2 maja 2013 r. dniem wolnym od pracy

Dzień 2 maja 2013 roku (czwartek) został ustanony dniem wolnym od pracy, który należy odpracować w łącznym wymiarze 8 godzin lub proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia w przypadku pracowników niepełnozatrudnionych. Odpracowanie godzin powinno nastąpić w okresie rozliczeniowym tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku.

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi powinni udokumentować odpracowanie powyższych dni. Odpracowanie może nastąpić poprzez pracę w sobotę lub niedzielę, lub w rozbiciu na godziny, w zależności od potrzeb danej jednostki. Nie ma potrzeby odpracowywania powyższych dni w przypadku udzielenia urlopu wypoczynkowego lub przebywania na zwolnieniu lekarskim.

W odniesieniu do nauczycieli akademickich nie prowadzi się karty odpracowywania, gdyż stosownie do art. 130 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym czas pracy określony jest zakresem obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków ustala kierownik jednostki organizacyjnej.
Powyższe ustalenia nie dotyczą pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu i pracowników ochrony mienia.