Zaproszenie II Forum nt kształcenia 17 października 2013

 W imieniu Głównego Geodety Kraju uprzejmie zapraszam
zainteresowanych pracowników Wydziału do wzięcia udziału
w II Forum nt. kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów,
które odbędzie się w Warszawie 17 października 2013 r.

W ramach II Forum kontynuowana będzie dyskusja dotycząca systemu szkolnictwa wyższego w dziedzinie geodezji i kartografii – jego stanu obecnego, przyszłych kierunków i oczekiwań: gospodarki, administracji i pracodawców, którą zapoczątkowano podczas dwudniowego spotkania w roku ubiegłym (Forum Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów, Warszawa, 17-18 września 2012 r.).

Celem tegorocznych obrad będzie zwrócenie uwagi na konieczność dostosowania programów kształcenia na kierunkach geodezyjnych do potrzeb gospodarki oraz administracji, analiza stanu zatrudnienia absolwentów, przedstawienie oferty praktyk oraz wyników zdawalności absolwentów w postępowaniach kwalifikacyjnych o przyznanie uprawnień zawodowych.

Udział w forum jest bezpłatny, natomiast uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz ewentualnych noclegów.

Potwierdzenia chęci udziału w obradach należy dokonać do dnia 25 września br. drogą elektroniczną na adres: agnieszka.krzesniak@gugik.gov.pl .

 

Z poważaniem
Dziekan
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM