Ukończenie studiów

Zasady ukończenia studiów

  1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
  2. Ostateczny wynik studiów stanowi sumę:
    • 0,6 średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem, uzyskanych w ciągu całego okresu studiów;
    • 0,2 ostatecznej oceny pracy dyplomowej;
    • 0,2 ostatecznej oceny egzaminu dyplomowego.

Po przebyciu całej czteroletniej drogi studiów, student wchodzi do grona absolwentów i wychowanków Wydziału.

Do pobrania