Strefa absolwenta

DOKUMENTY WYDAWANE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW


ZAŚWIADCZENIE O ODBYTYCH STUDIACH

W celu otrzymania zaświadczenia o ukończonych studiach należy złożyć podanie kierowane do Dziekana Wydziału Geoinżynierii UWM w Olsztynie - osobiście w Dziekanacie lub przesłać listownie.

Składane podanie powinno zawierać:

 • Imię i Nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
 • Cel wydania dokumentu
 • Nazwę Uczelni
 • Nazwę Wydziału
 • Nazwę Kierunku
 • Datę rozpoczęcia i zakończenia studiów
 • Nazwisko, pod którym ukończyło się studia
 • Uzyskany tytuł
 • Numer indeksu

Do podania należy załączyć podpisaną:

 • Informację przetwarzaniu danych osobowych
 • kopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (w przypadku absolwenta, który zmienił nazwisko po ukończeniu studiów)
 • w miarę możliwości kserokopię uzyskanego dyplomu

KARTA PRZEBIEGU STUDIÓW

Karta przebiegu studiów wydawana jest absolwentom, którzy ukończyli studia do roku 2004 włącznie. Od roku 2005 wprowadzony został druk suplementu do dyplomu, który jest równoważny  z kartą przebiegu studiów. Karta przebiegu studiów wydawana jest jedynie w przypadku obrotu prawnego z zagranicą. W pozostałych przypadkach wydawany jest WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEDMIOTÓW.

Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 4 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz.U. 2021 poz. 661) opłata za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wynosi 26,00 zł. Wpłaty należy dokonać przelewem na wskazane niżej konto:

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko – karta przebiegu studiów.

Za przygotowanie Wykazu zrealizowanych przedmiotów opłata nie jest pobierana.

Absolwent, który zwraca się do uczelni z prośbą o wydanie Karty przebiegu studiów, musi doprecyzować, czy potrzebna jest ona do obrotu prawnego z zagranicą.

W celu otrzymania karty przebiegu studiów lub wykazu zrealizowanych przedmiotów należy złożyć podanie kierowane do Dziekana Wydziału Geoinżynierii UWM w Olsztynie - osobiście w Dziekanacie lub przesłać listownie.

Składane podanie powinno zawierać:

 • Imię i Nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
 • Cel wydania dokumentu
 • Nazwę Uczelni
 • Nazwę Wydziału
 • Nazwę Kierunku
 • Datę rozpoczęcia i zakończenia studiów
 • Nazwisko, pod którym ukończyło się studia
 • Uzyskany tytuł
 • Numer indeksu

Do podania należy załączyć podpisaną:

 • Informację przetwarzaniu danych osobowych
 • dowód opłaty (w przypadku wydania Karty Przebiegu Studiów) 08 1240 6292 1111 0011 0269 4418
 • kopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (w przypadku absolwenta, który zmienił nazwisko po ukończeniu studiów)
 • w miarę możliwości kserokopię uzyskanego dyplomu i/lub indeksu