VIII edycja Konkursu o Nagrodę im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana

Dziekan Wydziału Geoinżynierii UWM w Olsztynie ma zaszczyt ogłosić
VIII edycję Konkursu o Nagrodę im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana

 

 prof. zw. dr hab. inż. dr h. c. czł. rzecz. PAN Lubomir Włodzimierz Baranprof. zw. dr hab. inż. dr h. c. czł. rzecz. PAN Lubomir Włodzimierz Baran

Wybitny specjalista z zakresu geodezji satelitarnej. Opracował metody wyrównywania sieci geodezyjnych przy wykorzystaniu obserwacji sztucznych satelitów Ziemi. Prowadził badania nad zastosowaniem technik satelitarnych w geodezji i geodynamice oraz zastosowaniem globalnych systemów satelitarnych (GPS) do badań jonosfery. Twórca i Kierownik Obserwatorium Satelitarnego w Lamkówku.

Nagroda ma na celu popularyzację wybitnych osiągnięć naukowych i badawczych z zakresu geodezji i kartografii oraz podtrzymywanie pamięci o Profesorze Lubomirze Włodzimierzu Baranie – wybitnym polskim geodecie i uczonym, a także jego dorobku naukowym.

Konkurs kierowany jest do osób z Polski jak również z zagranicy z udokumentowanymi wyróżniającymi się osiągnięciami naukowymi i badawczymi z zakresu geodezji i kartografii w postaci publikacji naukowych, realizacji projektów badawczych, wdrożeń, etc. oraz prezentujących wysokie standardy etyczne.

Wysokość Nagrody w VIII edycji konkursu wynosi 10 000 zł.
Zgłoszenia do konkursu prosimy nadsyłać, do dnia 15 czerwca 2022 r.

Regulamin oraz formularz wniosku o przyznanie Nagrody dostępny jest na stronie: http://wg.uwm.edu.pl/?q=node/801