Konkurs „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”

Szanowni Młodzi Naukowcy

  1. Grant naukowy może otrzymać pracownik Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa lub uczestnik studiów doktoranckich, który do dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu nie ukończył 35 roku życia. Proszę wszystkich zainteresowanych pracowników o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i złożenie wniosku.

Regulamin Konkursu (czytaj więcej)
Druk wniosku >>>pobierz<<<

  1. Do wniosku należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (pobierz).
  2. Problem badawczy projektu powinien być zbliżony do propozycji zgłoszonej we wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok 2016 w wykazie planowanych do realizacji zadań badawczych ujętych w planie zadaniowym jednostki.
  3. Zgodnie z Decyzją Dziekana (zobacz decyzję) w roku 2016 przyznanych będzie 10 indywidualnych grantów (5 grantów z listy rankingowej A (doktoranci i asystenci) oraz 5 z listy rankingowej B (pracownicy ze stopniem doktora), każdy o kwocie 4 149,00 zł.
  4. Wnioski należy złożyć w Centrum Nauki i Kształcenia (ul. Prawocheńskiego 15, pok. 15) do dnia 25 kwietnia 2016 roku do godz. 12:00.
  5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 27 kwietnia 2016 roku.

 

Prodziekan
dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof UWM