Standardy kształcenia

Standardy nauczania ściśle regulowane są zapisami oraz załącznikami do:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. z 2002 Nr 116 poz. 1004 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w prawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z 2007 nr 164 poz. 1166 z późn. zm.)

standardy środowiskowe

 • kierunek geodezja i kartografia (KAUT) *.PDF
 • kierunek gospodarka przestrzenna (informator FPAKE) *.PDF

Zobacz

standard ustawowy – kierunek geodezja i kartografia - obowiązywał do 2007 roku

Studia magisterskie

I. Wymagania ogólne

Studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi nie mniej niż 3600, w tym 2190 godzin określonych w standardach nauczania.

II. Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów magisterskich na kierunku geodezja i kartografia otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia kształcą specjalistów w zakresie szeroko rozumianej geodezji obejmującej wyznaczanie położenia obiektów, przedstawianie ich na mapach, geodezyjną obsługę obiektów inżynieryjnych i przemysłowych oraz gospodarkę nieruchomościami. Absolwenci powinni być przygotowani do prowadzenia działalności inżynierskiej i naukowej w zakresie geodezji i kartografii oraz systemów informacji o terenie. Absolwenci powinni posiadać umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz wiedzę umożliwiającą stosowanie komputerowych technik gromadzenia i przetwarzania informacji o środowisku geograficznym.

III. Grupy przedmiotów i minimalne obciążenia godzinowe:

 1. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 360
 2. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 510
 3. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1 320
  Razem: 2 190

IV. Praktyki

Program studiów powinien przewidywać od 8 do 12 tygodni praktyki, w tym praktykę kierunkową i dyplomową.

V. Przedmioty w grupach i minimalne obciążenia godzinowe:

 1. PZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 360
  1. Przedmioty ekonomiczne i humanistyczne 90
  2. Języki obce 180
  3. Wychowanie fizyczne 90
 2. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 510
  1. Matematyka 240
  2. Fizyka 120
  3. Informatyka 105
  4. Geometria i grafika inżynierska 45
 3. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1 320
  1. Geodezja 240
  2. Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna 120
  3. Geodezja inżynieryjna 105
  4. Budownictwo 60
  5. Geodezja satelitarna 30
  6. Rachunek wyrównawczy 90
  7. Fotogrametria i teledetekcja 120
  8. Kartografia 75
  9. Elektroniczna technika pomiarowa 45
  10. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego 105
  11. Systemy informacji o terenie 135
  12. Podstawy nauk o Ziemi, geomorfologia i gleboznawstwo 75
  13. Ochrona środowiska przyrodniczego człowieka 45
  14. Prawo 75

VI. Treści programowe przedmiotów:

 1. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
  1. Przedmioty ekonomiczne i humanistyczne Do wyboru w szczególności: mikroekonomia, podstawy zarządzania, psychologia, socjologia, filozofia, etyka.
 2. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
  1. Matematyka Algebra, teoria macierzy, geometria analityczna i różniczkowa, podstawy analizy matematycznej, metody numeryczne - w tym rozwiązywanie układów równań liniowych i nieliniowych, elementy statystyki matematycznej.
  2. Fizyka Fizyka ogólna - w tym optyka, elementy szczególnej teorii względności, zjawiska elektryczne i elektromagnetyczne, wybrane zagadnienia specjalne, takie jak: prawa Keplera, zagadnienia Ciołkowskiego, zjawisko precesji, promieniowanie temperaturowe, własności gazów i cieczy.
  3. Informatyka Użytkowanie i programowanie komputerów, struktura i bazy danych, specjalistyczne pakiety użytkowe, urządzenia systemów informatyki, ogólna struktura i zasady działania systemów komputerowych, sieci komputerowe.
  4. Geometria i grafika inżynierska Elementy geometrii wykreślnej stosowanej w geodezji i kartografii. Podstawy projektowania wspomaganego komputerem, specjalistyczne pakiety programowe. Grafika i grafika komputerowa.
 3. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
  1. Geodezja Definicja geodezji. Podział geodezji. Pomiary sytuacyjne: układy współrzędnych na płaszczyźnie, metody pomiarów kątów i długości, dalmierze i teodolity. Pomiary wysokości: metoda niwelacji geometrycznej, niwelatory techniczne, sieci niwelacyjne, niwelacja trygonometryczna. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, tachimetria, tachimetry klasyczne i elektroniczne, automatyzacja pomiarów tachimetrycznych. Szczegółowe osnowy geodezyjne. Opracowanie wyników pomiarów. Sporządzenie mapy zasadniczej.
  2. Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna Zagadnienia geometryczne geodezji wyższej. Podstawy astronomii sferycznej. Modele pola siły ciężkości Ziemi, elementy teorii potencjału, pole normalne siły ciężkości Ziemi, zmiany pola siły ciężkości Ziemi, zmiany pola siły ciężkości w czasie. Elementy grawimetrii geodezyjnej. Wyznaczanie figury Ziemi metodami grawimetrycznymi i astronomiczno-geodezyjnymi. Wykorzystanie pomiarów satelitarnych w geodezji. Podstawowe sieci geodezyjne: sieci zintegrowane, modernizacja sieci podstawowych w Polsce.
  3. Geodezja inżynieryjna Geodezyjna realizacja procesów inwestycyjnych. Pomiary inwentaryzacyjne. Wyznaczanie odchyłek projektowych budowli i urządzeń przemysłowych. Badanie odkształceń i wyznaczanie przemieszczeń.
  4. Budownictwo Podstawy budownictwa ogólnego. Elementy budownictwa przemysłowego. Zarys inżynierii lądowej i miejskiej.
  5. Geodezja satelitarna Ruch sztucznych satelitów Ziemi. Metody obserwacji. Metody geometryczne i dynamiczne wyznaczania położenia punktów i tworzenia sieci satelitarnych. Globalny System Pozycyjny GPS (Global Position System). Zasada satelitarnych metod wyznaczania współczynników pola grawitacyjnego Ziemi. Modele pola. Zastosowania sztucznych satelitów Ziemi do badań geodynamicznych.
  6. Rachunek wyrównawczy Podstawy algebry liczb zespolonych (macierzy i krakowianów). Probabilistyczne podstawy teorii błędów pomiarów. Wyrównanie wyników pomiarów geodezyjnych: metody wyrównania zależnych wyników pomiarów, wielogrupowe i wieloetapowe wyrównanie sieci geodezyjnych.
  7. Fotogrametria i teledetekcja Definicja fotogrametrii. Wykonywanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i naziemnych. Metody obserwacji i pomiaru zdjęć. Analityczne i analogowe opracowanie stereogramu. Technologie fotogrametryczne i ich zastosowania. Podstawy fizyczne teledetekcji. Fotograficzne metody rejestracji. Metodyka fotointerpretacji. Skanery. Zobrazowania radarowe. Zdjęcia satelitarne. Zastosowania teledetekcji. Fotogrametria cyfrowa, klasyfikacja tematyczna treści obrazów cyfrowych.
  8. Kartografia Definicje i klasyfikacja odwzorowań kartograficznych. Zniekształcenia odwzorowawcze. Analiza własności podstawowych zbiorów odwzorowań geodezyjno-kartograficznych, konforemnych stosowanych w Polsce. Koncepcje, funkcje i formy mapy. Zasady redagowania i opracowania treści map. Kartografia tematyczna. Generalizacja kartograficzna i statystyczne metody przetwarzania danych przestrzennych. Kartograficzne aspekty Geodetic Information System (GIS). Kartografia tematyczna. Kartografia cyfrowa i automatyzacja procesu opracowania i wydawania map. Technologia wytwarzania map.
  9. Elektroniczna technika pomiarowa Zasady konstrukcji geodezyjnych instrumentów optycznych. Systemy elektronicznego i komputerowego wspomagania instrumentów geodezyjnych. Dalmierze mikrofalowe, świetlne i laserowe, interferometr laserowy, tachimetr elektroniczny. Badanie, justowanie i rektyfikacja instrumentów geodezyjnych. Testowanie instrumentów. Kalibracja przyrządów pomiarowych.
  10. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Gospodarka terenami zurbanizowanymi. Podstawy gospodarki gruntami rolnymi. Aspekty ekonomiczne gospodarki gruntami. Podstawowe zagadnienia geodezyjnej obsługi nieruchomości.
  11. Systemy informacji o terenie Zarys teorii systemów informacyjnych. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych o terenie. Udostępnianie informacji. Numeryczne modele powierzchni terenowej. Wybrane systemy informacji o terenie. Ewidencja gruntów i budynków. Przepisy prawne.
  12. Podstawy nauk o Ziemi, geomorfologia i gleboznawstwo System nauk o Ziemi. Planeta Ziemia i geosfery: litosfera, hydrosfera, atmosfera, pedosfera i biosfera. Zarys geologii i geofizyki. Zarys gleboznawstwa i geomorfologii.
  13. Ochrona środowiska przyrodniczego człowieka Pojęcia i definicje podstawowe. Zagrożenie środowiska. Degradacja i ochrona komponentów środowiska: atmosfery, litosfery, pedosfery, hydrosfery, biosfery. Systemy monitoringu i waloryzacja środowiska. Rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością człowieka. Ekonomiczne i prawne aspekty ochrony środowiska. Rola geodezji, kartografii i teledetekcji jako źródeł informacji o stanie aktualnym i zmianach zachodzących w środowisku. Systemy informacji o środowisku.
  14. Prawo Podział prawa. Podstawy prawa i wykładnia prawa (w tym podstawowych przepisów prawnych w zakresie geodezji i kartografii). Prawo cywilne, prawo rzeczowe, rodzaje zobowiązań. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Prawo pracy.

VII. Zalecenia

 1. Kształcenie praktyczne (laboratoria, ćwiczenia, projekty) powinno stanowić łącznie nie mniej niż 40 % godzin programu przedmiotów technicznych i specjalnościowych.
 2. Ćwiczenia terenowe z geodezji, geodezji wyższej i astronomii geodezyjnej oraz fotogrametrii i teledetekcji powinny być wliczane do ogólnej liczby 3600 godzin.
 3. Przy ustalaniu szczegółowego planu i programu studiów należy mieć na uwadze kryteria akredytacji kierunku w FEANI (przedmioty kształcenia ogólnego około 10 %, przedmioty podstawowe około 35 % i przedmioty kierunkowe około 55 %).

Studia zawodowe

I. Wymagania ogólne

Studia zawodowe na kierunku geodezja i kartografia trwają nie mniej niż 7 semestrów (3,5 roku). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi około 2700 godzin, w tym 1230 godzin określonych w standardach nauczania.

II. Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zawodowych na kierunku geodezja i kartografia otrzymuje tytuł inżyniera. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakresie geodezji i kartografii oraz systemów informacji o terenie. W szczególności powinien posiadać niezbędny zasób wiedzy i praktycznego doświadczenia do wykonywania prac z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie i znajdujących się na nim obiektach. W tym celu powinien opanować technologie prac pomiarowych, wykorzystujące elektroniczne urządzenia i aparaturę pomiarową, metody satelitarne oraz metody fotogrametrii i teledetekcji. Ponadto absolwent powinien posiadać umiejętności w dziedzinie technik komputerowych, w tym komputerowego wspomagania w zakresie geodezji i kartografii. Absolwent powinien także posiadać umiejętności techniczne oraz wiedzę ekonomiczną i prawną z zakresu gospodarki nieruchomościami.

III. Grupy przedmiotów i minimalne obciążenia godzinowe

 1. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 300
 2. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 540
 3. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 390 Razem: 1 230

IV. Praktyki

Program studiów powinien przewidywać od 8 do 12 tygodni praktyki.

V. Przedmioty w grupach i minimalne obciążenia godzinowe

 1. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 300
  1. Przedmioty ekonomiczne i prawne 60
  2. Przedmioty humanistyczne 30
  3. Wychowanie fizyczne 90
  4. Języki obce 120
 2. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 540
  1. Matematyka 150
  2. Fizyka 75
  3. Informatyka 120
  4. Podstawy geodezji 90
  5. Kartografia 60
  6. Geometria i grafika inżynierska 45
 3. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 390
  1. Geodezja wyższa i astronomia 45
  2. Geodezja inżynieryjna 45
  3. Zarys budownictwa 30
  4. Geodezja satelitarna 30
  5. Rachunek wyrównawczy 30
  6. Fotogrametria i teledetekcja 30
  7. Elektroniczna technika pomiarowa 30
  8. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego 30
  9. Systemy informacji przestrzennej 30
  10. Ochrona środowiska 30
  11. Podstawy nauk o Ziemi 30
  12. Gospodarka nieruchomościami 30

VI. Treści programowe przedmiotów

 1. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
  1. Przedmioty ekonomiczne i prawne W zależności od zainteresowań studenta: mikroekonomia, podstawy zarządzania lub inne.
  2. Przedmioty humanistyczne W zależności od zainteresowań studenta: psychologia, socjologia, filozofia, etyka lub inne.
 2. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
  1. Matematyka Algebra, teoria macierzy, geometria analityczna i różniczkowa, podstawy analizy matematycznej, metody numeryczne - w tym rozwiązywanie układów równań liniowych i nieliniowych, elementy statystyki matematycznej.
  2. Fizyka ogólna - w tym optyka, elementy szczególnej teorii względności, zjawiska elektryczne i elektromagnetyczne, wybrane zagadnienia specjalne, w tym: prawa Keplera, zagadnienia Ciołkowskiego, zjawisko precesji, promieniowanie temperaturowe, własności gazów i cieczy.
  3. Informatyka Użytkowanie i programowanie komputerów, struktura i bazy danych, specjalistyczne pakiety użytkowe, urządzenia systemów informatyki, ogólna struktura i zasady działania systemów komputerowych, sieci komputerowe.
  4. Podstawy geodezji Podział geodezji. Pomiary sytuacyjne: układy współrzędnych, teodolity i dalmierze, pomiary kątów i długości. Pomiary wysokości: niwelacja geometryczna, niwelatory techniczne, sieci niwelacyjne, niwelacja trygonometryczna. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe: tachimetria, tachimetry klasyczne i elektroniczne, automatyzacja pomiarów tachimetrycznych. Osnowy geodezyjne. Opracowanie wyników pomiarów. Mapy i mapy numeryczne.
  5. Kartografia Odwzorowania kartograficzne i zniekształcenia. Własności odwzorowań kartograficznych. Zasady redagowania i opracowania treści map. Kartografia tematyczna. Systemy informacji geograficznej. Kartografia cyfrowa. Automatyzacja procesu opracowywania i wydawania map.
  6. Geometria i grafika inżynierska Elementy geometrii wykreślnej stosowanej w geodezji i kartografii. Podstawy projektowania wspomaganego komputerem, specjalistyczne pakiety programowe. Grafika i grafika komputerowa.
 3. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
  1. Geodezja wyższa i astronomia Zagadnienia geometryczne geodezji wyższej. Podstawy astronomii sferycznej. Pole siły ciężkości Ziemi i jego własności. Elementy grawimetrii geodezyjnej. Metody grawimetryczne i astronomiczno-geodezyjne. Sieci geodezyjne, sieci niwelacji precyzyjnej, sieci zintegrowane. Pomiary satelitarne w geodezji.
  2. Geodezja inżynieryjna Geodezyjna realizacja procesów inwestycyjnych. Pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne. Pomiary przemieszczeń i deformacji obiektów budowlanych, konstrukcji inżynierskich oraz terenów przyległych. Metody pomiarów i opracowanie wyników.
  3. Zarys budownictwa Podstawy budownictwa ogólnego. Zarys inżynierii lądowej i miejskiej. Metrologia budowli przemysłowych i budynków.
  4. Geodezja satelitarna Ruchy sztucznych satelitów Ziemi. Metody obserwacji. Metody geometryczne i dynamiczne wyznaczania położenia punktów i tworzenia sieci satelitarnych. Systemy pozycyjne. Globalny System Pozycyjny GPS (Global Position System). Metody satelitarne analizy pola grawitacyjnego Ziemi. Zastosowania sztucznych satelitów do badań geodynamicznych.
  5. Rachunek wyrównawczy Wyrównanie wyników geodezyjnych: metody wyrównania zależnych wyników pomiarów, wielogrupowe i wieloetapowe wyrównanie sieci geodezyjnych.
  6. Fotogrametria i teledetekcja Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze i naziemne. Metody obserwacji i pomiaru zdjęć. Opracowanie stereogramu. Fotogrametria cyfrowa. Technologie fotogrametryczne i ich zastosowania. Podstawy fizyczne teledetekcji. Fotograficzne metody rejestracji. Metodyka fotointerpretacji. Skanery. Obrazy radarowe. Zdjęcia i obrazy satelitarne. Zastosowania teledetekcji.
  7. Elektroniczna technika pomiarowa Zasady konstrukcji geodezyjnych instrumentów optycznych. Systemy elektronicznego i komputerowego wspomagania instrumentów geodezyjnych. Dalmierze mikrofalowe, świetlne i laserowe, interferometr laserowy, tachimetr elektroniczny. Testowanie instrumentów geodezyjnych.
  8. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Gospodarka terenami zurbanizowanymi. Podstawy gospodarki gruntami leśnymi i rolnymi. Kompleksowe urządzanie obszarów wiejskich. Aspekty ekonomiczne gospodarki gruntami. Podstawowe zagadnienia geodezyjnej obsługi nieruchomości.
  9. Systemy informacji przestrzennej Pozyskiwanie i przetwarzanie danych o terenie. Udostępnianie informacji. Numeryczne modele powierzchni. Wybrane systemy informacji o terenie. Tworzenie, użytkowanie i aktualizacja systemów informacji. Ewidencja gruntów i budynków.
  10. Ochrona środowiska Źródła zagrożeń. Systemy monitoringu i waloryzacji środowiska. Rekultywacja terenów zdegradowanych. Ekonomiczne i prawne aspekty ochrony środowiska. Rola geodezji, kartografii i teledetekcji w gromadzeniu informacji o stanie środowiska. Systemy informacji o środowisku.
  11. Podstawy nauk o Ziemi System nauk o Ziemi. Planeta Ziemia i geosfery. Zarys geologii i geofizyki. Zarys gleboznawstwa i geomorfologii.
  12. Gospodarka nieruchomościami Modele rozwoju miast i charakterystyka przestrzeni zurbanizowanej. Cele i zadania gospodarki nieruchomościami. Postawy prawne, typy i rodzaje nieruchomości, procedury administracyjne. Podstawowe zagadnienia geodezyjne obsługi nieruchomości. Formy gospodarki nieruchomościami. Zarządzanie nieruchomościami.

VII. Zalecenia

 1. W grupie B i C zajęcia praktyczne (ćwiczenia, laboratoria, projekty) powinny stanowić łącznie nie mniej niż 40 % zajęć. Program studiów powinien przewidywać ćwiczenia terenowe z geodezji, geodezji wyższej, geodezji satelitarnej, geodezji inżynieryjnej, fotogrametrii i teledetekcji, pomiarów katastralnych.
 2. Przy ustalaniu szczegółowego planu i programu studiów należy mieć na uwadze kryteria akredytacji kierunku w FEANI (przedmioty kształcenia ogólnego około 10 %, przedmioty podstawowe około 35 %, przedmioty kierunkowe około 55 %).

standard ustawowy – kierunek gospodarka przestrzenna - obowiązywał do 2007 roku

STUDIA MAGISTERSKIE

I. Wymagania ogólne

Studia magisterskie na kierunku gospodarka przestrzenna trwają, w zależności od specjalności, 5 lat lub 9 semestrów. Łączna liczba godzin zajęć wynosi około 2900 na studiach 5-letnich i około 2500 na studiach 9-semestralnych, w tym 1300 godzin określonych w standardach nauczania.

II. Sylwetka absolwenta

Studia magisterskie na kierunku gospodarka przestrzenna kształcą specjalistów zdolnych do uczestnictwa w kształtowaniu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego przez działalność w zakresie planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, programowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju miast i regionów, podwyższania konkurencyjności miast i regionów, rozwoju lokalnego i regionalnego kapitału ludzkiego, łagodzenia regionalnych różnic w poziomie gospodarki i jakości życia ludności, ochrony środowiska i ekorozwoju, zarządzania miastami, gminami i województwami, formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współpracy z regionami europejskimi. Wiedza przyswajana przez studentów ma charakter wielodyscyplinowy: przyrodniczy, techniczny, społeczny i ekonomiczny. Konieczność wyposażenia studentów w wysokie kompetencje wymaga, aby w uczelniach różnych typów nauczanie koncentrowało się na grupie dyscyplin tworzących rdzeń kierunku oraz na harmonijnym uzupełnieniu wiedzy z zakresu dyscyplin tworzących otoczenie rdzenia i nadających kierunkowi charakterystyczny profil zależny od typu uczelni.

III. Grupy przedmiotów i minimalne obciążenia godzinowe

 1. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 360
 2. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 390
 3. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 550 Razem: 1300

IV. Praktyki

Plan studiów powinien przewidywać od 2 do 4 tygodni praktyki dyplomowej.

V. Przedmioty w grupach i minimalne obciążenia godzinowe

 1. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 360
  1. Języki obce 180
  2. Przedmioty humanistyczne (np. filozofia, socjologia, etnografia, historia sztuki) 90
  3. Wychowanie fizyczne 90
 2. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 390
  1. Matematyka z elementami statystyki 60
  2. Podstawy informatyki 90
  3. Ekonomia 45
  4. Geografia ekonomiczna 45
  5. Rysunek techniczny i planistyczny 60
  6. Historia architektury i urbanistyki 45
  7. Teoria organizacji zarządzania 45
 3. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 550
  1. Teorie gospodarki przestrzennej 30
  2. Samorząd terytorialny 30
  3. Przyrodnicze podstawy gospodarowania 30
  4. Prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska 30
  5. Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej 30
  6. Ekonomika miast i regionów 30
  7. Projektowanie urbanistyczne 90
  8. Planowanie przestrzenne 90
  9. Planowanie infrastruktury technicznej 30
  10. Ćwiczenia terenowe: środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej 40
  11. Ćwiczenia terenowe: społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej 40
  12. Praktyka terenowa w gminie 80

VI. Treści programowe przedmiotów

 1. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
  1. Teorie gospodarki przestrzennej Przestrzenne wymiary gospodarki. Użyteczność miejsc. Odległość i koszty transportu. Konkurencja w użytkowaniu ziemi. Przestrzenne zróżnicowanie popytu i podaży. Lokalne i regionalne rynki pracy. Miasta i aglomeracje miejskie. Typy regionów. Nowe technologie i zmiany przestrzenne. Główne teorie gospodarki przestrzennej: J. H. Thünen, A. Weber, A. Predőhl, W. Christaller, A. Lősch, W. Isard. Przestrzenny rozwój gospodarki i społeczeństwa. Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju.
  2. Samorząd terytorialny Ustrój państwowy i samorządowy Polski. Struktury władzy terenowej (i samorządowej) w innych państwach świata. Funkcje organów administracji publicznej. Samorząd terytorialny w Polsce, jego kompetencje oraz podstawowe zadania gminy, w tym zwłaszcza zadania w zakresie zaspokajania potrzeb zbiorowych mieszkańców. Sejmik samorządowy oraz związki celowe i stowarzyszenia gmin. Podstawy gospodarki lokalnej (czynniki, ograniczenia, podstawowe zadania, proces rozwoju, źródła finansowania). Strategie rozwoju lokalnego. Podstawy gospodarki komunalnej. Gospodarka finansowa gmin (budżet).
  3. Przyrodnicze podstawy gospodarowania System środowiska przyrodniczego i podstawowe jego podsystemy (atmosfera, hydrosfera, litosfera, biosfera) oraz elementy. Czynniki endo-i egzogeniczne posiadające wpływ na procesy zachodzące na powierzchni ziemi oraz ich oddziaływanie na środowisko. Najważniejsze ogniwa obiegu materii i energii w przyrodzie. Zasoby przyrody jako podstawa gospodarowania i wyznacznik rozwiązań przestrzennych. Środowiskowe ograniczenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Funkcjonowanie geoekosystemów. Ewolucja środowiska przyrodniczego i jej podstawowe czynniki, w tym rola czynników antropogenicznych.
  4. Prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska Wstęp do prawoznawstwa. Podstawy prawa cywilnego. Materialne prawo administracyjne, zwłaszcza dotyczące zagospodarowania przestrzennego, samorządu terytorialnego, użytkowania terenów, lokalizacji inwestycji i działalności budowlanej, ochrony dóbr kultury itp. oraz ochrony środowiska (ochrona przyrody, ochrona i kształtowanie środowiska, ochrona gruntów rolnych, lasy, eksploatacja surowców mineralnych, roboty górnicze, gospodarka wodna itp.). Podstawy prawa finansowego i gospodarczego. Prawno-administracyjne formy działania samorządów terytorialnych, podmiotów gospodarczych, organów nadzoru państwowego.
  5. Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej Przestrzeń jako dobro, przedmiot kształtowania i użytkowania. Zachowania i potrzeby przestrzenne człowieka a kształtowanie środowiska. Warunki życiowe ludności (praca, mieszkania, wypoczynek), kontakty i więzi międzyludzkie w planowaniu przestrzennym. Społeczne zróżnicowanie obszarów miejskich i zadania gospodarki przestrzennej. Wartości naczelne w gospodarce przestrzennej, etyka użytkowania przestrzeni i podtrzymywalny rozwój społeczno-gospodarczy w przyszłości. Społeczno-kulturowe kryteria oceny planów przestrzennego zagospodarowania. Dylematy gospodarki przestrzennej i rozwiązywanie konfliktów. Nowe tendencje w cywilizacji miejskiej i wyzwania dla polityki przestrzennej i planowania przestrzennego. Ochrona dóbr kultury.
  6. Ekonomika miast i regionów Korzyści skali i niekorzystne efekty przerostu funkcji miejskich. Techniczna i społeczna infrastruktura miast. Obszary mieszkaniowe. Wybór lokalizacji przedsiębiorstw w miastach. Usługi miejskie. Gospodarczy rozwój miast. Przestrzenny rozwój miast. Społeczne czynniki rozwoju miast. Ekologiczne problemy rozwoju miast. Polityka zrównoważonego rozwoju. Zarządzanie miastami. Miasto i otoczenie regionalne. Dojazdy do pracy. Struktura gospodarcza i przestrzenna regionów. Regiony funkcjonalne i administracyjne. Gospodarczy rozwój regionów. Społeczno-gospodarcze zróżnicowanie regionów. Konkurencyjność i mobilność gospodarki regionów. Regiony problemowe. Polityka regionalna. Problemy restrukturyzacji gospodarki regionalnej.
  7. Projektowanie urbanistyczne Wykonanie dwóch zadań projektowanych o różnej komplikacji funkcjonalnej i zasięgu obszarowym. Zapoznanie się w czasie korekt zbiorowych i indywidualnych z różnymi formami architektonicznymi zabudowy, charakterystycznymi formami urbanistycznymi zagospodarowania przestrzennego, zasadami kompozycji urbanistycznej, uwarunkowaniami wynikającymi z lokalizacji danego zadania projektowego, metodami graficznymi i technicznymi prezentacji koncepcji projektowanej w różnych skalach mapowych i problematyce.
  8. Planowanie przestrzenne Koncepcje polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Studia uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gmin. Miejscowe plany przestrzennego zagospodarowania miast i wsi. Metody badania stanu i zmian przestrzennego zagospodarowania. Kryteria oceny przestrzennego zagospodarowania. Prognozowanie procesów rozwoju. Zasady przeznaczania i zagospodarowania terenów. Zasady kształtowania struktur funkcjonalno-przestrzennych. Technika graficznego i tekstowego zapisu ustaleń planistycznych. Ćwiczenia projektowe. Modele wspomagające decyzje planistyczne. Konstruowanie i stosowanie instrumentów realizacyjnych.
  9. Planowanie infrastruktury technicznej Problematyka inżynierii środowiska, w tym: gospodarka wodna, gospodarka energetyczna, gospodarka odpadami. Układy i potrzeby terenowe sieci i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowniczych, ciepłowniczych i telekomunikacyjnych. Zadania i systemy transportowe. Komunikacja zbiorowa i indywidualna, osobowa i towarowa, drogowa, szynowa, wodna i lotnicza, sieci drogowo-uliczne i ich potrzeby terenowe. Łączność. Problematyka infrastruktury technicznej w opracowaniach planistycznych i strategii rozwoju gmin oraz regionów.
  10. Ćwiczenia terenowe: środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej Sześciodniowe ćwiczenia regionalne na terenie innego regionu niż region lokalizacji szkoły wyższej. Poznanie zasadniczych składników środowiska przyrodniczego oraz podstawowych form użytkowania ziemi. Przyrodnicze czynniki i bariery rozwoju. Zagadnienia antropopresji. Obszary zagrożeń ekologicznych, zdegradowane i rekultywowane. Urządzenia infrastruktury technicznej zabezpieczające środowisko. Podstawowe problemy środowiskowe gmin (wizyta w gminach, spotkania z władzami, wizja terenowa, dyskusja).
  11. Ćwiczenia terenowe: społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej Sześciodniowe ćwiczenia regionalne na terenie innego regionu niż region lokalizacji szkoły wyższej. Poznanie podstawowych dziedzin działalności gospodarczej i elementów (form przestrzennych) zagospodarowania przestrzennego. Miasto, jego struktura wewnętrzna i funkcje. Układy urbanistyczne oraz style architektoniczne. Zabytki architektury i sztuki. Infrastruktura techniczna i społeczna oraz jej funkcjonowanie. Problemy demograficzno-społeczne. Zjawiska i procesy patologiczne. Czynniki i ograniczenia rozwoju przestrzennego. Gospodarka przestrzenna gmin. Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, w tym strategia rozwoju gminy (wizyta w gminach, spotkania z władzami, wizja terenowa, dyskusja).
  12. Praktyka terenowa w gminie Dziesięciodniowa praktyka zespołowa w gminie. Badania terenowe na potrzeby: prowadzonych w gminach studiów i planów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju gminy, programu kształtowania środowiska i ochrony przyrody, działań na rzecz rozwoju lokalnego, przedsięwzięć inwestycyjnych itp. Uczestniczenie w pracach projektowych związanych z gospodarką przestrzenną i rozwojem społeczno-gospodarczym gminy.

VII. Zalecenia

 1. W ramach możliwości, jakie stwarza współpraca z uczelniami zagranicznymi, należy organizować po IV roku studiów praktyki zagraniczne: dziewięciodniowe ćwiczenia terenowe w celu zapoznania się z problemami środowiska przyrodniczego, zagospodarowania przestrzennego, polityki przestrzennej i środowiskowej innych krajów.
 2. Przy ustalaniu szczegółowego planu i programów nauczania należy mieć na uwadze warunki, jakim powinno odpowiadać przygotowanie zawodowe osób ubiegających się o uprawnienia urbanistyczne (przepisy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym). Studia powinny m.in. zaznajomić absolwentów z zagadnieniami prawnymi związanymi z gospodarką przestrzenną i ochroną środowiska, współczesną urbanistyką, zasadami kompozycji urbanistycznej, lokalną polityką rozwoju gospodarczego i polityką przestrzenną, infrastrukturą techniczną. W ramach łącznej liczby godzin - ćwiczenia, seminaria, projektowanie i praktyki powinny objąć nie mniej niż 66% godzin.