Sylwetka absolwenta

Kierunek: Geodezja i Kartografia

Studia Pierwszego Stopnia

Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka

 

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii.
Absolwent posiada podstawowe kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS; określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości; pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej i gospodarki nieruchomościami; projektowania rozwoju obszarów wiejskich; wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych; geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji.
Absolwent posiada umiejętności: korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy i życiu codziennym; kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone; zakładania małych firm i zarządzania nimi; korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, małych firmach, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.

Specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości

 

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii.
Absolwent posiada podstawowe kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; gospodarowania nieruchomościami oraz określania ich wartości; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS; określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości; pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej i gospodarki nieruchomościami; projektowania rozwoju obszarów wiejskich; wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych; geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji; podejmowania działań z zakresu rozwoju nieruchomości.
Absolwent posiada umiejętności: korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy i życiu codziennym; kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone; zakładania małych firm i zarządzania nimi; korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, małych firmach, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; przedsiębiorstwach działających w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu.

Uprawnienia:

 

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.
Absolwent ma także prawo, po odbyciu stosownej praktyki zgodnie z obowiązującymi przepisami przystąpić do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego.

Specjalność: Zdalne Systemy Pomiarowe

 

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii.
Absolwent posiada podstawowe kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; wiedzę o możliwościach integracji systemów pomiarowych; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS; pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej i systemów informacji o środowisku; projektowania rozwoju obszarów wiejskich; wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych; geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji.
Absolwent posiada umiejętności: korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy i życiu codziennym; kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone; zakładania małych firm i zarządzania nimi; korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz geomatyki; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych w tym zintegrowanymi systemami pomiarowymi, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, małych firmach, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; przedsiębiorstwach zajmującymi się pozyskaniem danych wielospektralnych działających na potrzeby monitorowania stanu przestrzeni.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo po odbyciu stosownej praktyki zawodowej ubiegać się o uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

Studia Drugiego Stopnia

Specjalność: Geodezja Gospodarcza

 

Absolwent uzyskuje niezbędne umiejętności i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.
Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; gospodarowania nieruchomościami oraz określania ich wartości; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości oraz kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne, techniczne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności w zakresie geodezji i kartografii oraz systemów informacji o terenie; wykonywania zadań geodezyjnych poczynając od wyznaczenia położenia obiektów, przedstawienia ich na mapach poprzez obsługę inżynierską i przemysłową, pomiary satelitarne, fotogrametryczne i teledetekcyjne; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu gospodarki nieruchomościami; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz stosowania najnowszych aplikacji komputerowych w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja

Specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości

 

Absolwent uzyskuje niezbędne umiejętności i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.
Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; gospodarowania nieruchomościami oraz określania ich wartości; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości oraz kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne, techniczne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności w zakresie geodezji i kartografii oraz systemów informacji o terenie; wykonywania zadań geodezyjnych poczynając od wyznaczenia położenia obiektów, przedstawienia ich na mapach poprzez obsługę inżynierską i przemysłową, pomiary satelitarne, fotogrametryczne i teledetekcyjne; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu gospodarki nieruchomościami; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz stosowania najnowszych aplikacji komputerowych w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie; określania wartości nieruchomości i wartości podmiotów gospodarczych; opracowywania dokumentów strategicznych dotyczących nieruchomości; sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; przedsiębiorstwach działających w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.
Absolwent ma także prawo, po odbyciu stosownej praktyki zgodnie z obowiązującymi przepisami, przystąpić do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego (warunkiem jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na specjalności geodezja i szacowanie nieruchomości).

Specjalność: Geodezja i Nawigacja Satelitarna (Geodezja Satelitarna i Nawigacja)

 

Absolwent uzyskuje niezbędne umiejętności i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.
Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; gospodarowania nieruchomościami oraz określania ich wartości; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości oraz kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne, techniczne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności w zakresie geodezji i kartografii oraz systemów informacji o terenie; wykonywania zadań geodezyjnych poczynając od wyznaczenia położenia obiektów, przedstawienia ich na mapach poprzez obsługę inżynierską i przemysłową, pomiary satelitarne, fotogrametryczne i teledetekcyjne; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu gospodarki nieruchomościami; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz stosowania najnowszych aplikacji komputerowych w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie. Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.

Specjalność: Kataster Nieruchomości

 

Absolwent uzyskuje niezbędne umiejętności i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.
Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; gospodarowania nieruchomościami oraz określania ich wartości; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości oraz kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne, techniczne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności w zakresie geodezji i kartografii oraz systemów informacji o terenie; wykonywania zadań geodezyjnych poczynając od wyznaczenia położenia obiektów, przedstawienia ich na mapach poprzez obsługę inżynierską i przemysłową, pomiary satelitarne, fotogrametryczne i teledetekcyjne; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu gospodarki nieruchomościami; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz stosowania najnowszych aplikacji komputerowych w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie; nowoczesnego udostępniania danych ewidencyjnych, prowadzenia prac z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.

Specjalność: Geodezja Inżynieryjna

 

Absolwent uzyskuje niezbędne umiejętności i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołem i pracy w zespole, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych, geodezyjnego opracowywania projektów technicznych oraz współpracy z projektantami i przedstawicielami innych branży.
Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania deformacji i odkształceń obiektów inżynierskich, obserwacji ich zmian w czasie; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; rozumie uwarunkowania prawne, techniczne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności w zakresie geodezji i kartografii oraz systemów informacji o terenie; wykonywania zadań geodezyjnych poczynając od wyznaczenia położenia obiektów, przedstawienia ich na mapach poprzez obsługę inżynierską i przemysłową, pomiary satelitarne, fotogrametryczne i teledetekcyjne; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu gospodarki nieruchomościami; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz stosowania najnowszych aplikacji komputerowych w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie, prac przy geodezyjnej obsłudze inwestycji, oraz przy wszelkich zadaniach inżynierskich.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.

Specjalność: Geodezja i technologie informatyczne

 

Absolwent kierunku geodezja i kartografia o specjalności geodezja i technologie geoinformatyczne jest przygotowany do podjęcia pracy w zakresie geodezji i kartografii oraz realizacji zadań z zakresu geoinformatyki.
Kompetencje absolwenta: pozyskiwanie danych metodami (geionformatycznymi): geodezyjnymi, kartograficznymi, informatycznymi, teledetekcji i fotogrametrycznymi; tworzenie, zarządzanie i prowadzenie mapy numerycznej w zakresie sektora prywatnego i publicznego; programowanie w różnych językach własnych aplikacji komputerowych, a także ulepszanie już istniejących w zależności od potrzeb firmy; podejmowanie decyzji urzędowych na podstawie analiz danych w systemach GIS; tworzenie geowizualizacji; tworzenie baz danych na potrzeby GIS; zarządzanie aplikacjami specjalistycznymi na potrzeby administracji, geodezji, ochrony środowiska, leśnictwa, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, ewidencji gruntów i budynków (katastru).
Absolwent jest specjalistą w zakresie: zaawansowanych metod opracowania obserwacji, nowoczesnych technik pomiarowych: skaning laserowy, pomiary satelitarne GPS i RTK, grawimetria, tworzenia baz danych oraz ich zarządzaniem, informatycznych metod pozyskiwania i przetwarzania danych, zarządzania i aktualizacji w systemach mapy numerycznej, znajomości oraz wykorzystaniem języków programowania na potrzeby GIS, realizacji zaawansowanych analiz danych przestrzennych, technik geowizualizacji, prezentacji danych przestrzennych w Internecie.
Absolwenci może podejmować pracę w: sektorze prywatnym w firmach geodezyjnych, geoinformatycznych, kartograficznych oraz w administracji publicznej wszystkich szczebli. Absolwenci są przygotowani do prac związanych z produkcją geodezyjną jak też do projektowania, tworzenia, zarządzania i zasilania systemów informacji przestrzennej, a także analizowania i podejmowania decyzji na podstawie tych systemów. Branże, w których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie to: geodezja, środowisko, rolnictwo, budownictwo, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, urbanistyka, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne, logistyka, inżynieria środowiska, administracja, zarządzanie sieciami uzbrojenia terenu.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.

Specjalność: Geoinformatics (Geoinformatyka) (tylko język angielski)

 

Absolwent specjalności Geoinformatyka/Geoinformatics jest przygotowany do podjęcia pracy w zakresie geodezji i kartografii oraz realizacji zadań z zakresu geoinformatyki. Absolwent specjalizuje się w zaawansowanych metodach opracowania obserwacji, nowoczesnych technikach pomiarowych: skaningu laserowym, pomiarach satelitarnych GNSS, geodezji fizycznej i grawimetrii, tworzeniu baz danych oraz ich zarządzaniem, informatycznych metodach pozyskiwania i przetwarzania danych, zarządzaniu i aktualizacji systemów map cyfrowych: zasadniczych, topograficznych i tematycznych, znajomości oraz wykorzystaniu języków programowania na potrzeby GIS, realizacji zaawansowanych analiz danych przestrzennych, technikach geowizualizacji, prezentacji danych przestrzennych w Internecie.
Absolwent po ukończeniu tej specjalności może zostać zatrudniony w instytucjach, urzędach i przedsiębiorstwach lub firmach związanych z szeroko pojmowaną geoinformacją, w których tworzy się lub wykorzystuje specjalistyczne aplikacje, przeznaczone do prac z wykorzystaniem danych przestrzennych na potrzeby administracji, geodezji, ochrony środowiska, leśnictwa, transportu, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, ewidencji gruntów i budynków (katastru) i wielu innych dziedzinach.

 

Specjalność: Gospodarka Nieruchomościami

 

Absolwent uzyskuje niezbędne umiejętności i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii i gospodarki nieruchomościami. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.
Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; gospodarowania nieruchomościami oraz określania ich wartości; prowadzenia katastru nieruchomości; opracowania i realizacji opracowań z zakresu zarządzania strategicznego w gminie, realizacji procedur i procesów związanych z gospodarką niskoemisyjna; zintegrowanego rozwoju przestrzennego miasta i jego otoczenia; wykorzystania zasobów danych przestrzennych; efektywność gospodarowania i analiz statystycznych w sektorze nieruchomości; postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego związanego z sektorem nieruchomości; gospodarki komunalnej; partycypacji społecznej i rozwiązywania konfliktów przestrzennych; obsługi inwestora w sektorze nieruchomości;  określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości oraz kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne, techniczne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności w zakresie geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami; wykonywania zadań geodezyjnych poczynając od wyznaczenia położenia obiektów, przedstawienia ich na mapach; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu gospodarki nieruchomościami, gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki komunalnej; posługiwania się nowoczesnymi technikami analizy danych przestrzennych oraz stosowania najnowszych aplikacji komputerowych w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie; określania wartości nieruchomości na potrzeby procesów gospodarowania nieruchomościami; opracowywania dokumentów strategicznych dotyczących nieruchomości; sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności nieruchomości, miast, gmin i regionów; rozumie procesy partycypacji społecznej i rozumie potrzeby w zakresie rozwiązywania konfliktów przestrzennych; zna podstawowe zasady postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w podmiotach zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami, przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; przedsiębiorstwach działających w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:
Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.

 

Specjalność: Geodesy and Geoinformatics (w języku angielskim)

 

The graduate has acquired rudimentary knowledge of mathematics, natural sciences and technical sciences, as well as specialist knowledge in geodesy and geoinformatics. The graduate has acquired basic competencies in the area of: contemporary methods for surveying, remote sensing  and modeling the Earth's shape and physical properties, observing changes there in over time, numerical processing and presentation of the results of surveying, satellite, remote sensing and photogrammetric measurements, conducting hydrographic surveys, GPR measurements and UAV missions, performing spatial analyses with the use of GIS tools, acquiring data for spatial information systems, developing GIS project and Cloud GIS, elaboration of topographic and thematic maps, surveying services for investment projects. The graduate has the required skills to: use the acquired knowledge in work and daily life, manage teams performing contracted tasks, incorporating and managing small enterprises, apply legal knowledge to the extent required for conducting professional and business activity. The graduate is prepared to: provide engineering services in the area of surveying, cartography and geoinformatics, apply advanced surveying, satellite, photogrammetric and remote sensing measuring techniques, process and deploy measurement results. The graduate is prepared for employment in: surveying companies, small enterprises, local and central administration units, providers of business support services, research institutions and development centers.

 

 

 

 

Kierunek: Gospodarka przestrzenna

Studia Pierwszego Stopnia

Specjalność: Gospodarka przestrzenna

 

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego szczególnie w aspekcie ekonomicznym, przyrodniczym, społecznym i technicznym.
Absolwent jest przygotowany do: kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; opracowywania dokumentów planistycznych (planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych); opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania; sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego; przygotowywania ofert inwestycyjnych; podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju przestrzeni w nawiązaniu do posiadanych jej zasobów; uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów; planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów; planowania systemów transportowych i związanych z nimi obiektów obsługi transportu; planowania rozwoju usług, w tym usług publicznych; uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska; współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko; przygotowywania – we współpracy ze specjalistami innych dziedzin – opracowań związanych z ochroną środowiska i planowaniem na obszarach objętych różnymi formami ochrony; udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi oraz współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego; współuczestniczenia w opracowywaniu planów rozwoju euroregionów; doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami; doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji; współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych oraz stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo ubiegać się o uprawnienia urbanistyczne, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 i 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

 

Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

 

Absolwent posiada posiada interdyscyplinarną wiedzę w zakresie: gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, ekonomii, gospodarki nieruchomościami, prawa cywilnego, administracyjnego i upadłościowego, budownictwa, marketingu, socjologii i psychologii, rynku nieruchomości, inwestowania w nieruchomości i oceny efektywności projektów inwestycyjnych, wyceny nieruchomości oraz wiedzę o charakterze technicznym przy poszukiwaniu koncepcji rozwiązywania określonych problemów i przy potwierdzaniu słuszności posiadanej koncepcji inwestowania na rynkach nieruchomości lub rynkach alternatywnych.
Absolwent jest przygotowany do: oceny i opracowywania analiz kształtowania przestrzennego środowiska, analiz planowania przestrzennego i gospodarczego; udzielania fachowych porad o wielkości ryzyka związanego z operacjami finansowymi; świadczenia usług polegających na wykrywaniu problemów organizacyjnych przedsiębiorstw i formułowaniu strategii ich rozwiązania; udzielania porad w zakresie inwestowania na rynku kapitałowym lub na rynkach alternatywnych, a także wykonywania ekspertyz w zakresie szeroko pojętej problematyki nieruchomościowej dotyczącej m.in.: obrotu nieruchomościami, oddawania w najem, zarządzania i planowania rozwoju nieruchomości, inwestowania i finansowania inwestycji, ustalania lokalizacji inwestycji, analiz w zakresie optymalnego wykorzystania nieruchomości, wyceny i prognozowania wartości rynkowej i indywidualnej nieruchomości, gospodarowania i optymalnego wykorzystania nieruchomości w zasobach publicznych, doradzania w zakresie pozyskiwania środków na inwestycję w nieruchomości, w tym również z funduszy unijnych oraz współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji.
Absolwent posiada umiejętności posługiwania się podstawowymi metodami, narzędziami i programami pozwalającymi na prowadzanie analiz przestrzennych i ekonometrycznych w zakresie: systemów informacji przestrzennej, opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego, analiz określonego segmentu rynku, optymalnego sposobu wykorzystania nieruchomości, lokalizacji i możliwości lokalizacyjnych projektu inwestycyjnego, planów zagospodarowania przestrzennego, rozwoju obszarów i nieruchomości, oraz wpływu inwestycji na otoczenie, analizy kosztów i korzyści danego przedsięwzięcia inwestycyjnego i deweloperskiego.
Absolwent jest dodatkowo przygotowany do opracowywania: oceny aktualnego stanu rynku i perspektyw jego rozwojowych, oceny aktualnego sposobu wykorzystania nieruchomości, oceny opłacalności przeprowadzenia remontu czy modernizacji nieruchomości, strategii zarządzania nieruchomościami, oceny ryzyka inwestowania w nieruchomości, optymalizacji portfela inwestycyjnego oraz doradztwa w zakresie źródeł finansowania inwestycji.
Absolwent studiów zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo ubiegać się o uprawnienia urbanistyczne, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, a także o uprawnienia w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami po odbyciu praktyki zawodowej, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Specjalność: Planowanie i Inżynieria Przestrzenna

 

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego w aspekcie technicznym, ekonomicznym, przyrodniczym i społecznym.
Absolwent jest przygotowany do: kształtowania przestrzeni zgodnie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, zasadami ładu przestrzennego, rozwoju zrównoważonego oraz z możliwościami technicznymi; opracowania dokumentów planistycznych (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzeni); opracowania analiz przestrzennych do celów społecznych i gospodarczych, opracowania specjalistycznych analiz inżynierskich, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem wymagań technicznych dla poszczególnych form zagospodarowania, sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego; sporządzania analiz dotyczących oceny i waloryzacji przestrzeni pod kątem przeznaczenia na różne cele planistyczne, sporządzania raportów oceny, waloryzacji i przekształcania krajobrazów obszarów wiejskich, miejskich i stref przejściowych; przygotowania ofert inwestycyjnych, podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju przestrzeni zgodnie z występującymi na jej obszarze zasobami o charakterze naturalnym i antropogenicznym, uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności regionów, gmin i miast; planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów obsługi; planowania systemów transportowych, rozwoju usług, w tym publicznych; podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska, współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz przy sporządzaniu opracowań związanych z ochroną środowiska i planowaniem na obszarach objętych różnymi formami ochrony; sporządzania dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko; udziału w procesie zarządzania województwami, powiatami, gminami i miastami, a także udział w podejmowaniu współpracy regionalnej (w tym z regionami europejskimi), oraz współuczestniczenie w opracowaniu programów rozwoju regionów, euroregionów; doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji (w tym celu publicznego); współpracy w opracowaniu programów rewitalizacji, planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych; opracowania strategii kryzysowego zarządzania przestrzenią, szczególnie w sferze zagrożeń terrorystycznych, pożarowych, klimatycznych, epidemiologicznych, ekonomicznych itp.; stosowania w szerokim zakresie narzędzi programów Systemów Informacji Geograficznej (SIG) w analizach przestrzennych dotyczących wymienionych wyżej zagadnień oraz wykorzystywania narzędzi SIG do prezentacji wyników badań oraz wizualizacji rozwiązań planistycznych; stosowania SIG do dynamicznego zarządzania przestrzenią i zapobiegania zagrożeniom i sytuacjom kryzysowym; wyceny nieruchomości, oceny efektywności inwestycji, wyceny krajobrazu i naturalnych zasobów odnawialnych.
Absolwent studiów zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach opracowujących rozwiązania projektowe i wizualizacje przestrzenne za pomocą nowoczesnych Systemów Informacji Geograficznej; zespołach zarządzania kryzysowego różnych jednostek administracji i służb mundurowych, agencjach nieruchomości; agencjach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią i nieruchomościami.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo ubiegać się o uprawnienia urbanistyczne, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 3 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.).

 

Specjalność: Urbanistyka

 

 Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego w aspekcie technicznym, ekonomicznym, przyrodniczym i społecznym.

Absolwent studiów: rozumie rolę urbanisty w kreowaniu przestrzeni; dysponuje wiedzą z zakresu teorii i praktyki urbanistyki, historii urbanistyki; posiada podstawową wiedzę z zakresu architektury, budownictwa, inżynierii lądowej, ekonomii, zarządzania, ochrony środowiska, socjologii; zna polski system planowania przestrzennego; zauważa i rozumie zróżnicowanie przestrzenne i krajobrazowe poszczególnych regionów oraz  specyfikę osadnictwa; posiada podstawową wiedzę z zakresu środowiska geograficzno-przyrodniczego i kulturowego, funkcjonowania sfery społecznej i gospodarczej, funkcjonowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; potrafi zdefiniować i ocenić stan istniejący oraz zachodzące procesy społeczno-gospodarcze i przestrzenne, a także prognozować ich wieloaspektowe skutki; posiada praktyczną wiedzę z zakresu projektowania przestrzeni miejskiej i wiejskiej oraz obszarów przejściowych z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz wymagań użytkowych i estetycznych oraz technicznych i prawnych; posiada umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów projektowych, zna procedury techniczno-budowlane i przebieg procesu inwestycyjnego oraz dostosowuje się do dynamicznie zmieniającego się stanu prawnego; posiada umiejętność wykorzystania nowych technologii, w tym wyszukiwania danych, ich  przetwarzania i wizualizacji wyników w stopniu niezbędnym do tworzenia dokumentów w skali regionalnej i lokalnej; prezentuje wysoki poziom etyczny, rozumiejąc odpowiedzialność społeczną swoich działań; posiada umiejętności mediacyjne oraz pracy w zespole.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach opracowujących rozwiązania projektowe i wizualizacje przestrzenne za pomocą nowoczesnych Systemów Informacji Geograficznej; agencjach nieruchomości; agencjach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią i nieruchomościami. Absolwent jest przygotowany do podjęcia działalności zawodowej w roli pracownika pomocniczego w zespole, zarówno w pracowniach projektowych jak i w jednostkach administracji publicznej oraz innych instytucjach.

 

Studia Drugiego Stopnia

Specjalność: Gospodarowanie Przestrzenią i Nieruchomościami

 

Absolwent uzyskuje niezbędna wiedzę i umiejętności z zakresu: organizacji procesów gospodarowania nieruchomościami, konceptualizacji i planowania zrównoważonego rozwoju, a także kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami w warunkach polaryzacji i konkurencyjności grup, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego.
Absolwent ma kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; określania wartości praw do nieruchomości; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu marketingu terytorialnego; prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele; pełnienia roli doradcy posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej; opracowywania dokumentów planistycznych jednostek osiedleńczych oraz regionów; konstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych; sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów oraz ochroną i kształtowanie środowiska przyrodniczego; planowania rozwoju infrastruktury technicznej.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie wyceny, inwestycji i nieruchomości; agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; we własnej firmie z zakresu wyceny nieruchomości; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

 

Specjalność: Zarządzanie Nieruchomościami

 

Absolwent uzyskuje niezbędna wiedzę i umiejętności z zakresu: zarządzania nieruchomościami, planowania zrównoważonego rozwoju, a także kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami w warunkach polaryzacji i konkurencyjności grup, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury.
Absolwent ma kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: zarządzania nieruchomościami i rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu zarządzania nieruchomościami; prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele; pełnienia roli doradcy posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej; opracowywania dokumentów strategicznych jednostek osiedleńczych oraz regionów; konstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych; sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości; agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; we własnej firmie z zakresu zarządzania nieruchomościami; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubiegać się o uprawnienia zawodowe z zakresu zarządzania nieruchomościami. Absolwent ma prawo ubiegać się o uprawnienia urbanistyczne, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Specjalność: Zarządzanie Przestrzenią

 

Absolwent uzyskuje niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu: doboru adekwatnego oprogramowania GIS, jego konfiguracji oraz umiejętności doboru oraz prowadzenia metod i technik analiz geoinformacyjnych do przedmiotu analiz. Uzyskuje wiedzę z zakresu prognozowania zjawisk przestrzennych oraz typowania lokalizacji różnorodnych zdarzeń przestrzennych, w tym zdarzeń kryzysowych. Absolwent ma kompetencje metodologiczne, analityczne, prognostyczne oraz edukacyjne.
Absolwent jest przygotowany do: wykorzystywania oprogramowania GIS oraz innych programów komputerowych wykorzystywanych do prowadzenia analiz geoinformacyjnych oraz w procesach związanych z zarządzaniem przestrzenią. Potrafi czynnie uczestniczyć w procesie zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami oraz w szczególności potrafi uczestniczyć w procesie zarządzania kryzysowego na etapie prognozowania, rejestracji przestrzennych zasięgów klęsk naturalnych i cywilizacyjnych oraz planowania działań naprawczych.
Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji samorządowejoi rządowej; w państwowych agencjach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością Kraju; pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; we własnej firmie analitycznej; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i prowadzenia prac badawczych.

Specjalność: Zarządzanie i Rozwój Nieruchomości

 

Absolwent uzyskuje niezbędna wiedzę i umiejętności z zakresu: zarządzania nieruchomościami, doradztwa i obsługi procesów inwestycyjnych na rynku nieruchomości,  planowania zrównoważonego rozwoju, a także kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami w warunkach polaryzacji i konkurencyjności grup, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury.
Absolwent ma kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: zarządzania nieruchomościami, rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu zarządzania nieruchomościami i doradztwa inwestycyjnego na rynku nieruchomości; prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu  o wyspecjalizowane modele; pełnienia roli doradcy posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej; opracowywania dokumentów strategicznych jednostek osiedleńczych oraz regionów; konstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych; sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości; agencjach rozwoju, firmach deweloperskich, konsultingowych i doradczych, firmach otoczenia biznesu; we własnej firmie z zakresu zarządzania nieruchomościami i doradztwa inwestycyjnego, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo ubiegać się o uprawnienia urbanistyczne, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.


Specjalność: Modern Real Estate Management (Nowoczesne Gospodarowanie Nieruchomościami) (tylko język angielski)

 

Absolwent uzyskuje niezbędna wiedzę i umiejętności z zakresu: organizacji procesów gospodarowania, zarządzania i wyceny nieruchomości, konceptualizacji i planowania zrównoważonego rozwoju nieruchomości, a także kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami w warunkach polaryzacji i konkurencyjności grup, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego.
Absolwent potrafi formułować i budować modele zjawisk przestrzennych i ekonomicznych; rozumie istotę i mechanizmy oddziałujące na funkcjonowanie organizacji, zna zasady, prawidłowości i instrumenty stosowane w procesie zarządzania, a także umiejętność opisu i analizy problemów związanych z zarządzaniem; posiada wiedzę dotyczącą uwarunkowań, metod i instrumentów polityki regionalnej państwa, regionu i UE; ocenia stan planistyczny nieruchomości ; umie wykorzystywać podstawowe instrumenty marketingu do promocji miast i regionów oraz zna podstawy prawne w procesach gospodarowania przestrzenią; potraf analizować trendy długoterminowe w procesach gospodarowania oraz umie identyfikować i oceniać problemy gospodarowania; posiada umiejętności określania różnych rodzajów wartości w zależności od przedmiotu i celu wyceny, umie wykorzystywać podstawowe narzędzia analizy opłacalności inwestycji w nieruchomości oraz formułować stosowne wnioski; zna metody i techniki finansowania inwestycji w nieruchomości oraz potrafi wskazywać kluczowe czynniki związane z projektowanymi kosztami oraz przyszłą wartością nieruchomości; umie określać wysokość podatków i opłat od nieruchomości dla różnych celów; zna współczesne koncepcje obrotu nieruchomościami oraz umie wskazywać rolę pośrednika na rynku nieruchomości oraz zarządcy w procesie zarządzania nieruchomościami; posiada umiejętności analizy systemów gospodarowania w mikro (nieruchomość), mezo (mały zasób) i makroskali (duży zasób) w ramach zrównoważonego rozwoju; umie identyfikować i oceniać efekty ekonomiczne i społeczne poszczególnych procesów gospodarowania i zarządzania przestrzenią i nieruchomościami; posiada umiejętności tworzenia algorytmów w procesie rozwoju nieruchomości oraz zna założenia i posiada umiejętność wykorzystania infrastruktury informacji przestrzennej.
Absolwent jest przygotowany do: określania wartości praw do nieruchomości; prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele; pełnienia roli doradcy posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej; sporządzania strategii, planów i programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności nieruchomości i ich zasobów; zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu opłacalności i efektywności inwestowania w nieruchomości.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach związanych z gospodarką nieruchomościami, w tym działających w dziedzinie wyceny, inwestycji i nieruchomości; agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; we własnej firmie doradzającej w sektorze nieruchomości; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się nieruchomościami; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

 


Kierunek: Budownictwa

 

 
Studia Pierwszego Stopnia

Budownictwo

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku budownictwo, w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, uzyskuje podstawę do pracy twórczej w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, realizacji obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych i remontowych, przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego, w przemyśle materiałów budowlanych, w biurach projektowych i innych działach związanych z budownictwem.

Uprawnienia:

Absolwent kierunku Budownictwo ma prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po odbyciu stosownej praktyki. Wymagania dotyczące uprawnień, a także sposób ewidencjonowania praktyki oraz informacje o egzaminach dostępne są na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa http://piib.org.pl/

 


Studia Drugiego Stopnia

 

Specjalność: Budowle i konstrukcje inżynierskie

 

Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów, projektowania obiektów budowlanych i przedsięwzięć budowlanych. Zna aktualne trendy w projektowaniu przedsięwzięć budowlanych. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi projektować obiekty budowlane lądowe i wodne, zna zasady mechaniki budowli, potrafi sformułować, utworzyć a następnie zastosować właściwe modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich. Zna zasady projektowania obiektów betonowych, metalowych, murowych i drewnianych.

Absolwent potrafi sformułować i rozwiązywać nowe problemy inżynierskie, techniczne i organizacyjne związane z budownictwem. Wykorzystuje nowoczesne techniki komputerowe wspomagające procesy projektowania obiektów i przedsięwzięć budowlanych. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie. Potrafi opracować i ewentualnie publikować raporty dotyczące przebiegu wykonywanych prac. Potrafi pracować w zespole i nadzorować prace zespołu. Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego. Zna zasady utrzymania i przeprowadzania remontów obiektów budowlanych.

Uprawnienia:

Absolwent kierunku Budownictwo ma prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po odbyciu stosownej praktyki. Wymagania dotyczące uprawnień, a także sposób ewidencjonowania praktyki oraz informacje o egzaminach dostępne są na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa http://piib.org.pl/

 

Specjalność: Budowa i eksploatacja dróg

 

Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów, projektowania obiektów budowlanych i przedsięwzięć budowlanych. Zna aktualne trendy w projektowaniu przedsięwzięć budowlanych. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi projektować obiekty budowlane, zna zasady mechaniki budowli, potrafi sformułować, utworzyć a następnie zastosować właściwe modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich. Ma wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji dróg. Potrafi klasyfikować obiekty budownictwa komunikacyjnego, zna metody ich projektowania, eksploatacji oraz utrzymania. Zna zagadnienia dotyczące inżynierii ruchu drogowego, jego organizacji i standardów bezpieczeństwa. Potrafi kierować robotami budowlanymi.

Absolwent potrafi sformułować i rozwiązywać nowe problemy inżynierskie, techniczne i organizacyjne związane z budownictwem. Wykorzystuje nowoczesne techniki komputerowe wspomagające procesy projektowania obiektów i przedsięwzięć budowlanych. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie. Potrafi opracować i ewentualnie publikować raporty dotyczące przebiegu wykonywanych prac. Potrafi pracować w zespole i nadzorować prace zespołu. Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego. Zna zasady utrzymania i przeprowadzania remontów obiektów budowlanych.

Uprawnienia:

Absolwent kierunku Budownictwo ma prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po odbyciu stosownej praktyki. Wymagania dotyczące uprawnień, a także sposób ewidencjonowania praktyki oraz informacje o egzaminach dostępne są na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa http://piib.org.pl/

 

Specjalność: Budownictwo energooszczędne

 

Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów, projektowania obiektów budowlanych i przedsięwzięć budowlanych. Zna aktualne trendy w projektowaniu przedsięwzięć budowlanych. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi projektować obiekty budowlane, zna zasady mechaniki budowli, potrafi sformułować, utworzyć a następnie zastosować właściwe modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich. Zna zasady utrzymania i przeprowadzania remontów oraz termomodernizacji obiektów budowlanych. Ma świadomość oszczędności zasobów energii w sektorze budowlanym. Potrafi określić straty ciepła budynku oraz optymalizować przebieg termomodernizacji. Zna zasady certyfikacji energetycznej budynków i potrafi określać rozwiązania energooszczędne. Zna i potrafi zastosować energooszczędne systemy ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne. Potrafi racjonalnie wykorzystywać odnawialne źródła energii w budownictwie.

Absolwent potrafi sformułować i rozwiązywać nowe problemy inżynierskie, techniczne i organizacyjne związane z budownictwem. Wykorzystuje nowoczesne techniki komputerowe wspomagające procesy projektowania obiektów i przedsięwzięć budowlanych. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie. Potrafi opracować i ewentualnie publikować raporty dotyczące przebiegu wykonywanych prac. Potrafi pracować w zespole i nadzorować prace zespołu. Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego.

Uprawnienia:

Absolwent kierunku Budownictwo ma prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po odbyciu stosownej praktyki. Wymagania dotyczące uprawnień, a także sposób ewidencjonowania praktyki oraz informacje o egzaminach dostępne są na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa http://piib.org.pl/

 

Specjalność: Inżynieria drogowa

 

Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów, projektowania obiektów budowlanych i przedsięwzięć budowlanych. Zna aktualne trendy w projektowaniu przedsięwzięć budowlanych. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi projektować obiekty budowlane, zna zasady mechaniki budowli, potrafi sformułować, utworzyć a następnie zastosować właściwe modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich. Ma wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji dróg. Potrafi klasyfikować obiekty budownictwa komunikacyjnego, zna metody ich projektowania, eksploatacji oraz utrzymania. Zna zagadnienia dotyczące inżynierii ruchu drogowego, jego organizacji i standardów bezpieczeństwa. Potrafi kierować robotami budowlanymi.

Absolwent potrafi sformułować i rozwiązywać nowe problemy inżynierskie, techniczne i organizacyjne związane z budownictwem. Wykorzystuje nowoczesne techniki komputerowe wspomagające procesy projektowania obiektów i przedsięwzięć budowlanych. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie. Potrafi opracować i ewentualnie publikować raporty dotyczące przebiegu wykonywanych prac. Potrafi pracować w zespole i nadzorować prace zespołu. Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego. Zna zasady utrzymania i przeprowadzania remontów obiektów budowlanych.

Uprawnienia:

Absolwent kierunku Budownictwo ma prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po odbyciu stosownej praktyki. Wymagania dotyczące uprawnień, a także sposób ewidencjonowania praktyki oraz informacje o egzaminach dostępne są na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa http://piib.org.pl/

 

Kierunek: Inżynieria Kosmiczna

Specjalność: Inżynieria Kosmiczna

Głównym celem kształcenia na kierunku Inżynieria Kosmiczna na poziomie I stopnia jest przygotowanie absolwentów do wspomagania wszelkich prac związanych z projektowaniem, testowaniem i użytkowaniem urządzeń stosowanych w sztucznych satelitach i astronomicznych obserwatoriach naziemnych. W związku z tym absolwenci mają gruntowne przygotowanie w zakresie matematyki technicznej, fizyki, astronomii i informatyki oraz znają bardzo dobrze podstawy elektroniki, elektrotechniki, mechaniki i telekomunikacji. Na wiedzę i umiejętności specjalistyczne absolwenta składa się opanowanie szeregu zagadnień związanych ze specyfiką przestrzeni kosmicznej: fizycznymi, technicznymi, jakościowymi i prawnymi uwarunkowaniami i wymogami dla urządzeń satelitarnych i obserwatoriów astronomicznych. Jednocześnie absolwenci dobrze orientują się w zastosowaniach satelitów i znają aktualne trendy w rozwoju technik satelitarnych oraz nowych technologii w ogóle.

            Ponieważ specyfiką urządzeń satelitarnych jest zazwyczaj brak możliwości ich naprawy i serwisowania, podczas studiów kładziony jest duży nacisk na umiejętność wszechstronnego testowania urządzeń i obsługującego te urządzenia oprogramowania. Brane jest przy tym pod uwagę główne zadanie większości urządzeń satelitarnych, mianowicie zbieranie i przetwarzanie różnych sygnałów i uzyskanej w ten sposób informacji. Dlatego absolwenci kierunku Inżynieria Kosmiczna mają bardzo dobrze opanowaną umiejętność przeprowadzania pomiarów różnych wielkości, analizy tych danych, zaprojektowania i wykonania rozmaitych testów i symulacji. Dobre podstawy w dziedzinie nauk ścisłych pozwalają absolwentom także aktywnie uczestniczyć w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez jednostki naukowe i przemysłowe.

            Interdyscyplinarność studiów na nowym kierunku zapewnia, że jego absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do współpracy ze specjalistami w zakresie wielu dyscyplin techniki i nauki. Przygotowanie podczas studiów do pracy inżynierskiej spełniającej wysokie wymagania stawiane przez Europejską Agencję Kosmiczną powoduje, że absolwenci potrafią sprostać najwyższym standardom aktywności inżynierskiej, cechującym przemysł i badania w grupie nowych technologii. Poza wiedzą i umiejętnościami w swej specjalności na spełnienie tych wymogów składa się dobre opanowanie nowoczesnych technik pracy zespołowej i umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2. W wypadku technik satelitarnych i badań naukowych te umiejętności są bardzo istotne, w sytuacji, gdy coraz częściej duże projekty realizowane są w ramach szerokiej współpracy krajowej i międzynarodowej.

            Absolwent kierunku Inżynieria Kosmiczna będzie mógł ubiegać się o zatrudnienie w różnych  działach gospodarki i nauki. Przede wszystkim będzie to rozwijający się polski przemysł kosmiczny, stymulowany przez wstąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, udział w innych międzynarodowych projektach satelitarnych i krajowe plany rozwoju floty satelitów. W miarę wzrostu liczby projektów satelitarnych można się spodziewać w skali kraju co najmniej kilkudziesięciu nowych miejsc pracy w tym sektorze każdego roku. Z powodu niedoboru rodzimych specjalistów absolwenci nowego kierunku będą bardzo potrzebni.

            Poza przemysłem i instytucjami badawczymi związanymi z sektorem kosmicznym drugim szczególnym działem, w którym absolwenci będą mogli znaleźć pracę jest aktywność badawcza w dziedzinie astronomicznych obserwacji naziemnych i w dziedzinie fizyki eksperymentalnej, np. fizyki wysokich energii. Polscy naukowcy uczestniczą w szeregu dużych przedsięwzięć międzynarodowych i krajowych tego typu, planowane są także następne. Ponieważ czas działania coraz kosztowniejszych urządzeń rośnie, można zakładać wzrostową tendencję tego rynku pracy. 

            Badania i innowacje są priorytetem programu rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, czyli strategii Europa „2020”. Zatem inżynierowie kształceni pod kątem aktywności badawczo-rozwojowej będą coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci Inżynierii Kosmicznej bardzo dobrze wpiszą się w te potrzeby, znajdując zatrudnienie w przedsiębiorstwach opracowujących i wdrażających nowe technologie lub adaptujących dotychczasowe rozwiązania do nowych warunków.

            Współczesną tendencją jest coraz szersza informatyzacja różnych gałęzi gospodarki, nauki i usług, np. rozwój systemów monitoringu czy powszechnego udostępniania informacji. Inżynierowie przygotowani do pracy w warstwie technicznej (przetwarzania sygnałów na informację) i techniczno-informatycznej (sprzętowa obsługa baz danych) informatyzowanych systemów, tacy jak absolwenci Inżynierii Kosmicznej, będą na pewno mogli liczyć na dobre perspektywy zatrudnienia. 

 

Studia Pierwszego Stopnia

Kierunek: Inżynieria Informacji

 Ścieżka: Analityk Informacji Biznesowych

Absolwent kierunku inżynieria informacji jest specjalistą inżynierem, który potrafi łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie (techniczne) z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi (społecznymi) w sektorze informacyjnym, odpowiadającym za infrastrukturę i inżynierię obsługi informacji. Zna zasady i wymagania związane z procesem obsługi informacji na wszystkich jego etapach: pozyskania, gromadzenia, oceny, walidacji, przetwarzania, wizualizacji, ochrony i bezpieczeństwa informacji, w tym organizacji, projektowania i funkcjonowania systemów informacyjnych.

Absolwent posiada wiedzę specjalistyczną pozwalającą na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu innowacyjnego pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, modelowania, bezpieczeństwa, wykorzystania i udostępniania informacji.

Absolwent potrafi: określić rodzaj niezbędnych danych, zdefiniować źródła pozyskania danych, wyeliminować szum informacyjny, zintegrować dane i informacje, stworzyć odpowiednie struktury baz danych, wybrać i opracować model danych, w tym danych przestrzennych, dokonać analizy danych i informacji według założonego celu, zwizualizować wyniki analiz. Potrafi również wykonywać symulacje zjawisk w systemach złożonych oraz oceniać ryzyko i zarządzać ryzykiem informacyjnym.

Absolwent posiada  umiejętności: doboru adekwatnego oprogramowania GIS, jego konfiguracji oraz umiejętności doboru metod i technik analiz informacyjnych do przedmiotu i celu analiz, prognozowania zjawisk przestrzennych, przetwarzania, analizy i interpretacji dużych zbiorów danych, ochrony danych i informacji, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego, oceny jakości i wyceny informacji; modelowania informacji; zarządzania wiedzą w społeczeństwie.

Absolwent jest przygotowany do: innowacyjnego rozwiązywania problemów, uwzględniając podejście interdyscyplinarne, kreatywnego uczestnictwa w pracy zespołowej oraz kierowania zespołami zadaniowymi.

Absolwent ma opanowaną znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. W ramach studiów każdy student musi odbyć praktyki zawodowe i przygotować pracę dyplomową inżynierską.

 

 Ścieżka: Inżynieria Informacji Transportowej

Absolwent kierunku inżynieria informacji jest specjalistą inżynierem, który potrafi łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie (techniczne) z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi (społecznymi) w sektorze informacyjnym, odpowiadającym za infrastrukturę i inżynierię obsługi informacji. Zna zasady i wymagania związane z procesem obsługi informacji na wszystkich jego etapach: pozyskania, gromadzenia, oceny, walidacji, przetwarzania, wizualizacji, ochrony i bezpieczeństwa informacji, w tym organizacji, projektowania i funkcjonowania systemów informacyjnych.

Absolwent posiada wiedzę specjalistyczną pozwalającą na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu innowacyjnego pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, modelowania, bezpieczeństwa, wykorzystania i udostępniania informacji.

Absolwent potrafi: określić rodzaj niezbędnych danych, zdefiniować źródła pozyskania danych, wyeliminować szum informacyjny, zintegrować dane i informacje, stworzyć odpowiednie struktury baz danych, wybrać i opracować model danych, w tym danych przestrzennych, dokonać analizy danych i informacji według założonego celu, zwizualizować wyniki analiz. Potrafi również wykonywać symulacje zjawisk w systemach złożonych oraz oceniać ryzyko i zarządzać ryzykiem informacyjnym.

Absolwent posiada  umiejętności: doboru adekwatnego oprogramowania GIS, jego konfiguracji oraz umiejętności doboru metod i technik analiz informacyjnych do przedmiotu i celu analiz, prognozowania zjawisk przestrzennych, przetwarzania, analizy i interpretacji dużych zbiorów danych, ochrony danych i informacji, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego, oceny jakości i wyceny informacji; modelowania informacji; zarządzania wiedzą w społeczeństwie.

Absolwent jest przygotowany do: innowacyjnego rozwiązywania problemów, uwzględniając podejście interdyscyplinarne, kreatywnego uczestnictwa w pracy zespołowej oraz kierowania zespołami zadaniowymi.

Absolwent ma opanowaną znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. W ramach studiów każdy student musi odbyć praktyki zawodowe i przygotować pracę dyplomową inżynierską.

 

Ścieżka: Wywiad Geoinformacyjny

Absolwent kierunku inżynieria informacji jest specjalistą inżynierem, który potrafi łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie (techniczne) z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi (społecznymi) w sektorze informacyjnym, odpowiadającym za infrastrukturę i inżynierię obsługi informacji. Zna zasady i wymagania związane z procesem obsługi informacji na wszystkich jego etapach: pozyskania, gromadzenia, oceny, walidacji, przetwarzania, wizualizacji, ochrony i bezpieczeństwa informacji, w tym organizacji, projektowania i funkcjonowania systemów informacyjnych.

Absolwent posiada wiedzę specjalistyczną pozwalającą na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu innowacyjnego pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, modelowania, bezpieczeństwa, wykorzystania i udostępniania informacji.

Absolwent potrafi: określić rodzaj niezbędnych danych, zdefiniować źródła pozyskania danych, wyeliminować szum informacyjny, zintegrować dane i informacje, stworzyć odpowiednie struktury baz danych, wybrać i opracować model danych, w tym danych przestrzennych, dokonać analizy danych i informacji według założonego celu, zwizualizować wyniki analiz. Potrafi również wykonywać symulacje zjawisk w systemach złożonych oraz oceniać ryzyko i zarządzać ryzykiem informacyjnym.

Absolwent posiada  umiejętności: doboru adekwatnego oprogramowania GIS, jego konfiguracji oraz umiejętności doboru metod i technik analiz informacyjnych do przedmiotu i celu analiz, prognozowania zjawisk przestrzennych, przetwarzania, analizy i interpretacji dużych zbiorów danych, ochrony danych i informacji, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego, oceny jakości i wyceny informacji; modelowania informacji; zarządzania wiedzą w społeczeństwie.

Absolwent jest przygotowany do: innowacyjnego rozwiązywania problemów, uwzględniając podejście interdyscyplinarne, kreatywnego uczestnictwa w pracy zespołowej oraz kierowania zespołami zadaniowymi.

Absolwent ma opanowaną znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. W ramach studiów każdy student musi odbyć praktyki zawodowe i przygotować pracę dyplomową inżynierską.

Kierunek: Inżynieria środowiska

 Studia Pierwszego Stopnia

Zakres:  Inżynieria komunalna

 

Absolwent kierunku inżynieria środowiska: specjalność inżynieria komunalna posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu. Dysponuje wiedzą z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Potrafi rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Absolwent jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i oceny działania urządzeń i obiektów technicznych tworzących systemy infrastruktury technicznej z zakresu: zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych, unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania miast, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i c.o., wentylacji i klimatyzacji. Absolwent zna także w sposób teoretyczny i praktyczny zagadnienia dotyczące ochrony wody, gleby, powietrza, odpadów ciekłych i stałych, ścieków, zanieczyszczeń powietrza, hałasu, podstawowych procesów zachodzących w środowisku oraz systemów zarządzania środowiskiem w procesie inwestycyjnym. Opanował umiejętność korzystania z  technik komputerowych, w tym także do projektowania.

Uprawnienia:

Absolwent kierunku inżynieria środowiska w specjalności inżynieria komunalna jest przygotowany do zadań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń związanych z inżynierią ochrony środowiska. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, energetyka cieplna, dostawa gazu, unieszkodliwianie odpadów, utrzymanie czystości), w firmach budowalno-instalacyjnych, w służbach eksploatacyjnych i technicznych zakładów przemysłowych (eksploatacja obiektów, sieci i instalacji związanych z ujmowaniem, uzdatnianiem i dystrybucją wody, produkcja i dostarczenie energii cieplnej, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami), w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, biurach projektów oraz w branżowych firmach handlowych.

 

 

Zakres:  Environmental Engineering

 

Absolwent posiada ......

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo......

 

 Studia Drugiego Stopnia

Zakres:  Inżynieria sanitarna i wodna

 

Absolwent kierunku inżynieria środowiska – specjalność inżynieria sanitarna i wodna posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego oraz infrastruktury gospodarki wodnej.

Absolwent specjalności inżynieria sanitarna i wodna przygotowany jest do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji budowlanych, systemów wentylacji i klimatyzacji, urządzeń i obiektów do ujmowania,  uzdatniania i dystrybucji wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów, uzyskiwania energii z alternatywnych źródeł. Ma kompetencje do zarządzania gospodarką wodną na różnych szczeblach decyzyjnych, w tym programowania i planowania jej obiektów, projektowania przedsięwzięć i budowli hydrotechnicznych, realizacji procesu inwestycyjnego obiektów hydrotechnicznych służących retencji, ujmowaniu i przesyłaniu wody, ochrony przed powodzią. Jest także przygotowany do przeprowadzenia badań służących monitoringowi środowiska,  pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń związanych z ochroną środowiska. Potrafi także zaplanować i wdrożyć system zarządzania środowiskiem  w przedsiębiorstwie oparty o wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii chroniących środowisko. Rozumie celowość ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.


Uprawnienia:

Absolwent specjalności inżynieria sanitarna i wodna jest przygotowany do pracy w biurach projektów, firmach budowlano-instalacyjnych, w przedsiębiorstwach zajmujących się: zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, w zakładach przemysłowych w działach ochrony środowiska, w spółkach wodno-ściekowych, firmach melioracyjnych, w instytucjach zajmujących się zarządzaniem, eksploatacją i ochroną zasobów wodnych  oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Może poprowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie inżynierii sanitarnej i wodnej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Budowlane absolwenci studiów  II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska mogą się ubiegać o uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w wybranych specjalnościach. Ma wyrobiony nawyk ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego oraz legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2+, zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane) absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska są przygotowani do uzyskania uprawnień budowlanych.

 

Zakres:  Inżynieria ekologiczna

 

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska specjalność: inżynieria i waloryzacja ekologiczna posiada rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu: biologii, ekologii, geologii, gleboznawstwa, hydrologii i hydrauliki z uwzględnieniem efektów aktywności człowieka w otaczającym go środowisku. Zna zasady zrównoważonego rozwoju, techniki i technologie w ochronie środowiska oraz sposoby ochrony i odnowy zasobów naturalnych. Zna techniki monitoringu, w tym teledetekcyjnego, dokumentacje przyrodnicze, ekspertyzy, a przede wszystkim Strategiczne Oceny Oddziaływania na Środowisko, prognozy i opinie przyrodnicze mające zastosowanie w procesach inwestycyjnych i administracyjnych. Identyfikuje zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia wód powierzchniowych, zna metody rekultywacji zbiorników wodnych, a także systemy zaopatrzenia i gospodarowania wodą. Wykazuje biegłość w zakresie technologii informatycznych, funkcjonowania i obliczania ujęć wody, systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, funkcjonowania obiektów inżynierskich, zna technologie oczyszczania ścieków przemysłowych i unieszkodliwiana odpadów. Posługuje się aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy związane z planowaniem, projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych, nadzorem i eksploatacją urządzeń i instalacji do oczyszczania wody i ścieków oraz unieszkodliwiania i zagospodarowywania odpadów miejskich i przemysłowych. Umie interpretować dane empiryczne i formułować na ich podstawie wnioski. Absolwent ma wyrobiony nawyk ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Uprawnienia:

Absolwent kierunku inżynieria środowiska, specjalność: inżynieria ekologiczna jest przygotowany do zadań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych rozwiązań, technologii i urządzeń związanych z ochroną środowiska. Może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, zagospodarowania odpadami i innych zakładach gospodarki komunalnej, w instytucjach kontroli i oceny stanu środowiska, a zwłaszcza w jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Środowiska przy organizacji i planowaniu pomiarów, eksploatacji systemów monitoringu, w przemyśle w komórkach ochrony środowiska, w biurach projektów, w organach administracji państwowej i samorządowej, w służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, w branżowych firmach handlowych, w instytucjach naukowych, może prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Zakres:  Biotechnologia środowiskowa

Environmental biotechnology

 

Absolwent będzie posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną w zakresie biotechnologii. Będzie potrafił wykorzystać metody i techniki biotechnologiczne do rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem ze środowiska przyrodniczego. W przypadku dewastacji środowiska podejmie działania zmierzające do przywrócenia równowagi środowiskowej. Absolwent będzie przygotowany do pracy naukowej oraz w przedsiębiorstwach wykorzystujących innowacyjne rozwiązania biotechnologii środowiskowej. Będzie rozumiał celowość ustawicznego kształcenia, rozwoju zawodowego, współpracy międzynarodowej oraz będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Uprawnienia:

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, korporacjach międzynarodowych zajmujących się technologiami i biotechnologiami w przemyśle i instytucjach związanych z inżynierią środowiska, będą studiować na studiach III stopnia.

 

Zakres: Inżynieria procesowa i ochrona środowiska
Process Engineering and Environmental Protection  (studia w języku angielskim)

 

Absolwent II stopnia kształcenia na kierunku ochrona środowiska (UWM w Olsztynie) oraz kierunku inżynieria procesowa (Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu) specjalności Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology ma poszerzoną wiedzę z biologii molekularnej, chemii, mechaniki, inżynierii procesowej, biotechnologii i technologii stosowanych w ochronie środowiska.

Absolwenci specjalności znają nowoczesne technologie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, zagospodarowania i utylizacji odpadów, remediacji gruntów oraz wykorzystują metody biologii molekularnej do monitorowania różnorodności mikroorganizmów w środowisku naturalnym i technicznym.

Rozległa i dogłębna wiedza teoretyczna i praktyczna, sprawność w docieraniu do zasobów wiedzy, znajomość nowoczesnych technologii i metod badawczych oraz umiejętność stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi, praca w zespole międzynarodowym, umiejętność sprostania wyzwaniom konkurencji są najważniejszymi atutami absolwentów studiów II stopnia specjalności Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology.

Uprawnienia:

Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, korporacjach międzynarodowych zajmujących się technologiami i biotechnologiami w przemyśle i instytucjach związanych z ochroną środowiska, studiują na III stopniu.

 

Zakres:  Biotechnologia
Biotechnology

 

Graduates of the MBT specialization are prepared to work with modern biotechnologies related to engineering and environmental protection, bioenergy production and food. The most important assets of graduates of the Master’s program Biotechnology are wide theoretical and practical knowledge, knowledge of modern biotechnologies and research methods, including molecular ones and the ability to work individually and in an international team.

Uprawnienia:

MBT graduates can find employment in international corporations dealing with biotechnology in engineering and environmental protection, industry, food production, biogas and biorefineries, in state and local government administration bodies operating in the bioeconomy, in research institutes or continue their education in Ph.D. studies.

 

Kierunek: Turystyka i rekreacja

 Studia Pierwszego Stopnia

Zakres:  Turystyka i rekreacja

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja posiada wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i obsługi ruchu turystycznego, świadczenia usług w branży turystycznej, kreowania produktów turystycznych oraz organizacji czasu wolnego z wykorzystaniem różnorodnych form rekreacji. Absolwent posiada wiedzę ogólną o zjawiskach związanych z ruchem wypoczynkowo-turystycznym z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk przyrodniczych oraz rolniczych. Zna zasady zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem skutków aktywności człowieka w otaczającym go środowisku kulturowym, społecznym i przyrodniczym. Posiada wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i zarządzania w turystyce i rekreacji oraz aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących tych dziedzin gospodarki. Absolwent posiada umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji; przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców; nawiązywania kontaktów i komunikowania się, w co najmniej jednym języku obcym na poziomie biegłości B2. Umie rozwiązywać problemy związane z turystyką i rekreacją osób starszych i niepełnosprawnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego

Uprawnienia:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja może podjąć pracę na różnych stanowiskach, zarówno w branży turystycznej jak i rekreacyjnej. Zdobyta podczas studiów wiedza teoretyczna, uzupełniona o odpowiednio dobrane praktyki zawodowe, daje absolwentowi szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, zgodnie z zainteresowaniami. Absolwent jest przygotowany do pracy w szeroko rozumianej obsłudze ruchu turystycznego: w biurach podróży (przygotowanie ofert turystycznych oraz ich dystrybucja), obiektach noclegowych o różnym charakterze, w urzędach administracji samorządowej w jednostkach odpowiedzialnych za rozwój turystyki, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach powołanych dla rozwoju i promocji turystyki. Wiedza z zakresu praktycznej obsługi imprez turystycznych i znajomość przynajmniej jednego języka obcego (uzupełniona o dodatkowe kwalifikacje) pozwala na pracę w charakterze pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, przewodnika lub rezydenta. Charakter studiów w zakresie rekreacji pozwala absolwentowi na podjęcie pracy w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych oraz centrach rekreacji i odnowy biologicznej.

 

 

 Studia Drugiego Stopnia

Zakres:  Turystyka i rekreacja

 

 

Absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja cechuje uniwersalność i różnorodność posiadanej wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Absolwent studiów drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu organizowania i prowadzenia programów ruchowo-rekreacyjnych dla jednostek i grup społecznych oraz obsługi ruchu turystycznego. Jest ukierunkowany na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w przestrzeni turystycznej. Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zagospodarowania, użytkowania oraz ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych środowiska. Zna zasady tworzenia i promocji produktów turystycznych dedykowanych jednostkom oraz grupom społecznym. Jest przedsiębiorczy i przygotowany do podejmowania działalności w szeroko rozumianej branży turystycznej i rekreacyjnej, zarówno w sferze komercyjnej, jak i państwowej oraz społecznej. Umie dobierać narzędzia i metody do analizy interakcji zachodzących pomiędzy różnymi zjawiskami w obszarze turystyki i rekreacji a środowiskiem przyrodniczym i kulturowym. Potrafi skutecznie nawiązywać kontakty zawodowe, a także komunikuje się w co najmniej jednym językiem obcym na poziomie umożliwiającym posługiwanie się terminologią związaną z działalnością turystyczną i rekreacyjną. Studia drugiego stopnia przygotowują do podjęcia aktywności naukowo-badawczej w obszarze zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni turystycznej. Absolwent może rozszerzać swoją wiedzę na studiach podyplomowych oraz kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia.


Uprawnienia:

Umiejętności i kompetencje zdobyte podczas realizacji procesu dydaktycznego na drugim stopniu studiów kierunku turystyka i rekreacja pozwalają jego absolwentom rozwijać i unowocześniać polską branżę turystyczną i rekreacyjną oraz skutecznie konkurować na europejskim i światowym rynku pracy. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja może znaleźć zatrudnienie w biurach podróży (Organizatorzy Turystyki, Pośrednicy Turystyczni, Agenci Turystyczni), przy obsłudze bazy noclegowej i gastronomicznej (w hotelach; ośrodkach wypoczynkowych; gospodarstwach agroturystycznych, restauracjach), w ośrodkach sportu i rekreacji, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, w strukturach administracji rządowej i samorządowej, domach kultury, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz placówkach organizujących zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Nabyta wiedza pozwala absolwentom na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w obszarze szeroko rozumianej turystyki i rekreacji. Studia drugiego stopnia przygotowują do pracy nie tylko na stanowiskach  szeregowych, ale również kierowniczych.

 

 

 

do góry...

Zobacz