STUDIA PODYPLOMOWE „WYCENA NIERUCHOMOŚCI”

KATEDRA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI i ROZWOJU REGIONALNEGO
(20 lat doświadczenia w nauczaniu i praktyce wyceny nieruchomości)

Ogłasza nabór na:

STUDIA PODYPLOMOWE „WYCENA NIERUCHOMOŚCI”

Termin rekrutacji przedłużony: do 8 marca 2013 roku!


UWAGA: Uczestnikami Studiów mogą być absolwenci szkół wyższych z dyplomem magistra, inżyniera lub licencjata
(brak ograniczeń, co do kierunku ukończonych studiów)
Praktyki zawodowe z wyceny nieruchomości można rozpocząć po ukończeniu studiów magisterskich

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, prof. zw.
Sekretarz studiów: dr inż. Mirosław Bełej
Opłata za studia:  4200 zł płatna jednorazowo lub w 2 ratach
(przed rozpoczęciem I-go semestru - 2200 zł, przed rozpoczęciem II-go semestru - 2000 zł)

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu: procesów gospodarowania nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej i działalności spółdzielni mieszkaniowych, gospodarki rolnej, leśnej i wodnej, podstaw budownictwa i kosztorysowania robót budowlanych, źródeł informacji o nieruchomościach, określania wartości praw do nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości zurbanizowanych i niezurbanizowanych, określania wartości na potrzeby bankowości, oceny efektywności ekonomicznej nieruchomości, analizy rynku nieruchomości  z wykorzystaniem narzędzi statystycznych.
Absolwent Studiów Podyplomowych zdobywa nową wiedzę niezbędną w pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach  związanych z gospodarką przestrzenną w tym działających w dziedzinie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości oraz inwestycji w nieruchomości; agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych w zakresie finansowania rynku nieruchomości; we własnej firmie z zakresu wyceny nieruchomości.
Charakterystyka Studiów Podyplomowych „Wycena Nieruchomości”:
Studia Podyplomowe stanowią pierwszy z wymogów, jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości. Studia mają na celu:
1. zapoznanie studentów z problematyką szacowania nieruchomości i przygotowanie specjalistów z tego zakresu, którzy po ukończeniu Studiów i odbyciu praktyki zawodowej mogą, zgodnie z ustawą z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 i zm.) ubiegać się o nadanie państwowych uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości;
2. przekazanie Słuchaczom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających wykonywanie zawodowych czynności w obszarze wyceny nieruchomości i gospodarki nieruchomościami.
Program Studiów Podyplomowych „Wycena Nieruchomości”:
Spełnia wymogi określone w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 i zm.) oraz jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami (Dz. U. Nr 117, poz. 786, zał. nr 1).
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów i testów sprawdzających wiedzę po I i II semestrze oraz obrona pracy końcowej w formie egzaminu ustnego.
Udział w zajęciach jest obowiązkowy i stanowi jeden z warunków zaliczenia przedmiotów i dopuszczenia do egzaminu ustnego.
Zapewniamy:
- wysoki poziom zajęć dydaktycznych;
- fachowe przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych, ułatwiających pracę zawodową;
- bogate doświadczenie w dziedzinie gospodarki nieruchomościami;
- pomoc w realizacji praktyk zawodowych.
                  
Szczegółowe informacje:
Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego: www.uwm.edu.pl/kgn,
tel.: 89-523-38-01; tel. 89-523-36-63; tel./fax.: 89 523-38-32;
e-mail: caprio@uwm.edu.pl, kgn@uwm.edu.pl
 

Zobacz plakat.