Stydendia

Wnioski dotyczące stypendium rektora dla Studentów rozpoczynających naukę od semestru letniego 2022/2023 przyjmowane będą w terminie od 01.03.2023r do 10.03.2023r.

Wnioski dotyczące stypendium socjalnego oraz zapomóg należy składać w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

Wnioski stypendium dla osób niepełnosprawnych można dostarczyć każdego dnia miesiąca. 

Dokumenty można składać w Dziekanacie osobiście (w godzinach pracy Dziekanatu), wysłać pocztą (obowiązuje data dostarczenia korespondencji) lub pozostawić w skrzynce podawczej znajdującej się w Dziekanacie pomiędzy pokojem nr 11 i nr 12.

Studenci, którzy otrzymywali stypendium socjalne w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 i zostali przyjęci w rekrutacji śródrocznej na semestr letni składają ponownie następujące dokumenty:

  • wniosek
  • oświadczenie o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym dany rok akademicki, przez studenta i członków jego rodziny.
  • oświadczenie stypendium socjalne
  • informację o przetwarzaniu danych osobowych

Dodatkowe dokumenty:

Osoby, składające wniosek po raz pierwszy, u których dochód na osobę nie przekracza 600 zł, muszą dostarczyć  również zaświadczenie z MOPS-u (za rok 2021, 2022 i 2023) oraz Oświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej wnioskodawcy. Wszyscy Studenci mający rodzeństwo studiujące/uczące się – zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Studenci, u których rodzic nie pracował – zaświadczenie z Urzędu Pracy.

W sytuacji, w której sytuacja materialna nie uległa zmianie -  Oświadczenie o niezmienności sytuacji materialnej i rodzinnej ( dostępne w Dziekanacie).


dane kontaktowe: mgr Amanda Michalska +48 (89) 523 34 21; dr Agata Wasilewska +48 (89) 523 33 82