Konkurs na stanowisko post-doc (asystenta w grupie pracowników badawczych) w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego

DZIEKAN 

WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko post-doc (asystenta w grupie pracowników badawczych)

w Instytucie Geodezji i Budownictwa

w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego,

w ramach realizacji grantu BEETHOVEN CLASSIC 3: „Obserwacje korony słonecznej teleskopem LOFAR podczas przejścia sondy Parker Solar Probe przez peryhelium”

Warunki przystąpienia do konkursu:

 • stopień doktora w dyscyplinie naukowej astronomia lub fizyka lub pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej; w przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko; kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej);
 • dorobek naukowy poparty publikacjami w czasopismach z bazy JCR;
 • doświadczenie w kierowaniu/uczestnictwie w projekcie badawczym;
 • aktywny udział w konferencjach naukowych;
 • biegła znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie.

Opis wymaganej wiedzy i umiejętności:

 • wykazuje się dobrym dorobkiem naukowym koncentrującym się na badaniach z zakresu radioastronomii;
 • posiada umiejętności w analizie danych radiowych z różnych instrumentów obserwacyjnych (m.in. teleskop LOFAR);
 • posiada umiejętności programowania.

Oczekiwane predyspozycje:

 • zdolność prowadzenia samodzielnej pracy badawczej: skuteczność w rozwiązywaniu problemów metodycznych, chęć poznawania i wdrażania nowych technik badawczych;
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach i stażach naukowych oraz seminariach i kursach szkoleniowych;
 • umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

 • redukcja i analiza interferometrycznych obrazów aktywnej i spokojnej korony słonecznej;
 • rozwój radiowych technik obrazowania Słońca we współpracy z zespołem zajmującym się tzw. kluczowym projektem naukowym „Słońce i pogoda kosmiczna”, w ramach programu LOFAR;
 • identyfikacja i analiza wybuchów radiowych w połączeniu z danymi pochodzącymi z sondy Parker Solar Probe (PSP);
 • planowanie przyszłych kampanii obserwacyjnych przy użyciu teleskopu LOFAR.

Typ konkursu NCN: BEETHOVEN CLASSIC 3

Termin składania ofert: 14 stycznia 2022 r.

Forma składania ofert: osobiście lub za pośrednictwem poczty

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • okres zatrudnienia 24 miesiące;
 • wynagrodzenie 120 000 PLN rocznie (brutto/brutto);
 • praca w ramach projektu badawczego NCN BEETHOVEN CLASSIC 3 pt.: „Obserwacje korony słonecznej teleskopem LOFAR podczas przejścia sondy Parker Solar Probe przez peryhelium”;
 • brak zatrudnienia na podstawie innej umowy o pracę (dotyczy również umowy o pracę zawartej z pracodawcą posiadającym siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz niepobieranie innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN - w okresie pobierania wynagrodzenia na stanowisku post-doc.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje dotyczące aplikowania na stanowisko można uzyskać drogą mailową na adres: bartosz.dabrowski@uwm.edu.pl

Zainteresowani składają w Biurze Dziekana Wydziału Geoinżynierii UWM w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16, w terminie od 1 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r., w godz. 8.00-10.00, następujące dokumenty:

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. polityki naukowej i badań UWM w Olsztynie);
 • Curriculum vitae;
 • kwestionariusz osobowy (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe);
 • odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.);
 • wykaz publikacji oraz projektów badawczych;
 • informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 1a) (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe);
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta naukowego (post-doc);
 • deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w sprawie zaliczania do dyscypliny naukowej (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe);
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe);
 • oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).

Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:  21 stycznia 2022 r.