Osiągnięcia naukowe oraz wdrożeniowe

Do najważniejszych osiągnieć naukowych oraz wdrożeniowych można zaliczyć:

 • Instytut Geodezji i Budownictwa:
 1. Opracowanie systemu satelitarnego monitoringu deformacji terenów górniczych.
 2. Budowa i uruchomienie obserwatorium systemu LOFAR.
 3. Opracowanie metod modelowania stanu jonosfery.
 4. Opracowanie systemu do wyznaczania zmienności centrum fazowego anten GNSS.
 5. Opracowanie innowacyjnej metody docieplania budynków od wewnątrz.
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii:
 1. Opracowanie automatycznego modelu wyceny nieruchomości na potrzeby ograniczonych rynków nieruchomości.
 2. Opracowanie Systemu informacji na potrzeby gospodarowania Zasobem Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
 3. Tworzenie map wartości na potrzeby gospodarki nieruchomościami zurbanizowanymi i opracowanie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.
 4. Opracowanie szczegółowych procedur zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.
 5. Metoda modelowania symulacyjnego potencjału rozwoju funkcji mieszkaniowej.
 6. Opracowanie metody oceny krajobrazu na potrzeby audytu krajobrazowego.
 • Instytut  Inżynierii i Ochrony Środowiska:
 1. Opracowanie projektu, nadzór nad budową i eksploatacja pilotowej stacji produkcji biomasy mikroglonów olejowych z wykorzystaniem strumieni odpadowych (gazy odlotowe, wody poprodukcyjne) powstających na terenie Rafinerii PKN ORLEN S./A w Płocku.
 2. Wdrożenie urządzenia do mechanicznego rozdrabniania substratu roślinnego (patent  nr. P.391338) opracowanego w ramach projektu pt:„Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii”, w  Zakładzie Przerobu Biomasy Roślinnej S.A. w Lidzbarku Warmińskim.
 3. Opracowanie projektu i realizacja wielopunktowej iniekcji czystego tlenu do wód hypolimnionu w połączeniu z inaktywacją fosforu solami żelazowymi w jeziorze Łajs.
 4. Opracowanie projektu i realizacja sekwencyjnej inaktywacji fosforu przy wykorzystaniu kombinacji koagulantów żelazowych i glinowych w kompleksie jezior kartuskich.
 5. Opracowanie i realizacja projektu usuwania osadów dennych wraz z hydrotransportem z Jeziora Karczemnego w Kartuzach.