VI edycja Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii

Minister Rozwoju i Technologii rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji. (edycja VI – 2023 rok).

Nagrody zostaną przyznane według następujących kategorii

  • prace licencjackie lub inżynierskie - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
  • prace magisterskie - maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek,
  • rozprawy doktorskie - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
  • publikacje - maksymalnie 1 nagroda w formie statuetki,
  • innowacyjne rozwiązania - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek.

Do Konkursu o nagrodę Ministra mogą być zgłaszane

  • prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  • publikacje, które zostały opublikowane w postaci wydawnictw zwartych w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  • innowacyjne rozwiązania – funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż trzy lata od rozpoczęcia ich użytkowania.

Uczestnikami Konkursu (autorami prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji i innowacyjnych rozwiązań) mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w Polsce obronili prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, wydali publikacje albo wdrożyli innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz oświadczenia zgodnego
ze wzorem właściwym dla danej kategorii, określonym w Regulaminie.

Wnioski należy składać

  • w postaci elektronicznej – wniosek wraz z oświadczeniem/oświadczeniami autora/autorów, podpisany jako jeden dokument podpisem elektronicznym (podpisem w profilu zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub jako oddzielne dokumenty, z których każdy musi być podpisany podpisem elektronicznym (podpisem w profilu zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym), z załącznikami w postaci prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji i innowacyjnych rozwiązań za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ePUAP lub na informatycznym nośniku danych (płyta CD, DVD lub pendrive) albo
  • w postaci papierowej – wniosek, wraz z oświadczeniem/oświadczeniami autora/autorów, podpisany podpisem odręcznym z załącznikami w postaci prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji i innowacyjnych rozwiązań.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 30 października 2023 r.

 

Zarządzenie MRiT, regulamin oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/konkurs-o-nagrode-ministra-rozwoju-i-technologii-w-dziedzinie-geoinformacji2

 

źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii