II edycja konkursu o Nagrodę im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana

II edycja konkursu o Nagrodę im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana

prof. zw. dr hab. inż. dr h. c. czł. rzecz. PAN Lubomir Włodzimierz Baran

Wybitny specjalista z zakresu geodezji satelitarnej. Opracował metody wyrównywania sieci geodezyjnych przy wykorzystaniu obserwacji sztucznych satelitów Ziemi. Prowadził badania nad zastosowaniem technik satelitarnych w geodezji i geodynamice oraz zastosowaniem globalnych systemów satelitarnych (GPS) do badań jonosfery. Twórca i Kierownik Obserwatorium Satelitarnego w Lamkówku.
Urodzony 27 września 1937 roku w Żniatynie - geodeta. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1960). Doktorat obronił w 1966 roku, stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1972 roku, 
w 1976 roku został nadany Mu tytuł profesora nadzwyczajnego a w 1987 roku profesora zwyczajnego. Od 1994 roku członek korespondent PAN, od 2007 członek rzeczywisty PAN, od 2003 roku członek Prezydium PAN. Był członkiem licznych komitetów Polskiej Akademii Nauk, m.in. Komitetu Geodezji (od 2003 przewodniczący), Komitetu Astronomii, Komitetu Geofizyki. Należał także do rad naukowych, m.in. Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytutu Geodezji 
i Kartografii w Warszawie, Planetarium Lotów Kosmicznych w Olsztynie. Członek międzynarodowych organizacji naukowych: reprezentant Polski (1995-2007) w Radzie Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (IUGG), Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG), 
w latach 1983-1987 przewodniczący IAG Special Study Group No 1.59 Computer Assisted Design of Geodetic Networks, w latach 1992-95 przewodniczący IAG Specjal Study Group No 1.127 Error Propagation in GPS Networks. Od 1991 roku członek Sekcji V Centralnej Komisji ds. Stopni 
i Tytułów.
Profesor Lubomir Włodzimierz Baran był pracownikiem naukowym Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (dawniej Akademia Rolniczo-Techniczna) od początku jego istnienia (1960). W latach 1981-1984 piastował funkcję Prorektora, a w okresie 1984-1987 Rektora Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Wielokrotnie powierzano Profesorowi funkcję dziekana (1969-1975, 1978-1981, 1992-1999). Ponadto był Prodziekanem Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (1975-1978), kierownikiem Katedry Geodezji Wyższej i Fotogrametrii (1969-1970), kierownikiem Katedry Geodezji (1970-1976), zastępcą dyrektora (1983-1984) i dyrektorem (1976-1983, 1989-1993) Instytutu Geodezji i Fotogrametrii. 
Doktor honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu (2000), Honorowy Profesor Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (2005). Laureat licznych nagród naukowych, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Rada Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie
ma zaszczyt ogłosić

II edycję Konkursu o Nagrodę im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana

Nagroda ma na celu popularyzację wybitnych osiągnięć naukowych i badawczych 
w dyscyplinie geodezja i kartografia oraz podtrzymywanie pamięci o Profesorze Lubomirze Włodzimierzu Baranie – wybitnym polskim geodecie i uczonym, a także jego dorobku naukowym.
Konkurs kierowany jest do osób z Polski albo z zagranicy z udokumentowanymi wyróżniającymi się osiągnięciami naukowymi i badawczymi z zakresu geodezji i kartografii 
w postaci publikacji naukowych, realizacji projektów badawczych, wdrożeń, etc. oraz prezentujących wysokie standardy etyczne. 
Nagroda przyznawana jest co roku w drodze konkursu. Oceny wniosków dokonują członkowie Kapituły Nagrody. Wysokość Nagrody w II edycji konkursu wynosi 10 000 zł.
Wnioski o Nagrodę mogą zgłaszać członkowie Kapituły Nagrody oraz samodzielni pracownicy naukowi reprezentujący dyscyplinę geodezja i kartografia. Zgłoszenia kandydatur należy dokonać na formularzu wniosku, zawierającym:
• życiorys naukowy kandydata, 
• uzasadnienie kandydatury zawierające uwypuklenie istoty osiągnięć naukowych, 
• pisemną zgodę Kandydata na publikację wizerunku i życiorysu naukowego 
w Internecie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zobowiązanie do wygłoszenia okolicznościowego referatu,
• opinię samodzielnego pracownika naukowego, zgłaszającego kandydata
i reprezentującego dyscyplinę geodezja i kartografia, rekomendującą Kandydata do Nagrody. 
Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmie w drodze uchwały Rada Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
Wręczenie Nagrody oraz wygłoszenie okolicznościowego referatu przez Laureata Nagrody nastąpi podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/17 na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie.

 

Zgłoszenia do konkursu prosimy nadsyłać, do dnia 31 maja 2016 r., w wersji elektronicznej na adres Opiekuna Nagrody, prof. Pawła Wielgosza: pawel.wielgosz@uwm.edu.pl, a także w wersji papierowej na adres: 
Biuro Dziekana
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
ul. Prawocheńskiego 15
10-720 Olsztyn
Z dopiskiem „Nagroda im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana”.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2016 r. Regulamin oraz formularz wniosku o przyznanie Nagrody dostępny jest na stronie:http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=node%2F8