Sprawozdanie z Jubileuszu 55-lecia Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

            W sobotę 26 września 2015 roku Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie świętował Jubileusz 55-lecia. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 w holu głównym budynku Wydziału przy ul. Prawocheńskiego 15 od odsłonięcia tablic pamiątkowych poświęconych prof. Witoldowi Senissonowi oraz prof. Lubomirowi Włodzimierzowi Baranowi, współtwórcom Wydziału i pierwszym jego dziekanom. Odsłonięcia tablicy prof. Senissona dokonali fundatorzy tablicy i jednocześnie absolwenci rocznika 1965 ówczesnego Zawodowego Studium Geodezji Urządzeń Rolnych: Henryk Andrukonis, Henryk Ciborowski, Witold Czemiel, Eugeniusz Flakowski, Michał Hajduczenia, Teresa Klawińska, Ryszard Kostrzewski, Tadeusz Kościuk, Jan Malicki, Stanisław Masłowski, Bohgdan Nawracki, Borys Pasławski, Józef Racki, Kazimierz Ritter, Jan Różański, Romuald Sawicki, Stanisław Smyk, Ryszard Soroko, Stanisław Surowiec, Eugeniusz Warmiński, Arkadiusz Wyszomirski. Tablicę prof. Barana odsłoniła Maria Baran, wdowa po Profesorze, która na uroczystość przybyła z córką Anią, wnuczką Adą i zięciem Danielem.

Jubileusz 55-lecia Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Absolwenci rocznika '65 przy tablicach pamiątkowych prof. Witolda Senissona i prof. Lubomira W. Barana. (fot. Janusz Pająk)

Jubileusz 55-lecia Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. Lubomira W. Barana przez p. Marię Baran, wdowę po Profesorze i prof. Radosława Wiśniewskiego - Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. (fot. Janusz Pająk)

 

Jubileusz 55-lecia Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Kolegium Dziekańskie z p. Marią Baran przy tablicach pamiątkowych prof. Witolda Senissona i prof. Lubomira W. Barana
(fot. WGIPB)

Po uroczystości goście udali się do Auli Błękitnej Centrum Konferencyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie rozpoczęła się sesja poświęcona pamięci Profesora Lubomira Włodzimierza Barana. Po krótkim wprowadzeniu przez Dziekana prof. Radosława Wiśniewskiego, historię Wydziału przedstawił dr inż. Kamil Kowalczyk – prodziekan ds. rozwoju i kształcenia,
a następnie prof. Stanisław Oszczak zaprezentował sylwetkę i dokonania Profesora. Po prezentacji głos zabrali absolwenci Wydziału rocznik '65 Panowie Jan Różański, Józef Racki, Tadeusz Kościuk, i przyjaciele Profesora Barana, a wśród nich prof. Adam Łyszkowicz i prof. Andrzej Felski, którzy wspominali czasy studiów i okres współpracy naukowo-badawczej i organizacyjnej, podkreślając, że Profesor Baran był, jest i zawsze będzie dla nich autorytetem, wielkim uczonym i niezwykle skromnym człowiekiem.

Kolejnym punktem obchodów Jubileuszu 55-lecia Wydziału była uroczystość Inauguracji roku akademickiego 2015/2016 połączona z wręczeniem Nagrody im. Profesora Lubomira W. Barana oraz wręczeniem dyplomów absolwentom Wydziału. Uroczystość w auli głównej Centrum Konferencyjnego rozpoczęła się punktualnie o godz. 12.30 wejściem orszaku złożonego z członków Rady Wydziału oraz Kolegium Rektorskiego, któremu przewodniczył JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Ryszard J. Górecki.

Jubileusz 55-lecia Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 z udziałem JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Ryszarda J. Góreckiego i Kolegium Rektorskiego. (fot. Janusz Pająk)

Dziekan prof. Radosław Wiśniewski, przywitał wszystkich uczestników biorących udział w uroczystości, a w swoim przemówieniu poinformował o zmianach związanych z restrukturyzacją i zmianą nazwy Wydziału, przypomniał najważniejsze fakty z życia Wydziału, w tym uzyskane w 2015 roku wyróżnienie kształcenia na kierunku geodezja i kartografia oraz uzyskanie kategorii naukowej ‘A’. W przemówieniu inauguracyjnym znalazły się też informacje na temat struktury organizacyjnej Wydziału, działalności naukowej i kształcenia oraz informacje dotyczące wyników rekrutacji w na rok akademicki 2015/2016. Dziekan przedstawił również wybrane elementy programu rozwoju Wydziału oraz działania prorozwojowe zaplanowane do realizacji w kolejnym roku akademickim.

Po przemówieniu Dziekana Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka pod batutą Bogusława Palińskiego wykonał pieśń Gaudeamus i przystąpiono do immatrykulacji studentów I roku oraz wręczenia nominacji ich opiekunom. Po immatrykulacji głos zabrał JM Rektor prof. Ryszard J. Górecki, który pogratulował Dziekanowi osiągnięć Wydziału i podkreślił znaczenie włączenia kształcenia na kierunku budownictwo w strategię rozwoju Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa i Uniwersytetu Podziękował również członkom Rady Wydziału za podjęte decyzję zaznaczając, iż służą one rozwojowy nauk technicznych na Uniwersytecie.

Po przemówieniu JM Rektor wraz z Dziekanem wręczyli prof. Aleksandrowi Brzezińskiemu z Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – Laureatowi I-wszej edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesora Lubomira W. Barana dyplom oraz czek na 10 tys. zł. Fundatorami nagrody im. prof. Lubomira W. Barana byli: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie reprezentowane przez Jana Malickiego – Prezesa Zarządu oraz Grażynę Trąbińską – Wiceprezesa Zarządu, OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu reprezentowane przez Floriana Romanowskiego – Prezesa Zarządu oraz anonimowy darczyńca. Po odebraniu Nagrody prof. Aleksander Brzeziński został poproszony o przedstawienie wykładu inauguracyjnego nt. najnowszych osiągnięć naukowych w badaniach ruchu obrotowego Ziemi.

            Po prezentacji Dziekan poprosił o wystąpienie prof. Adama Łyszkowicza, który w z dniem 1 października 2015 roku przechodzi na emeryturę. Dziekan podziękował Profesorowi za lata pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej, za wkład w rozwój geodezji i kartografii oraz za trud podjęty w kształceniu młodej kadry i wręczył grafikę z wizerunkiem Kopernika. Za owocną współpracę swojemu kierownikowi podziękowali również pracownicy Katedry Geodezji Szczegółowej.

Jubileusz 55-lecia Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Podziękowania dla prof. Adama Łyszkowicza składa Dziekan Wydziału. 
(fot. Janusz Pająk)

Wzruszony Profesor Łyszkowicz powrócił w szeregi Rady Wydziału, a Dziekan przystąpił do realizacji kolejnego punktu Inauguracji – wręczenia dyplomów ukończenia studiów wyższych. Był to tym bardziej podniosły moment Uroczystości, ponieważ oprócz wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom „Złote Dyplomy” z rąk JM Rektora i Dziekana odebrali absolwenci rocznika '65 ówczesnego Zawodowego Studium Geodezji Urządzeń Rolnych w 50-tą rocznicę ukończenia studiów. Po odebraniu dyplomów głos zabrał Jan Różański, który w imieniu absolwentów rocznika '65 wręczył Dziekanowi grawerowaną tablicę z podziękowaniami. Swój medal odebrał również prof. Stanisław Surowiec – ówczesny starosta roku. Nadany Mu przez kolegów absolwentów medal to dowód uznania za osiągnięcia w sferze naukowo-badawczej i dydaktycznej, których dokonał, i że jako jedyny z ich grona uzyskał tytuł profesora. W imieniu kolegów Poseł Józef Racki podziękował za możliwość uczestniczenia w tak podniosłym wydarzeniu i zachęcał studentów i absolwentów Wydziału do utrzymywania kontaktu z kolegami i koleżankami z Roku oraz kultywowania studenckich wspomnień.

Jubileusz 55-lecia Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Wręczenie "Złotych Dyplomów" Absolwentom rocznika '65 ówczesnego Zawodowego Studium Geodezji Urządzeń Rolnych. (fot. Janusz Pająk)

Jubileusz 55-lecia Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Wręczenie dyplomów przez Dziekana Wydziału prof. Radosława Wiśniewskiego i Prodziekana ds. Studenckich dr. inż. Krzysztofa Rząsę. (fot. Janusz Pająk)

Po uroczystości wręczenia dyplomów Dziekan poprosił o wystąpienie sponsorów i fundatorów nagród dla najlepszych studentów i absolwentów Wydziału. Nagrody otrzymali:

Małgorzata Grzelak, Magdalena Kilkowska, Krzysztof Piński, Ewa Sędrowska, Marta Tanajewska – fundatorem nagród był Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Justyna Balicka, Adam Czajka, Marta Figurska, Marlena Jurczak, Dawid Kwaśniak – fundatorem nagród był Prezydent Miasta Olsztyna; Aneta Beata Cichulska, Michał Ogrodniczak – fundatorem nagród był Prezes OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu Florian Romanowski; Marta Filipiak, Ewa Jaroszewicz, Mateusz Kowalewski, Beata Perzanowska, Klaudia Piórkowska, Natalia Radawiec, Patrycja Wyszkowska – fundatorem nagród był Prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Olsztynie – Waldemar Klocek; Klaudia Marszałek – fundatorem nagrody była Prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich – Mariola Gilska; Katarzyna Antosiak – fundatorem nagrody była firma ProSOFT, Mariusz Hościłowicz – fundatorem nagrody była firma InterTIM.

Jubileusz 55-lecia Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i BudownictwaJubileusz 55-lecia Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Wręczenie nagrody dla Absolwenta ufundowanej  przez
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Olsztynie. 

Wręcza Prezes Waldemar Klocek. (fot. Janusz Pająk)

    Wręczenie nagrody dla Absolwenta ufundowanej przez
    OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu
.
Wręcza
Prezes Florian Romanowski. (fot. Janusz Pająk)

Obchody Jubileuszu 55-lecia Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zakończyły przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości i hymn uniwersytecki w wykonaniu chóru im. prof. Wawrzyczka.

Jubileusz 55-lecia Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Zakończenie uroczystości obchodów 55-lecia Wydziału. (fot. Janusz Pająk)

Uroczystości Jubileuszowe uświetnili:

 • Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Brzezin,
 • Prezydent miasta Olsztyna – Piotr Grzymowicz,
 • Kanclerz UWM w Olsztynie – Aleksander Socha,
 • Dyrektor Oddziału TVP S.A. w Olsztynie – Jarosław Kowalski,
 • Pani Profesorowa Maria Baran z córką Anną Sawilską, wnuczką Adą i zięciem Danielem,
 • Poseł Józef Racki i absolwent rocznika '65.

Przedstawiciele otoczenia gospodarczego i społecznego, sponsorzy, darczyńcy i członkowie Konwentu Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, a wśród nich:

 • Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – Wiktor Wójcik,
 • Geodeta Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Zbigniew Pazerski,
 • Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego "OPEGIEKA" Sp. z o.o. w Elblągu – Florian Romanowski,
 • Prezes Zarządu Polskiej Geodezji Komercyjnej i Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Olsztynie – Waldemar Klocek,
 • Redaktor Naczelny Przeglądu Geodezyjnego i przedstawiciel firmy InterTIM – Ludmiła Pietrzak,
 • Prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej i Administrator Klastra GeoPOLI – Rafał Piętka,
 • Prezes Zarządu GEO-PERFEKT – Stefan Przybyłek,
 • Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Koszalinie – Jan Malicki.

Przedstawiciele przedsiębiorców z branży budowlanej, w tym:

 • Prezes Olsztyńskiej Izby Budowlanej – Władysław Bielski,
 • Przedstawiciel Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A. w Olsztynie – Grażyna Kaczmarska,
 • Prezesa YETICO S. A. – Andrzej Gołoś,
 • Dyrektor ds. eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – Jan Pierzkała,
 • W imieniu Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Dyrektor Biura – Grzegorz Karpa,
 • W imieniu Przewodniczącego Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa –Jadwiga Żmijewska.

Przedstawiciele organizacji zawodowych, w tym:

 • Prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich – Mariola Gilska,
 • Wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – Janusz Jasiński,
 • Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Warmii i Mazur i Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty – Roman Przedwojski,
 • W imieniu Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie – Zygfryd Gładkowski,
 • Członek Zarządu Stowarzyszenia Geodetów Polskich – Zdzisław Gąsiorowski.

Przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni i instytutów:

 • Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – prof.  Alina Maciejewska,
 • Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – prof. Ireneusz Winnicki,
 • Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczo-Technologicznego w Bydgoszczy – prof. Adam Podhorecki,
 • Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii – dr inż. Robert Bauer,
 • Laureat Nagrody im. Prof. Lubomira W. Barana – prof.  Aleksandr Brzeziński z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej,
 • Dyrektor Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – prof. Andrzej Felski,
 • Płk dr hab. inż. Marek Grzegorzewski z Wydziału Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie,
 • Prof. Urszula Litwin i prof. Wojciech Przegon z Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Przedstawicieli zaprzyjaźnionych Wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

 • Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa – prof. Krzysztof Młynarczyk,
 • Dziekan Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku – prof. Kazimierz Zwirowicz,
 • Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Biologii i Biotechnologii – prof. Anita Franczak,
 • Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Matematyki i Informatyki – prof. Szczepan Brym,
 • Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych – prof. Piotr Srokosz.

Przedstawiciele podmiotów współpracujących:

 • Dyrektor Wydziału Geodezji i  Gospodarki Nieruchomościami UM w Olsztynie – Sławomir Machnik,
 • Dyrektor Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Olsztynie – Anna Kowalska,
 • Dyrektor Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa Urzędu Miasta Olsztyna – dr inż. arch. Magdalena Rafalska,
 • Okręgowy Inspektor Pracy – Marek Wójciak,
 • Prezes Zarządu "Sosak i Sosak Projekt" Sp. z o.o. – mgr inż. arch. Stanisław Sosak,
 • Prezes GEO-CENTRUM – Jerzy Korejwo,
 • Wicedyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie – Milena Andruszkiewicz,
 • Główny specjalista w Sekcji Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych – Mirosław Sekuła.

Absolwenci Wydziału rocznik '65: Henryk Andrukonis, Henryk Ciborowski, Witold Czemiel, Eugeniusz Flakowski, Michał Hajduczenia, Teresa Klawińska, Ryszard Kostrzewski, Tadeusz Kościuk, Jan Malicki, Stanisław Masłowski, Bohgdan Nawracki, Borys Pasławski, Józef Racki, Kazimierz Ritter, Jan Różański, Romuald Sawicki, Stanisław Smyk, Ryszard Soroko, Stanisław Surowiec, Eugeniusz Warmiński, Arkadiusz Wyszomirski.

Emerytowani Pracownicy Wydziału:

 • prof. Władysław Dąbrowski,
 • prof. Idzi Gajderowicz,
 • prof. Jan Kryński,
 • prof. Stanisław Oszczak,
 • prof. Stanisław Surowiec,
 • prof. Andrzej Wanic,
 • prof. Alojzy Wasilewski,
 • dr Jolanta Bałandynowicz,
 • dr inż. Mirosław Grala,
 • dr inż. Andrzej Lubecki,
 • dr inż. Ryszard Piesak,
 • dr inż. Alina Prątnicka
 • dr Jowita Solarska,
 • dr inż. Barbara Świątek,
 • Jolanta Antosik.

Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka pod batutą Bogusława Palińskiego