Oferta na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie (projekt NCN OPUS: ,,Punkty krytyczne w ekosystemach torfowiskowych borealnych i wieloletniej zmarzliny Zachodniej Syberii w warunkach globalnego kryzysu klimatycznego i rosnącego zagrożenia pożarowego (PEATFLAMES) /doktorant-stypendysta/ Termin składania ofert: 8 kwietnia 2022;

Oferta jest skierowana zarówno do absolwentów jak studentów będących na ostatnim roku studiów magisterskich.

Informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie IGiPZ: https://www.igipz.pan.pl/aktualnosc/items/dokorant-stypendysta.html,

Aplikacje lub dodatkowe pytania należy kierować do dr hab. Michała Słowińskiego, prof. IGiPZ, kierownika Zespołu Dynamiki Krajobrazów Minionych w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk na adres: michal.slowinski@geopan.torun.pl