Wycena Nieruchomości

STUDIA PODYPLOMOWE „WYCENA NIERUCHOMOŚCI”

Rok akademicki 2016/2017

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego
10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15, pok. 117,
tel. (89) 523-38-01, (89) 523-36-63;

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, prof. zw.
 

Charakterystyka:
Studia Podyplomowe stanowią pierwszy z wymogów, jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Studia mają na celu:

  1. zapoznanie z problematyką szacowania nieruchomości i przygotowanie specjalistów z tego zakresu, którzy po ukończeniu Studiów Podyplomowych i odbyciu praktyki zawodowej mogą, zgodnie z ustawą z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r., Nr 115, poz. 741 i zm.) ubiegać się o nadanie państwowych uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
  2. przekazanie słuchaczom Studiów Podyplomowych wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających wykonywanie zawodowych czynności w obszarze szacowania nieruchomości i gospodarki nieruchomościami.

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu: procesów gospodarowania nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej i działalności spółdzielni mieszkaniowych, gospodarki rolnej, leśnej i wodnej, podstaw budownictwa i kosztorysowania robót budowlanych, źródeł informacji o nieruchomościach, określania wartości praw do nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości zurbanizowanych i niezurbanizowanych, określania wartości na potrzeby bankowości, oceny efektywności ekonomicznej nieruchomości, analizy rynku nieruchomości  z wykorzystaniem narzędzi statystycznych.

Absolwent Studiów Podyplomowych zdobywa nową wiedzę niezbędną w  pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach  związanych z gospodarką przestrzenną w tym działających w dziedzinie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości oraz inwestycji w nieruchomości; agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych w zakresie finansowania rynku nieruchomości; we własnej firmie z zakresu wyceny nieruchomości.

Program Studiów: Spełnia wymogi określone w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 i zm.) oraz jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. (pozycja 826).

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia podyplomowe: Zasady są zgodne z § 5 Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z dnia 27 marca 2015 roku w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Warunkiem przyjęcia kandydata na studia podyplomowe: jest ukończenie studiów wyższych pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub 5-letnich magisterskich a także przedstawienie dyplomu ukończenia w/w studiów oraz złożenie stosownych dokumentów dostępnych na stronie Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego www.uwm.edu.pl/kgn.

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń, testów semestralnych, przygotowanie pracy końcowej i zdanie egzaminu końcowego z przedmiotów objętych planem studiów. Egzamin końcowy odbywa się przed komisją powoływaną przez Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej na wniosek kierownika studiów podyplomowych. Termin egzaminu wyznacza kierownik studiów. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, słuchaczowi przysługuje prawo powtórnego przystąpienia do egzaminu w terminie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

296 godzin

Czas trwania:

2 semestry w systemie zjazdowym, (15 zjazdów), piątek, sobota i niedziela. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów średnio, co dwa - trzy tygodnie.

Kryteria rekrutacji:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe (z dyplomem inżyniera, licencjata magistra) decyduje kolejność złożenia dokumentacji o przyjęciu na studia podyplomowe. Brak ograniczeń, co do kierunku ukończonych studiów.

Przewidywany termin rozpoczęcia:

Po zebraniu grupy - min. 35 osób; szczegółowych informacji udziela Sekretarz Studiów.

Terminy zgłoszeń:

Terminy zgłoszeń: Do 16 października 2015 r., w szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony. Procedura i dokumentacja do rekrutacji dostępna jest na stronie www.uwm.edu.pl/kgn zakładka „Studia podyplomowe”

Miejsce zajęć:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego, ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn:
tel. (89) 523-38-01, (89) 523-36-63;
e-mail: caprio@uwm.edu.pl, kgn@uwm.edu.pl

Planowana odpłatność:

3 900 zł za dwa semestry. Płatność jednorazowa lub w ratach (na pisemny wniosek słuchacza studiów podyplomowych, kierownik studiów podyplomowych może wyrazić zgodę na rozłożenie opłaty na maksymalnie 6 rat). Opłata zawiera koszty administracyjne, koszty realizacji programu studiów, koszty przeprowadzenia testów, koszty seminariów, koszty nadzoru nad pracą końcową studenta, koszty przeprowadzenia egzaminu końcowego. Oprócz opłaty za studia podyplomowe słuchacz ponosi opłatę związaną z wystawieniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Dodatkowo zapewniamy na każdym zjeździe bezpłatną kawę lub herbatę w trakcie trwania zajęć.

Szczegółowe informacje:

Sekretarz Studiów Podyplomowych dr inż. Mirosław Bełej
tel.: (89) 523-38-01; e-mail: caprio@uwm.edu.pl www.uwm.edu.pl/kgnirr/

Do pobrania