Badania i współpraca

Badania Naukowe Prowadzone na WG

Badania naukowe prowadzone przez jednostki i pracowników Wydziału obejmują szerokie spektrum zagadnień. Finansowane są w ramach projektów wewnętrznych, grantów krajowych i międzynarodowych oraz umów z podmiotami gospodarczymi. Do najważniejszych kierunków badań realizowanych przez jednostki Wydziału można zaliczyć:

Nazwa instytutu 

Kierunki prowadzonych badań naukowych

Instytut Geodezji i Budownictwa

 1. Globalne systemy nawigacji satelitarne i geodezja fizyczna.
 2. Fotogrametria, teledetekcja satelitarna. 
 3. Diagnostyka radiowa środowiska kosmicznego.
 4. Metody obliczeń inżynierskich.
 5. Budownictwo energooszczędne, materiały budowlane i geotechnika.

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii

 1. Analiza i modelowanie rynku nieruchomości na potrzeby gospodarowania przestrzenią.
 2. Analiza dynamiki i kierunków zmian na obszarach wiejskich i podmiejskich jako podstawa opracowania innowacyjnych narzędzi gospodarowania przestrzenią.
 3. Rozwój systemu gospodarowania i zarządzania publicznymi zasobami nieruchomości.
 4. Tworzenie modułów tematycznych w obrębie systemu informacji geograficznej na potrzeby utrzymania i rozwoju nieruchomości.
 5. Modelowanie zmian społeczno-ekonomicznych z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych.
 6. Analizy procesów urbanizacji i jej skutków przestrzennych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.

Instytut  Inżynierii i Ochrony Środowiska

 1. Biogospodarka, rozwój technologii i biotechnologii w ochronie środowiska.
 2. Odpady w gospodarce cyrkulacyjnej.
 3. Doskonalenie metod ochrony i rekultywacji jezior.
 4. Monitorowanie stanu środowiska naturalnego.
 5. Uwarunkowania środowiskowe, społeczno-gospodarcze i turystyczno-rekreacyjne w relacji człowiek – środowisko.