztwa biznesowego, metod ilościowych w analizie biznesowej, optymalizacji biznesowej i profilowania biznesowego.

Absolwent potrafi: dostarczać informacje na zlecenie dla szerokiej grupy interesariuszy związanych z zaspokajaniem potrzeb nabywców informacji; opracować zakres informacji niezbędny do podejmowania określonych decyzji; przeprowadzić analizę jakościową i ilościową zasobów informacyjnych; symulować procesy decyzyjne, w szczególności wynikające z  działalności społeczno-gospodarczej, czynnie uczestniczyć w procesach przygotowywania analiz informacyjnych związanych z działalnością społeczno-gospodarczą podmiotów gospodarczych i osób.

 

SPS Ścieżka : Inżynieria Informacji Transportowej

Absolwent ścieżki Inżynieria Informacji Transportowej posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wiedzy ogólnotechnicznej z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: funkcjonowania systemów gromadzenia i analiz informacji transportowych, inżynierii infrastruktury i środków transportowych oraz inżynierii ruchu i przewozów transportowych, wiedzy związanej z modelowaniem informacji oraz analizą informacji pochodzących z systemów transportowych – zarówno infrastruktury transportowej, jak i środków transportu – w fazie projektowania tych systemów, ich budowy i eksploatacji.

Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na prowadzenie przedsięwzięć związanych z planowaniem, pozyskiwaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, analizą, wnioskowaniem oraz udostępnianiem informacji na potrzeby optymalizacji systemów transportowych pod względem: efektywności ekonomicznej, bezpieczeństwa zdrowia i życia użytkowników systemu, ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy ich funkcjonalności.

Absolwent posiada umiejętności pozwalające na wykonywanie prac analitycznych i zarządzanie informacją w obszarze drogownictwa i kolejnictwa, transportu lotniczego i wodnego, a także transportu miejskiego oraz publicznego. Absolwent przygotowany jest do pracy indywidualnej i zespołowej w administracji samorządowej, administracji rządowej, zarządach i przedsiębiorstwach transportowych, firmach spedycyjnych i centrach logistycznych, zakładach sektora drogowego i kolejowego, biurach projektowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz umiejętności inżynierskiego podejścia do problematyki analizy informacji transportowej, w szczególności w aspekcie: stosowania podstawowych metod i procedur dotyczących organizowania procesów transportowych, identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów w zakresie planowania i projektowania elementów systemów transportu,  zarządzania infrastrukturą transportu, eksploatacji środków transportu, bezpieczeństwa transportu.

 

 

SPS Ścieżka: Wywiad Geoinformacyjny

Absolwent ścieżki Wywiad Geoinformacyjny posiada niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu: doboru adekwatnego oprogramowania GIS (System Informacji Geograficznej), jego konfiguracji oraz umiejętności doboru oraz prowadzenia metod i technik analiz geoinformacyjnych do przedmiotu analiz. Uzyska wiedzę z zakresu prognozowania zjawisk przestrzennych oraz typowania lokalizacji różnorodnych zdarzeń przestrzennych, w tym zdarzeń kryzysowych.

Absolwent posiada kompetencje metodologiczne, analityczne, prognostyczne oraz dedukcyjne. Będzie ponadto potrafił wykorzystać istniejące oprogramowanie GIS na potrzeby prowadzenia standardowych analiz geoinformacyjnych i geoprzestrzennych,  czynnie uczestniczyć w procesie zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami oraz w szczególności uczestniczyć w procesie zarządzania kryzysowego na etapie prognozowania, rejestracji przestrzennych zasięgów klęsk naturalnych i cywilizacyjnych oraz planowania działań naprawczych.

Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach analityka (geo)informacji w jednostkach oraz firmach zajmujących się zintegrowanym pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzaniem informacją, wywiadowniach gospodarczych, agencjach wywiadowczych, służbach publicznych zajmujących się zaawansowanym przetwarzaniem informacji, np. policja, straż pożarna, centra zarządzania kryzysowego oraz w pionach zaplecza informacyjnego jednostek administracji samorządowej i rządowej.