Strategiczne obszary i problemy badawcze na WG

Ewaluacja jednostki 2021 (prezentacja)

 

Strategiczne obszary badawcze i grupy problemowe

Lp.OBSZAR BADAWCZYLIDER
1.Rozwój metod pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji geodezyjnych, fotogrametryczncych i satelitarnych i ich zastosowań w systemach informacji przestrzennejdr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM
2.Uwarunkowania geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej Uwarunkowania geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennejdr hab. Adam Senetra, prof UWM
3.Analiza problemów badawczych w budownictwieprof. dr hab. inż. Leszek Małyszko
4.Inżynieria i biotechnologie w ochronie środowiskaprof dr hab. inż. Marcin Dębowski
5.Człowiek i środowisko

prof. dr hab. inż. Małgorzata Jankun-Woźnicka

Problemy badawcze w ramach grup problemowych

Lp

Obszar badawczy

Problemy badawcze

Nazwa

Kierownik zespołu badawczego

1.

Rozwój metod pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji geodezyjnych, fotogrametrycznych i satelitarnych i ich zastosowań w systemach informacji przestrzennej

Doskonalenie metod wyrównania sieci geodezyjnych.

dr hab. inż. Robert Duchnowski, prof. UWM

Doskonalenie metod i algorytmów do precyzyjnego opracowania obserwacji satelitarnych.

prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz

Nowe technologie pozyskiwania i przetwarzania danych teledetekcyjnych w zastosowaniach kartograficznych, środowiskowych i rolniczych.

dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM

Badania nad zastosowaniem satelitarnych systemów pozycjonowania GNSS dla potrzeb geodezji, nawigacji i hydrografii.

dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM

Numeryczne modelowanie zjawisk przestrzennych

dr hab. inż. Kamil Kowalczyk, prof. UWM.

Geoinformacja w aspekcie teoretycznym, analitycznym i wdrożeniowym

dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM

Zastosowanie technik satelitarnych do badań geodynamicznych w oparciu o punkty krajowej sieci zerowego rzędu.

prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski

Badania nad wykorzystaniem technik radiowych w wybranych zadaniach geodezyjnych.

prof. dr hab. Zofia Rzepecka

Doskonalenie metod badania przemieszczeń obiektów inżynierskich i ich otoczenia z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych.

dr hab. inż. Sławomir Cellmer, prof. UWM

2.

Optymalizacja metod gospodarowania i zarządzania przestrzenią oraz jej elementami wspomagana systemem katastralnym

Analiza i modelowanie procesów przestrzennych oraz rynków nieruchomości w warunkach wyzwań społeczno-gospodarczych i technologicznych

dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM

Analiza i modelowanie rynku nieruchomości na potrzeby gospodarowania przestrzenią.

dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM

Teoretyczne podstawy zarzadzania przestrzenią.

prof. dr hab. Tomasz Bajerowski,

Wielokryterialne modelowanie procesów społeczno-ekonomicznych i środowiskowych

dr hab. Adam Senetra, prof. UWM

Modelowanie danych przy wykorzystaniu technologii GISdr inż. Marek Ogryzek

Techniczno-technologiczne, prawne i informacyjne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie polityki rolnej Unii Europejskiej.

dr hab. inż. Katarzyna Kocur-Bera, prof. UWM

Gospodarka nieruchomościami, zasobami infrastruktury i środowiska uwzględniająca potrzeby społeczne

dr hab. inż. Agnieszka Dawidowicz, prof. UWM

3.

Analiza problemów badawczych w budownictwie

Badania w zakresie mechaniki i konstrukcji budowlanych wraz z komputerowym i eksperymentalnym wspomaganiem obliczeń

prof. dr hab. inż. Leszek Małyszko

Optymalizacja materiałów, procesów technologicznych i inwestycyjnych w budownictwie oraz utylizacja surowców odpadowych w budownictwie.

dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. UWM

Termomodernizacja obiektów zabytkowych i ochrona przeciwwilgociowa budynków.

dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM

Zastosowanie najnowszych technik eksperymentalno – obliczeniowych do wybranych zagadnień geotechniki.

dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM

Optymalizacja i analizy systemowe na etapie planowania realizacji i eksploatacji inwestycji budowlanych

dr hab. inż. Elżbieta Szafranko

4.Inżynieria i biotechnologie w ochronie środowiskaDoskonalenie metod oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadówprof. dr hab. inż. Marcin Zieliński
Technologie i biotechnologie w ochronie środowiskaprof. dr hab. inż. Irena Wojnowska-Baryła
Doskonalenie metod ochrony i rekultywacji zbiorników wodnychdr hab. inż. Jolanta Grochowska, prof. UWM
5.Człowiek i środowiskoUwarunkowania środowiskowe, społeczno-gospodarcze i turystyczno-rekreacyjne w relacji człowiek-środowiskoprof. dr hab. inż. Małgorzata Jankun-Woźnicka