Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Katedrze Inżynierii Budowlanej

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Katedrze Inżynierii Budowlanej
(Wydział Geoinżynierii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Wymagania stawiane kandydatowi:

  1. Tytuł zawodowy inżyniera lub magistra budownictwa lub nauk pokrewnych.
  2. Kandydat może być doktorantem polskiej uczelni, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub pokrewnej.
  3. Podstawowa wiedza z zakresu materiałów budowlanych oraz technologii kruszyw budowlanych.
  4. Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki gruntów.
  5. Doświadczenie w pracy na oprogramowaniu Matlab, Statistica lub podobnym.
  6. Doświadczenie w pracy na oprogramowaniu CAD.
  7. Chęć oraz predyspozycje do podjęcia pracy naukowej.
  8. Umiejętność samodzielnej pracy, jak i w zespole.
  9. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Udział w projekcie: Stypendysta będzie uczestniczył w badaniach projektu SONATA BIS-10, pt. „Wydobycie regolitu na powierzchni księżyca w warunkach obniżonej grawitacji” realizowanym w konsorcjum naukowym. Koordynatorem realizacji projektu w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie jest Pan dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. UWM.

Udział w zadaniach badawczych:

Nr 1 – Mechanika materiałów sypkich w środowisku księżycowym.
Nr 4 – Analiza koncepcyjna procesu wzbogacania regolitu w warunkach obniżonej grawitacji.
Nr 7 – Przygotowanie i przeprowadzenie testów procesu wzbogacania regolitu w warunkach księżycowych.
Nr 9 – Opracowanie planu rozwoju wybranych technologii wydobycia i wzbogacania regolitu

Szczegółowy zakres obowiązków:

1. Pomoc w przeglądzie i syntezie publikacji naukowych z zakresu inżynierii lądowej i geotechniki dotyczących LSS.
2. Udział w badaniach nad systemami wzbogacania regolitu dedykowanych dla środowiska o niskiej grawitacji.
3. Pomoc w przygotowaniu symulacji i badaniach mechaniki gruntów księżycowych.
4. Pomoc w przygotowaniu stanowisk badawczych do walidacji opracowanych technik.
5. Udział w badaniach systemu wzbogacania oraz w przygotowywaniu dokumentacji i raportów.

 

Typ konkursu NCN: SONATA BIS-10-ST
Okres składania ofert: od 05.05.2021 do 19.05.2021
Forma składania ofert: e-mail jacek.katzer@uwm.edu.pl
Termin rozstrzygnięcia: 21.05.2021

Warunki zatrudnienia:Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium przez 36 miesięcy, w wysokości  3 300 PLN/miesiąc

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie:  01.06.2021

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać list motywacyjny, życiorys naukowy, skan dyplomu ukończenia studiów.

W życiorysie naukowym Kandydat zobligowany jest do umieszczenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych [„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.]

Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: jacek.katzer@uwm.edu.pl  do dnia 19.05.2021 roku.

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.