Rektor UWM zarządza przerwę dydaktyczną od 12.03.2020 do 29.03.2020

Rektor UWM zarządza przerwę dydaktyczną od 12.03.2020 do 29.03.2020, ale Uniwersytet nie przerywa funkcjonowania.

Pracownicy uczelni wykonują swoje obowiązki na dotychczasowych zasadach.

 

Poniżej publikujemy zarządzenie Rektora w tej sprawie.


Zarządzenie Nr 32/2020

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Działając na podstawie art. 50 i 51 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§1

  1. Zawiesza się wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.
  2. Zawiesza się korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w jej siedzibie wraz ze wszystkimi oddziałami i czytelniami.
  3. Odwołuje się wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz inne wydarzenia tego typu organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

§2

  1. Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przyjazdy do Uniwersytetu gości z zagranicy.
  2. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

§3

  1. Wprowadza się obowiązek niezwłocznego zawiadomienia odpowiednio dziekana, dyrektora jednostki ogólnouczelnianej, dyrektora szkoły doktorskiej łub bezpośredniego przełożonego o fakcie powrotu pracownika, studenta lub doktoranta z zagranicy.
  2. Pracownikom, studentom i doktorantom, którzy przebywali ostatnio w krajach objętych epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, zaleca się pozostanie w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu i postępowanie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

§4

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku. Obowiązywanie niniejszego zarządzenia może być przedłużone. Ewentualna informacja w tej sprawie zostanie przekazana do dnia 26 marca 2020 roku.

 

Rektor

 Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki