konkursie na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach programu NCN OPUS

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie – Olsztyn
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Wymagania:
1. Aktualny status: uczestnik studiów doktoranckich w dyscyplinie geodezja i kartografia. 
2. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie modelowania troposfery metodami geodezyjnymi poświadczone publikacjami lub doniesieniami naukowymi. 
3. Znajomość oprogramowania G-Nut/Tefnut.
4. Znajomość oprogramowania Bernese v.5.2.
5. Znajomość środowiska programistycznego Matlab.
6. Biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem np. IELTS.
 

Opis zadań:
Doktorant będzie wykonywał zadania w ramach projektu "Wykorzystanie szeregów czasowych parametrów troposfery otrzymanych z obserwacji GNSS do walidacji modeli klimatu nad obszarem Europy." (kierownik: dr hab. inż. Paweł Aleksander Wielgosz).

Do zadań kandydata będzie należało:

-           Zgromadzenie danych GNSS ze stacji permanentnych oraz produktów GNSS (WP1),
-           Opracowanie i testowanie różnych strategii obliczeniowych do estymacji ZTD i IWV (WP1),
-           Opracowanie metod oraz przeprowadzenie filtracji dwudziestoletnich szeregów ZTD oraz IWV (WP2),
-           Analizy i homogenizacja szeregów ZTD oraz IWV (WP3),
-           Przygotowanie parametrów modeli Numerycznej Prognozy Pogody (WP4).

 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 20 lipca 2016, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:
Stypendium doktoranckie - zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

Okres pracy w projekcie – 36 miesięcy od 1.08.2016.

Dodatkowe informacje:
Dokumenty zawierające:

  1. podanie,
  2. życiorys zawodowy,
  3. dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku geodezja i kartografia,
  4. certyfikat potwierdzający biegłą znajomość języka angielskiego,
  5. pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
  6. pisemną opinię opiekuna naukowego lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy,

należy przesyłać drogą elektroniczną w formie plików PDF na adres: pawel.wielgosz@uwm.edu.pl

Dodatkowe informacje: http://www.uwm.edu.pl/doktoranci/?page_id=378

Data dodania ogłoszenia: 2016-07-05

 

 

dr hab. inż. Paweł Aleksander Wielgosz, prof UWM