Kontakt

Wydział Geoinżynierii

ul. Prawocheńskiego 15
10-720 Olsztyn

Biuro Dziekana: tel. + 48 89 523 45 04, 89 523 42 45
Centrum Spraw Studenckich:
BUDOWNICTWO tel.+48 89 523 37 75
GEODEZJA I KARTOGRAFIA tel.+48 89 523 39 77
GEOINFORMATYKA; GOSPODARKA PRZESTRZENNA; INŻYNIERIA INFORMACJI tel.+48 89 523 34 21
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA  tel. +48 89 523 33 82
TURYSTYKA I REKREACJA tel. +48 89 523 34 21


e-mail: wg@uwm.edu.pl

www.wg.uwm.edu.pl

fb/geoinzynieria
 


Wyświetl większą mapę


Deklaracja dostępności strony internetowej Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony:  kwiecień 2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 03.01.2022
 • Deklarację została ostatnio poddana częsciowemu przeglądowi i aktualizacji dnia: 09.05.2023 *
  * od ostatniego sprawdzenia stan dostępności został poprawiony. Raport całościowy stony- wykonanie do końca sierpnia 2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Mateusz Dampc
 • Adres: ul. R. Prawocheńskiego 9 10-720 Olsztyn, pokój nr 117, piętro I
 • E-mail: mateusz.dampc@uwm.edu.pl

Dostępność architektoniczna

Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn)

Budynek przy ul. Romana Prawocheńskiego 15 w Olsztynie jest  częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Opis budynku:

 • Budynek dwupiętrowy. Przed budynkiem bariera architektoniczna w postaci wielostopniowych schodów.
 • Dla osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość wejścia do budynku od strony ul. Prawocheńskiego. Drzwi dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła 70 cm, po uprzednim skontaktowaniu się z dziekanatem istnieje możliwość wejścia do budynku.
 • Wejście do budynku przez drzwi o szerokości 90 cm. Klamka na wysokości 100 cm. Następnie drzwi wewnętrzne również o szerokości 90 cm z klamką na wysokości 100 cm. Dalej znajduje się portiernia.
 • Poruszanie osobom niepełnosprawnym wewnątrz budynku umożliwia winda z automatycznymi drzwiami o szerokości 90 cm i przyciskami na wysokości 120 cm. Na półpiętrze rampa. Wewnątrz budynku znajduje się klatka schodowa o szerokości przejścia 150 cm. Na piętro wiedzie 6 stopni, spocznik, 10 stopni, spocznik oraz kolejne 6 stopni. Po lewej stronie klatki zamontowano poręcz na wysokości 120 cm. Wewnątrz budynku drzwi wejściowe do pomieszczeń o szerokości 90 cm, z klamką na wysokości 110 cm.
 • Toalety są ogólnodostępne, aczkolwiek nie zostały dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Drzwi wejściowe do toalety o szerokości 80 cm, klamka na wysokości 110 cm. Wewnątrz kabin brak poręczy.
 • Przed wejściem głównym miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.