Studenci, zapraszamy na bezpłatne Ogłaszamy nabór na nieodpłatne szkolenie: Laboratorium GIS

Ogłaszamy nabór na nieodpłatne szkolenie:

Laboratorium GIS

w ilości 32 godzin

Szkolenie realizowane będzie w Olsztynie w siedzibie Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 15, sala 217 (Laboratorium GIS) zgodny z harmonogramem szkolenia.

W szkoleniu mogą brać udział studenci dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia (pierwszeństwo mają studenci I stopnia), którzy mają zaliczone semestry studiów poprzedzające semestr, w którym będą składać wniosek rekrutacyjny (dopuszcza się udział w Projekcie osób, które posiadają warunkowy wpis na wyższy semestr, jeżeli nie posiadają zaliczenia z co najwyżej jednego przedmiotu przewidzianego planem studiów).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne:

Należy złożyć osobiście w sekretariacie Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii, ul. Prawocheńskiego 15 (bl. 22), pok. 120 w godzinach 12.00- 14.00 (z wyłączeniem czwartku) lub koordynatorowi projektu dr inż. Markowi Ogryzkowi pok. 215 lub e-mailem na adres: marek.ogryzek@uwm.edu.pl.  

Termin dostarczania dokumentów upływa dnia 21 grudnia 2022 r. do godziny 14.00.

 O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku większej liczby zainteresowanych niż liczba miejsc (grupa 16 osób) stworzona zostanie lista rezerwowa.

 Po zakwalifikowaniu na szkolenie (lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie projektu pod adresem https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-geoinzynierii należy dostarczyć pozostałe dokumenty w oryginale tj.:

 Warunkiem otrzymania certyfikatu o ukończeniu Laboratorium jest frekwencja na poziomie min. 70%.

 Uwaga:

 Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 Zakres szkolenia:

 W ramach szkolenia uczestnicy: 

  • odbędą  8 godzin warsztatów w ramach zapoznania z podstawowymi funkcjami oprogramowania QGIS
  • przećwiczą wykonywanie analiz przestrzennych w QGIS w ramach 8 godzin warsztatów;
  • poznają metody pozyskiwania danych w terenie w ramach 8 godzin warsztatów za pomocą Mobilnego GIS
  • poznają metody udostępniania opracowanych danych w ramach 8 godzin warsztatów za pomocą Web GIS

 

 Harmonogram szkolenia:

 Moduł 1 - 20.012023 - Wprowadzenie do QGIS

 Moduł 2 - 27.01.2023 - QGIS dla zaawansowanych 

 Moduł 3 - 2.02.2023 - Mobilny GIS

 Moduł 4 - 7.02.2023 - Web GIS

 Czas trwania modułu  od 8.00 do 15.00