Mamy nowego PROFESORA!


Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski z Katedry Astronomii i Geodynamiki. Nominację odebrał 29 czerwca z rąk Bronisława Komorowskiego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Prof. Andrzej Krankowski, pracownik Katedry Astronomii i Geodynamiki, kierownik Obserwatorium Satelitarnego w Lamkówku urodził się w 1971 r. Jest absolwentem ART, 1995. Stopień doktora otrzymał w 2000 r. a doktora habilitowanego w 2007 r.

Głównym kierunkiem prac badawczych, prowadzonych na skalę światową przez prof. Andrzeja Krankowskiego jest zastosowanie technik satelitarnych GNSS w geodynamice oraz do badań zmian górnej warstwy atmosfery ziemskiej - jonosfery. Opracował algorytmy umożliwiające badanie zmian w jonosferze za pomocą technik GNSS. Do najbardziej wartościowych wyników naukowych należy zaliczyć m.in. opracowanie: metodyki badania zmian całkowitej zawartości elektronów w okresie silnych burz geomagnetycznych z wysoką rozdzielczością czasową i przestrzenną, metodyki badań fluktuacji TEC i jej wpływu na warunki wyznaczania pozycji w różnych szerokościach geograficznych, metodyki wykorzystania lokalnego modelu jonosfery do poprawy wyznaczania pozycji w czasie prawie rzeczywistym, wykorzystanie różnych technik obserwacyjnych do podniesienia wiarygodności modeli jonosfery uzyskiwanych na podstawie pomiarów satelitarnych. Od 2007 roku jest członkiem Zarządu Międzynarodowej Służby GNSS - IGS. W ramach tej Służby przewodniczy specjalnej Grupie Roboczej zajmującej się modelowaniem jonosfery dla poprawy pozycjonowania GNSS „IGS IonosphericWorkingGroup" oraz koordynuje pracą 4 Centrów Analiz z Europy oraz USA (JPL/NASA) wytwarzających szybkie oraz finalne produkty jonosferyczne.

Prof. Andrzej Krankowski jest autorem 57 oryginalnych prac. Zaprezentował ponad 180 referatów (w tym 25 referatów zapraszanych) na licznych kongresach, konferencjach i sympozjach międzynarodowych. Od 2010 roku pełni funkcję associate editor w dziedzinie badań kosmicznych w wydawnictwie Acta Geophysica (lista JCR).

Prof. Andrzej Krankowskijest członkiem licznych międzynarodowych organizacji naukowych, m.in: komitetu sterującego, jako narodowy reprezentant, projektu COST ES0803, komitetu sterującego, jako narodowy reprezentant, projektu COST MP1104, Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG). Przewodniczy m.in. grupie roboczej pracującej w ramach umowy między Rosyjską Akademią Nauk i Polską Akademią Nauk „Podstawowe badania kosmiczne", jest liderem grupy „Diagnostyka jonosfery przy użyciu obserwacji GNSS". W polskich organizacjach naukowych prof. Andrzej Krankowski jest członkiem Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PANoraz Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.

Prof. Andrzej Krankowski interesuje się turystyką rowerową, jest kibicem siatkówki i piłki nożnej, ze szczególnym ukierunkowaniem na ligę angielską.

opr. mah