Stypendium socjalne - ogłoszenie

Wnioski dotyczące stypendium rektora dla Studentów rozpoczynających naukę od semestru letniego 2021/2022 przyjmowane będą w terminie od 01.03.2022r do 10.03.2022r.

Wnioski dotyczące stypendium socjalnego oraz zapomóg należy składać w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

Wnioski stypendium dla osób niepełnosprawnych można dostarczyć każdego dnia miesiąca. 

Dokumenty można składać w Dziekanacie osobiście (po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie), wysłać pocztą (obowiązuje data dostarczenia korespondencji) lub pozostawić w skrzynce podawczej znajdującej się w Dziekanacie pomiędzy pokojem nr 11 i nr 12.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej można znaleźć pod linkiem: http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/regulamin-pomocy-materialnej  http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna

Studenci, którzy otrzymywali stypendium socjalne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 i przyjęci w rekrutacji śródrocznej na semestr letni roku 2021/22 składają ponownie w systemie usos web

  • wniosek
  • oświadczenie o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym dany rok akademicki, przez studenta i członków jego rodziny.
  • oświadczenie stypendium socjalne
  • informację o przetwarzaniu danych osobowych

Dodatkowe dokumenty:

Osoby, których dochód na osobę nie przekracza 600 zł, muszą dostarczyć  również zaświadczenie z MOPS-u (i inne dokumenty potwierdzające z czego utrzymuje się rodzina) oraz Oświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej wnioskodawcy
Studenci mający rodzeństwo studiujące/uczące się – zaświadczenie
Studenci, u których rodzic nie pracował – zaświadczenie z Urzędu Pracy

W sytuacji, w której sytuacja materialna nie uległa zmianie -  Oświadczenie o niezmienności sytuacji materialnej i rodzinnej


dane kontaktowe: mgr Amanda Michalska +48 (89) 523 34 21; dr Agata Wasilewska +48 (89) 523 33 82