Wykłady w Uniwersytetach Trzeciego Wieku 2016/2017

                                                    PT Dziekani Wydziałów UWM

     W porozumieniu z Panem prof. Jerzym Przyborowskim, prorektorem ds. Kształcenia UWM w Olsztynie, niniejszym wyrażamy serdeczne podziękowanie PT Dziekanom Wydziałów UWM i za ich pośrednictwem PT Nauczycielom Akademickim, którzy zgłosili chęć przedstawienia wykładów w ramach uniwersytetów trzeciego wieku woj. Warmińsko-mazurskiego oraz tym wszystkim PT Nauczycielom Akademickim, którzy zostali zaproszeni i wykłady takie przedstawili. Według uzyskanych opinii – kierownictwo i słuchacze UTW, którzy dotąd gościli naszych nauczycieli wyrażali uznanie i pełne zadowolenie z wysokiego poziomu i kompetencji wykładowców z UWM w Olsztynie.

      Zatem kontynuując dobrze rozpoczętą współpracę zwracam się z kolejną uprzejmą prośbą o wskazanie nauczycieli akademickich z Wydziału, którzy w roku akademickim 2016/2017 (od 1 października 2016 roku) zechcieliby przedstawić wykład(y) w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku – jakie funkcjonują w Olsztynie i innych miastach województwa Warmińsko-Mazurskiego. Aktualnie w Olsztynie działają trzy takie podmioty - Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku (który obchodził w roku 2015 jubileusz 20-tu lat działalności), Akademia Trzeciego Wieku przy MOK oraz Jarocka Akademia Trzeciego Wieku), natomiast w województwie warmińsko–mazurskim łącznie już 28 UTW (w Barczewie, Braniewie, Bartoszycach, Działdowie, Elblągu, Ełku, Giżycku, Gołdapie, Iławie, Kętrzynie, Klewkach, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Morągu, Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim, Ostródzie, Ornecie, Pasłęku, Piszu, Purdzie, Wydminach, Węgorzewie i w organizacji w Olsztynku). Mogą być to osoby, które zechciałyby przedstawić wykład społecznie (za zwrotem kosztów podróży do miejscowości poza Olsztynem), a także osoby, którym w roku akademickim 2016/2017 będzie brakowało np. kilku godzin dydaktycznych – do uzupełnienia pensum. Gdyż zgodnie z aktualnie obowiązującą Uchwałą Senatu nr.  773  z dnia 25 września 2015 roku, ( § 12, ust. 1, pkt. 5) w ramach pensum dydaktycznego mogą być rozliczone: zajęcia realizowane przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

      Jednocześnie informuję, że koszty podróży nauczyciela akademickiego do Uniwersytetu Trzeciego Wieku poza Olsztynem (po uzgodnieniu) zostaną pokryte przez Uniwersytet Trzeciego Wieku goszczący PT Wykładowcę z UWM.

     Byłbym bardzo zobowiązany, gdyby stosowne informacje w formie poniższej podanej tabeli wzoru – zostały przekazane pocztą elektroniczną do końca czerwca br. na adres stesmo@uwm.edu.pl

Wzór:

Imię i nazwisko  nauczyciela  akademickiegoTemat(y) wykładuKatedraTelefon kontaktowy, ew. adres mailowy
    
    
    

                                             

                Z wyrazami szacunku i poważania -
Prof. dr hab. inż. Stefan S.SMOCZYŃSKI
Pełnomocnik Rektora UWM w Olsztynie 
ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
woj. Warmińsko-Mazurskiego.