Zmiany w ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020

Zgodnie z decyzją nr 47/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2020 roku została dokonana zmia ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020

 

semestr 

letni 

zajęcia dydaktyczne

24.02.2020 r. – 09.04.2020 r.

przerwa świąteczna

10.04.2019 r. – 14.04.2020 r.

zajęcia dydaktyczne oraz sesja egzaminacyjna letnia

od 15.04.2020 r. do zakończenia realizacji programu danego przedmiotu, nie dłużej niż do 02.08.2020 r.  (nie dotyczy praktyk) 1) , 2), 3)

wakacje letnie

03.08.2020 r. – 30.08.2020 r. 4)

sesja egzaminacyjna jesienna - poprawkowa

31.08.2020 r. – 30.09.2020 r.

 
  1. zajęcia realizowane w formie zdalnej do 14 czerwca 2020 r., od 15 czerwca 2020 r. realizacja zajęć, które z przyczyn merytorycznych nie mogły być realizowane zdalnie,

  2. przedmioty, których warunkiem zaliczenia lub przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie części praktycznej bądź praktyki, a które z przyczyn obiektywnych nie mogły być zrealizowane

  3. do 2 sierpnia 2020 r., mogą być realizowane także we wrześniu, z terminem zaliczenia
    do 30 września 2020 r.,

  4. terminy egzaminów w ustaleniu z Samorządem Studenckim w danej jednostce,

  5. na kierunkach medycznych dopuszcza się możliwość realizacji zajęć związanych z pobytem studentów w oddziałach klinicznych i innych placówkach leczniczych.

pełna treść dokuemntu na stornie BIP UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/7295