Wydział Rolnictwa i Leśnictwa zaprasza na niestacjonarne STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie ,,GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW I KARTOGRAFII GLEB”

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii
Pl. Łódzki 3, 10-727 Olsztyn

informuje o rekrutacji na niestacjonarne STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie

,,GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW I KARTOGRAFII GLEB”
Termin naboru do 28 lutego 2022 r.

Warunki rekrutacji oraz szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej UWM w Olsztynie www.uwm.edu.pl/oferta-ksztalcenia oraz pod numerami tel.: 89-523-48-28 lub 605-141-392,
e-mail: arek.bieniek@uwm.edu.pl (kierownik studiów)

 

Ważniejsze informacje:

Czas trwania – 2 semestry (marzec 2022 r. – luty 2023 r.);
Rekrutacja przez system IRK UWM – decyduje kolejność zgłoszeń;
Ilość miejsc – 28;
Całkowity koszt – 3800,00 zł

Kierownik studiów
Dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek
Sekretarz
Dr hab. Mirosław Orzechowski, tel 692-390-957  e-mail: miroslaw.orzechowski@uwm.edu.pl

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym (zdalnie oraz w kontakcie) i przeznaczone są dla absolwentów kierunków szkół wyższych na których występują przedmioty nauk o ziemi (geodezja, geografia, geologia, rolnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, leśnictwo, inżynieria środowiska i inne).

Absolwent studiów podyplomowych ,,Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb” jest ,,gleboznawcą” oraz ,,klasyfikatorem gruntów” wpisanym do zbioru zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145) pod symbolami:

2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni;
213202 Gleboznawca
213208 Klasyfikator gruntów

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie ,,gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb” uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zezwalające na ubieganie się u właściwych starostów powiatów o upoważnienie do przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. 1989, Nr 30, poz. 163 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2012 roku, poz. 1246).

Gleboznawca i klasyfikator gruntów – prowadzi badania terenowe, laboratoryjne i kameralne mające na celu poznanie właściwości gleb. Organizuje i nadzoruje prace związane z ochroną gleb oraz racjonalnym ich zagospodarowaniem. Określa wartość i przydatność gleb na rozpatrywanym obszarze poprzez ustalenie klasy bonitacyjnej i kompleksów rolniczej przydatności. Wykonuje mapy klasyfikacyjne, glebowo-rolnicze i inne tematyczne mapy glebowe o różnych skalach. Opracowuje projekty ochrony, rekultywacji oraz zagospodarowania terenów zdegradowanych. Bierze udział w zespołach opracowujących plany zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich. Uczestniczy w opracowaniach planistycznych dotyczących środowiska glebowego, jego wyceny i wartościowania.

Wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów (min. I stopnia) – kierunków szkół wyższych na których występują przedmioty nauk o ziemi (geodezja, geografia, geologia, rolnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, biologia, architektura krajobrazu, leśnictwo, inżynieria środowiska i inne);
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane ze strony UWM);
  • kwestionariusz osobowy (generowany ze strony UWM);