Prorektor do spraw Kadr przypomina!

Olsztyn, dnia 16.04.2014 r.

Dziekani Wydziałów
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Pracownicy Uniwersytetu


Niniejszym pismem chciałbym przypomnieć o kilku podstawowych kwestiach regulujących organizację pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Do obowiązków pracownika należy w szczególności: przestrzeganie ustalonego czasu pracy. Ponadto:

  • Przed przystąpieniem do pracy pracownik odnotowuje swoje przybycie do pracy w liście obecności składając własnoręczny podpis.
  • Kierownik jednostki organizacyjnej, prowadzi na bieżąco ewidencję i kontrolę czasu pracy poszczególnych podległych sobie pracowników.
  • Punktualne przybycie do pracy oznacza obecność na stanowisku pracy w stanie pełnej gotowości do wykonywania pracy.
  • Na pisemny wniosek pracownika – Prorektor nadzorujący sprawy kadrowe może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

     Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy pracodawca może stosować kary regulaminowe.
Szczegółowe kwestie ustalające organizację i porządek w procesie pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim określa Regulamin Pracy UWM przyjęty Zarządzeniem Nr 3/2014 r. Rektora UWM z dnia 14.01.2014 r. (dokument jest dostępny pod adresem: http://bip.uwm.edu.pl/node/376).

Prorektor ds. Kadr
prof. dr hab. Grzegorz Białuński