Obszary badawcze

Obszar I: Środowisko i woda: dziedzina nauk rolniczych, dyscypliny: agronomia oraz ochrona środowiska i kształtowanie środowiska – odpowiedzialna za podobszar: dr hab. Agnieszka Pszczółkowska, prof. UWM; rybactwo - odpowiedzialny za podobszar: dr hab. Piotr Hliwa, prof. UWM; zootechnika - odpowiedzialny za podobszar: prof. dr hab. Wiesław Sobotka.

Od 5.07.2019 r. w tym obszarze uwzględniono, jako podobszar, inżynierię środowiska, górnictwo i energetykę – odpowiedzialna z podobszar: dr hab. inż. Renata Tandyrak

W ramach tego obszaru realizowane będą badania podstawowe i prace rozwojowe dotyczące zagadnień o dużym znaczeniu dla przyszłej stabilności środowiska, jakości surowców i wód, ochrony flory i fauny wodnej i biotopów od wód zależnych oraz dobrostanu ludzi i zwierząt, w tym:

1. bezpiecznego nawożenia i zarządzania odpadami w funkcji ochrony jakości gleb oraz monitoringu zanieczyszczeń;
2. zarządzania naturalnymi populacjami organizmów wodnych;
3. mikrobiologicznych zanieczyszczeń naturalnych i kształtowanych antropogenicznie ekosystemów wodnych;
4. metod i biotechniki chowu i hodowli ryb oraz przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów akwakultury w aspekcie zrównoważonego środowiska;
5. możliwościami wdrożeń nowoczesnych technik i technologii adaptowanych z innych gałęzi gospodarczych w kontekście gospodarki wodno-ściekowej w akwakulturze;
6. nowoczesnymi technologiami służącymi do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gospodarce rybackiej;
7. określenia wpływu rożnych systemów chowu zwierząt gospodarskich i fermowych na ich dobrostan przy zastosowaniu wskaźników szerokiego tła środowiskowego warunków bytowania i wskaźników behawioralnych,
8. opracowania innowacyjnych i bezinwazyjnych metod szerokiej identyfikacji zagrożeń zoohigienicznych w środowisku bytowania zwierząt,
9. żywieniowych technologii ograniczających zanieczyszczenie środowiska naturalnego związkami biogennymi z produkcji zwierzęcej.
10. poprawy jakości upraw w tym: wykorzystania innowacyjnych zintegrowanych technologii produkcji roślin uprawnych (uprawa, nawożenie, ochrona roślin) z uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju agroekosystemów, które wpisują się w idee gospodarstw ekologicznych, a zwłaszcza w zalecenia rolnictwa integrowanego.