Stypendia dla doktorantów

Doktoranci Wydziału Geoinżynierii,

Uprzejmie informuję, że został ustalony termin dyżuru przedstawicieli Wydziałowej Komisji Doktoranckiej, którzy będą przyjmowali wnioski o stypendium doktoranckie i zwiększone stypendium z dotacji projakościowej.
Dyżur odbędzie się 15 października 2020 roku w sali 01 ul. Prawocheńskiego 15 (piwnica, dawna sala posiedzeń Rady Wydziału) według podanego niżej harmonogramu:

8.00 - 10.00 doktoranci Biogospodarka
10.00 - 11.15 doktoranci Geodezja i kartografia
11.15 - 11.45 doktoranci Inżynieria środowiska

Zasady składania wniosków o stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021

 1. Składanie dokumentów w formie kontaktu bezpośredniego
 1. Doktorant składa wnioski stypendialne wyłącznie w czasie dyżurów Wydziałowych Komisji Doktoranckich lub w czasie dyżurów pracowników Dziekanatów. Informację o terminach i godzinach dyżurów Wydziałowej Komisji Doktoranckiej podaje się do publicznej wiadomości z wyprzedzeniem 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia prac komisji, na stronie internetowej Wydziału.
 2. Złożenie wniosków stypendialnych bezpośrednio na Wydziale możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub za pomocą poczty e-mail.
 3. Doktorant przebywający w siedzibie Uczelni zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa:
 4. dokonania dezynfekcji rąk po wejściu do budynku;
 5. przestrzegania zasad bezpiecznego dystansu przestrzennego tj. do zachowania bezpiecznej odległości min. 1,5 m. pomiędzy osobami w budynku,
 6. posiadania i właściwego używania środków ochrony pozwalających na zakrycie ust i nosa;
 7. używania wyłącznie własnego długopisu.
 1. Przesyłanie wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej (ePUAP- adres: /UWM/ESP)
  Na podstawie art. 63 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), (dalej: KPA), możliwe jest złożenie wniosków za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – ePUAP (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 346, z późn. zm.). Szczegóły dotyczące założenia a także korzystania ze skrzynki ePUAP można odnaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap
 1. Składanie wniosków stypendialnych za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  Doktorant może również złożyć wnioski stypendialne za pośrednictwem operatora pocztowego wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W przypadku skorzystania z tej możliwości złożenia wniosków stypendialnych kopertę należy wysłać na adres poszczególnych wydziałów z dopiskiem „Wydziałowa Komisja Doktorancka”.
  WAŻNE: Na podstawie art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany jeżeli pismo zostało nadane przed jego upływem w placówce operatora pocztowego (tzw. data stempla pocztowego).