Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych (post-doc)

OFERTA PRACY POST DOC

DZIEKAN WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w grupie pracowników badawczych (post-doc) w Katedrze Inżynierii Budowlanej
w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień naukowy doktora nauk technicznych (który nie został nadany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w zakresie budownictwa, górnictwa, geofizyki lub geotechniki uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
 2. Dorobek publikacyjny w naukowych czasopismach zagranicznych z IF. Indeks Hirsha przynajmniej 5 według Scopus.
 3. Przynajmniej jedna publikacja dotycząca Lunar Soil Simulants w czasopiśmie znajdującym się na Ministerialnej Liście Czasopism Punktowanych.
 4. Doświadczenie w badaniach lub analizach Lunar Soil Simulants.
 5. Doświadczenie w pracy z oprogramowaniem STATISTICA lub podobnym (np. MATLAB) oraz znajomość zaawansowanych analiz statystycznych (np. PCA).
 6. Doświadczenie w samodzielnej badawczej pracy laboratoryjnej.
 7. Doświadczenie w przygotowywaniu niekonwencjonalnych stanowisk badawczych.
 8. Umiejętność samodzielnej pracy, jak i w zespole.
 9. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 10. Doświadczenie w kierowaniu/uczestnictwie w projekcie badawczym realizowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) lub innych projektów badawczych.
 11. Aktywny udział w konferencjach naukowych.

 

Udział w projekcie:

Post-doc będzie uczestniczył w badaniach projektu SONATA BIS-10, pt. „Wydobycie regolitu na powierzchni księżyca w warunkach obniżonej grawitacji” realizowanym w konsorcjum naukowym. Koordynatorem realizacji projektu w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie jest Pan dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. UWM.

Udział w zadaniach badawczych:

Nr 1 – Mechanika materiałów sypkich w środowisku księżycowym.
Nr 4 – Analiza koncepcyjna procesu wzbogacania regolitu w warunkach obniżonej grawitacji.
Nr 7 – Przygotowanie i przeprowadzenie testów procesu wzbogacania regolitu w warunkach księżycowych.
Nr 9 – Opracowanie planu rozwoju wybranych technologii wydobycia i wzbogacania regolitu

 

Post-doc będzie uczestniczył w badaniach projektu SONATA BIS-10, pt. „Wydobycie regolitu na powierzchni księżyca w warunkach obniżonej grawitacji” realizowanym w konsorcjum naukowym. Koordynatorem realizacji projektu w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie jest Pan dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. UWM.

Szczegółowy zakres obowiązków:

1. Przegląd i synteza publikacji naukowych z zakresu inżynierii lądowej i geotechniki dotyczących LSS.
2. Badania nad systemami wzbogacania regolitu dedykowanych dla środowiska o niskiej grawitacji.
3. Przygotowanie symulacji i badań mechaniki gruntów księżycowych.
4. Przygotowanie stanowisk badawczych do walidacji opracowanych technik.
5. Badanie systemu wzbogacania - przygotowywanie dokumentacji i raportów.

 

Typ konkursu NCN: SONATA BIS-10-ST
Okres składania ofert: od 23.04.2021 do 23.05.2021,
Forma składania ofert: e-mail
Termin rozstrzygnięcia: 24.05.2021

Warunki zatrudnienia:

Wyłoniony kandydat będzie zatrudniony na pełen etat przez 36 miesięcy. W tym czasie wyłoniony kandydat, jako uczestnik projektu, nie będzie mógł pobierać wynagrodzenia na podstawie innej umowy o pracę (dotyczy również umowy o pracę zawartej z pracodawcą posiadającym siedzibę poza terytorium Polski) ani pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN. Wynagrodzenie brutto w wymienionym okresie będzie wynosiło 10 000 PLN (brutto/brutto)/miesiąc.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie:  01.06.2021 r.

Wymagane dokumenty:

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. polityki naukowej i badań UWM w Olsztynie);
 • Curriculum vitae;
 • odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora;
 • kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM);
 • wykaz publikacji oraz projektów badawczych;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy w grupie pracowników badawczych (post-doc) (obowiązujący w UWM);
 • oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (obowiązujący w UWM);
 • list rekomendacyjny spoza UWM.

 

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres Koordynatora projektu w UWM: jacek.katzer@uwm.edu.pl

Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.