Studentów ostatnich semestrów zapraszamy na bezpłatne szkolenie: EKSPLORACJA I KREOWANIE ŚWIATA PODWODNEGO - NOWOCZESNE NARZĘDZIA I METODY BADAWCZE

WYDZIAŁ GEOINZYNIERII ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE
EKSPLORACJA I KREOWANIE ŚWIATA PODWODNEGO
- NOWOCZESNE NARZĘDZIA I METODY BADAWCZE
 

Na szkoleniu zapoznacie się z:

  • obsługą ogólnodostępnego i zaawansowanego sprzętu do nawigacji i pozycjonowania podwodnego oraz przetwarzania danych,
  • najnowocześniejszymi metodami i urządzeniami do kartowania zbiorników wodnych i ich strefy brzegowej,
  • pracą w środowisku oprogramowania: ArcGIS, Seacraft, BaseCamp, MapSource, Locus Map, QField.

 

Te interdyscyplinarne umiejętności są niezbędne w zarządzaniu przestrzenią podwodną, badaniach krajobrazów podwodnych, wszelkich badaniach z zakresu ochrony środowiska, turystyki i rekreacji i zagospodarowania przestrzennego ekosystemów wodnych, jak również ich najbliższego otoczenia (inwentaryzacje, oceny stanu środowiska, bezpieczeństwo środowiskowe, monitoring i zagospodarowanie).

Szkolenie trwa łącznie 18 godzin i będzie realizowane w Olsztynie w Laboratorium Badań Podwodnych UWM:

  1. część teoretyczna i zajęcia komputerowe w siedzibie Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 15 sala 106
  2. cześć praktyczna na basenie przy ul. Tuwima albo nad jeziorem.

Dokładny termin zostanie ustalony po zebraniu grupy (przybliżony start – 16.12.2022)

 

WARUNKI UDZIAŁU

W szkoleniu mogą wziąć udział studenci wszystkich wydziałów, ostatniego semestru studiów I i II stopnia, którzy mają zaliczone semestry studiów poprzedzające semestr, w którym będą składać wniosek rekrutacyjny (dopuszcza się udział w Projekcie osób, które posiadają warunkowy wpis na wyższy semestr, jeżeli nie posiadają zaliczenia z co najwyżej jednego przedmiotu przewidzianego planem studiów).

Dodatkowe warunki, które muszą spełniać kandydaci i kandydatki: brak. Nie ma konieczności posiadania jakichkolwiek uprawnień. Podczas szkolenia jest możliwość uczestniczenia w nurkowaniu, bez uprawnień i dodatkowych kosztów.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE I REKRUTACJA

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w sekretariacie Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii, ul. Prawocheńskiego 15, pok. 208 (lub 4) lub e-mailem na adres: kgse@uwm.edu.pl . Dodatkowe informacje, tel. 502 846 907.

Termin dostarczania dokumentów upływa dnia 14 grudnia 2022 r. do godziny 14.00.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku większej liczby zainteresowanych niż liczba miejsc (grupa 15 osób) stworzona zostanie lista rezerwowa.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie opublikowana na stronie projektu pod adresem https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-geoinzynierii oraz stronie Wydziału Geoinżynierii w aktualnościach http://wg.uwm.edu.pl/  w dniu 15 grudnia 2022 r. Osoby zakwalifikowane dostarczają do sekretariatu IGPiG dwa dokumenty w oryginale tj.:

 

  1. Umowa
  2. Formularz uczestnika

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA:

1) Pozyskanie danych

- podstawowa i zaawansowana nawigacja podwodna,
- nowoczesne metody oraz sprzęt wykorzystywany do pomiarów podwodnych,
- mobilny GIS - oprogramowanie i urządzenia.

2) Zajęcia praktyczne basenowe lub terenowe

- zapoznanie się ze sprzętem do badań podwodnych,
- konfiguracja urządzeń do pozyskiwania danych przestrzennych podwodnych i na powierzchni.

3) Przetwarzanie danych

- oprogramowanie wykorzystywane do planowania badań podwodnych,
- metody i zasady gromadzenia danych przestrzennych,
- wizualizacja wyników badań i tworzenie map tematycznych na potrzeby zagospodarowania przestrzeni podwodnej i lądowej

4) Archiwizacja danych - metody i oprogramowanie do archiwizacji danych przestrzennych (tekstowych, zdjęciowych i przestrzennych)

 

Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia jest frekwencja na poziomie min. 70%.

UKOŃCZENIE SZKOLENIA OTWIERA MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA UPRAWNIEŃ: PŁETWONUREK NAWIGATOR, PŁETWONUREK NOCNY I PŁETWONUREK EKOLOG (CMAS).
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu
Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego