Studia podyplomowe


Wydział Geoinżynierii
Katedra Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości
10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15, pok. 117,
tel. (89) 523-38-01, (89) 523-36-63;
Kierownik studiów: dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM

Sekretarz studiów podyplomowych: dr hab. inż. Mirosław Bełej, miroslaw.belej@uwm.edu.pl,
tel. (89) 523-38-01
Sekretariat studiów podyplomowych: Anna Borkowska, kap@uwm.edu.pl,
tel. (89) 523-36-63

Program Studiów: 
Program Studiów jest zgodny z minimum programowym określonym przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12.06.2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. poz. 826 na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.). Uchwałą Nr 581 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 września 2019 r. został ustalony i zatwierdzony program w/w studiów podyplomowych wraz z określeniem nowych efektów kształcenia na 6 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji.