Strategiczne obszary i problemy badawcze na WG

Ewaluacja jednostki 2021 (prezentacja)

 

Strategiczne obszary badawcze i grupy problemowe

Lp.OBSZAR BADAWCZYLIDER
1.Rozwój metod pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji geodezyjnych, fotogrametryczncych i satelitarnych i ich zastosowań w systemach informacji przestrzennejdr hab. inż. Dariusz Popielarczyk
2.Optymalizacja metod gospodarowania i zarządzania przestrzenią oraz jej elementami wspomagana systemem katastralnymprof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
3.Analiza problemów badawczych w budownictwieprof. dr hab. inż. Leszek Małyszko
4.Inżynieria i biotechnologie w ochronie środowiskaprof dr hab. inż. Marcin Dębowski
5.Człowiek i środowiskodr hab. inż. Kupren Krzysztof, prof. UWM

Problemy badawcze w ramach grup problemowych

Lp

Obszar badawczy

Problemy badawcze

Nazwa

Kierownik zespołu badawczego

1.

Rozwój metod pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji geodezyjnych, fotogrametrycznych i satelitarnych i ich zastosowań w systemach informacji przestrzennej

Doskonalenie metod wyrównania sieci geodezyjnych.

dr hab. inż. Robert Duchnowski, prof. UWM

Doskonalenie metod i algorytmów do precyzyjnego opracowania obserwacji satelitarnych.

prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz

Nowe technologie pozyskiwania i przetwarzania danych teledetekcyjnych w zastosowaniach kartograficznych, środowiskowych i rolniczych.

dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM

Badania nad zastosowaniem satelitarnych systemów pozycjonowania GNSS dla potrzeb geodezji, nawigacji i hydrografii.

dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM

Numeryczne modelowanie zjawisk przestrzennych

dr hab. inż. Kamil Kowalczyk, prof. UWM.

Geoinformacja w aspekcie teoretycznym, analitycznym i wdrożeniowym

dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM

Zastosowanie technik satelitarnych do badań geodynamicznych w oparciu o punkty krajowej sieci zerowego rzędu.

prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski

Badania nad wykorzystaniem technik radiowych w wybranych zadaniach geodezyjnych.

prof. dr hab. Zofia Rzepecka

Doskonalenie metod badania przemieszczeń obiektów inżynierskich i ich otoczenia z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych.

dr hab. inż. Sławomir Cellmer, prof. UWM

2.

Optymalizacja metod gospodarowania i zarządzania przestrzenią oraz jej elementami wspomagana systemem katastralnym

Analizy i modele gospodarowania i zarządzania zasobami nieruchomości.

prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek,

Analiza i modelowanie rynku nieruchomości na potrzeby gospodarowania przestrzenią.

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek,

Teoretyczne podstawy zarzadzania przestrzenią.

prof. dr hab. Tomasz Bajerowski,

Wielokryterialne modelowanie procesów urbanizacyjnych

dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM

Techniczno-technologiczne, prawne i informacyjne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie polityki rolnej Unii Europejskiej.

dr hab. inż. Katarzyna Kocur-Bera, prof. UWM

Uwarunkowania gospodarki przestrzennej w Północnej Polsce.

dr inż. Cezary Kowalczyk

3.

Analiza problemów badawczych w budownictwie

Badania w zakresie mechaniki i konstrukcji budowlanych wraz z komputerowym i eksperymentalnym wspomaganiem obliczeń

prof. dr hab. inż. Leszek Małyszko

Optymalizacja materiałów, procesów technologicznych i inwestycyjnych w budownictwie oraz utylizacja surowców odpadowych w budownictwie.

dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. UWM

Termomodernizacja obiektów zabytkowych i ochrona przeciwwilgociowa budynków.

dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM

Zastosowanie najnowszych technik eksperymentalno – obliczeniowych do wybranych zagadnień geotechniki.

dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM

Optymalizacja i analizy systemowe na etapie planowania realizacji i eksploatacji inwestycji budowlanych

dr hab. inż. Elżbieta Szafranko

4.Inżynieria i biotechnologie w ochronie środowiskaDoskonalenie metod oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadówprof. dr hab. inż. Marcin Zieliński
Technologie i biotechnologie w ochronie środowiskaprof. dr hab. inż. Irena Wojnowska-Baryła
Doskonalenie metod ochrony i rekultywacji zbiorników wodnychdr hab. inż. Jolanta Grochowska, prof. UWM
5.Człowiek i środowiskoUwarunkowania środowiskowe, społeczno-gospodarcze i turystyczno-rekreacyjne w relacji człowiek-środowiskoprof. dr hab. inż. Małgorzata Jankun-Woźnicka