Projakościówka

Zasady przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego 
na Wydziale Geoinżynierii 

Szanowni Państwo,

Przedstawiam obowiązujące na Wydziale Geoinżynierii Zasady przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego tzw. „projakościówka”.

Dotyczy cyklu wypłaty tzw. „projakościówki” na okres 2025-2026.

Z poważaniem,
Dziekan Wydziału Geoinżynierii
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM

Olsztyn, dn. 10.07.2023 r.

Do pobrania:


Ostateczne listy rankingowe dodatku motywacyjnego
(tzw. „projakościówka”)

na okres od 1.02.2023 r. do 31.01.2025 r.

Szanowni Państwo,

ostateczne listy rankingowe  dodatku motywacyjnego (tzw. „projakościówki”) na okres od 1.02.2023 r. do 31.01.2025 r. zostały zamieszczona poniżej. Po posiedzeniu Zespołu ds. dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego pracowników będących nauczycielami akademickimi – tzw. „projakościówka”, mającego na celu konsultacje wyjaśniające z nauczycielami akademickimi oraz rozpatrzeniu złożonych odwołań, wprowadzono drobne korekty w stosunku do list opublikowanych w dniu 19.01.2023 r. Zmiany dotyczą tylko działalności dydaktycznej.

Z poważaniem,
Dziekan Wydziału Geoinżynierii
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM

Olsztyn, 07.02.2023


Ranking podwyżki projakościowe

na Wydziale Geoinżynierii na lata 2023-2025

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiono wyniki rankingowe dodatku motywacyjnego (tzw. „projakościówki”) na okres od 1.02.2023 r. do 31.01.2025 r. Ranking opracowano w oparciu o złożone arkusze oceny projakościowej oraz obowiązujące przepisy (§1 Uchwała nr 543 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27.06.2014 r., porozumienie zawarte dnia 8 czerwca 2021 r. pomiędzy rektorem UWM w Olsztynie, a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie dodatkowej części wynagrodzeń zasadniczych pracowników UWM w Olsztynie, oraz kryteriów Wydziałowych z czerwca 2021 roku).

Zestawienie zostało opracowane przez Wydziałowy Zespół ds. dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego pracowników będących nauczycielami akademickimi – tzw. „projakościówka” powołany Decyzją Nr 14/2021 Dziekana Wydziału Geoinżynierii. Unikalny identyfikator pracownika WG/xxxx znajduje się w lewym górnym rogu po zalogowaniu się w systemie AOP https://arkusz.uwm.edu.pl/2022

Konsultacje ws. „projakościówki” z członkami Zespołu dokonującego środków możliwe będą po złożeniu odwołania od decyzji Zespołu zgodnie z § 6 Porozumienia z 8 czerwca 2021 r. pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie w sprawie dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie po uprzednim umówieniu się na konkretną godzinę poprzez biuro Dziekana (524 61 10). Odwołania należy składać w biurze Dziekana.

Z poważaniem
Dziekan Wydziału Geoinżynierii
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM

Olsztyn, 19.01.2023


KOMUNIKAT z dnia 30.12.2022 r. ws. „projakościówki” i arkusza AOP (Arkusz Oceny Projakościowej)

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż termin wprowadzania danych do Arkusza Oceny Projakościowej (AOP) niezbędnego do przeprowadzenia na Wydziale procedury podziału funduszu motywacyjnego na lata 2023-2024, tzw. „projakościówki”  upływa 08.01.2023 r. o godz. 24:00 (zgodnie z pismem UWM-PRU.0173.191.2022  z dnia 5.12.2022). Arkusz oceny Projakościowej dostępny jest po zalogowaniu się na stronie UWM w zakładce Pracownicy w Panelu Pracownika (niebieskie pole z napisem Arkusz Oceny Projakościowej) lub po wklejeniu następującego linka do przeglądarki: https://arkusz.uwm.edu.pl/2022

Przypominam, że w elektronicznym arkuszu AOP aktywne są tylko pozycje wymienione w § 4 ust. 1. Porozumienia zawartego dn. 8 czerwca 2021 r. pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie dodatkowej części wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Proszę zwrócić uwagę na następujące zasady:

Punkty za publikacje dzielimy wśród wszystkich pracowników uniwersytetu (naukowych, dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych oraz niebędących nauczycielami akademickimi). Do pracowników wliczamy także doktorantów zatrudnionych z subwencji Wydziału Geoinżynierii w dniu opublikowania artykułu.

Zgodnie z zasadami przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego na Wydziale Geoinżynierii artykuł wykazany w Tabeli 1 pkt 1 musi mieć 70 i więcej punktów wg. aktualnie obowiązującego wykazu czasopism opublikowanego przez właściwego ministra. Proszę nie wykazywać w AOP publikacji poniżej 70 pkt (najlepiej wykasować z arkusza tuż przed wygenerowaniem wersji do wydruku).

Publikacje muszą posiadać datę ich ostatecznego opublikowania mieszczącą się w okresie 1.01.2021-31.12.2022.

W działalności naukowej w Tabeli 1 pkt 11 i 12 „Uzyskanie projektu...” należy przedłożyć zespołowi ds. projakościówki planowany pierwotny harmonogram płatności (kosztorys rzeczowo finansowy) oraz przydział punktów dla kierownika i wykonawców opatrzone podpisem kierownika projektu. Punkty do arkusza za uzyskanie projektu naliczamy i wykazujemy jednorazowo (niezależnie od stanu realizacji w danym roku kalendarzowym).

W działalności naukowej w Tabeli 1 pkt 13 należy przedłożyć zespołowi ds. projakościówki planowany pierwotny kosztorys prac zleconych przez zewnętrzny podmiot nienależący do systemu szkolnictwa wyższego oraz przydział punktów dla kierownika i wykonawców opatrzone podpisem kierownika projektu (działalność obejmuje tylko kwoty zadań projektu realizowane przez UWM).

W działalności naukowej w Tabeli 1 pkt 14 „Pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym projekt badawczy lub badawczo-rozwojowy, który nie uzyskał finansowania” – należy dołączyć do arkusza załącznik potwierdzający pozytywna ocenę.

Tabela 1 punkt 19 Przy podawaniu wykonanych recenzji należy podać datę sporządzenia recenzji oraz czasopismo. Wykonanie kilku recenzji tego samego artykułu (major revision, minor revision) liczymy jako jedna recenzja. W polu Szczegóły wpisujemy  nazwę czasopisma i tytuł publikacji. Proszę nie wykazywać więcej publikacji niż w sumie za 150 pkt.

Tabela 2 punkt 2 i 3 w działalności dydaktycznej, Wykład/ćwiczenia z przedmiotu z programem autorskim nauczyciela akademickiego zrealizowany przez niego po raz pierwszy należy rozumieć jako wykład/ćwiczenia prowadzone przez NA po raz pierwszy. 

Tabela 2 punkt 19. „Opracowanie kursu e-learningowego przedmiotu w wymiarze min. 15 godzin”. Za kurs e-learningowy uważa się przygotowanie i umieszczenie na platformie e-learningowej (po zatwierdzeniu przez kierownika katedry) dodatkowego szkolenia z zakresu prowadzonego przedmiotu przygotowanego przez NA, tak aby student bez konieczności fizycznej obecności wykładowcy przeszedł cały cykl kursu (część teoretyczna lub/i praktyczna) wraz z końcowym testem sprawdzającym. Przy podaniu kursu e-learningowego w arkuszu należy podać nazwę i kod dostępu w celu weryfikacji przez komisję ds. projakościówki.

W działalności organizacyjnej Tabeli 3 pkt 58 i 59 należy przedłożyć zespołowi ds. projakościówki planowany pierwotny harmonogram płatności oraz przydział punktów dla kierownika i wykonawców opatrzone podpisem kierownika projektu.

Tabela 3 punkt 67. Jako działalność promocyjną na rzecz UWM można uwzględniać czynny udział w krajowej konferencji z prezentacją referatu/posteru (w działalności naukowej takiej pozycji się nie uwzględnia).

Wybrane pozycje w Arkuszu Oceny Projakościowej naliczają mniej punktów (zgodnie z załącznikiem do Porozumienia UWM z 8.06.2021) niż zasady ustalone na WG. W pozycjach: Tabela 1 pkt 13, 14, 15, 19 oraz Tabela 3 pkt: 11, 17, 20, 22, 58, 59,67 proszę zastosować współczynniki ustalone na Wydziale Geoinżynierii. Np. Część Naukowa pkt 15; „Uzyskanie stopnia/tytułu naukowego w ocenianym okresie: doktora/doktora habilitowanego/profesora 10/15/20” mnożymy razy 2 i obok wpisujemy właściwą wartość punktów. Korekty dokonują nauczyciele akademiccy po wydrukowaniu arkusza (długopisem w kolorze niebieskim).

Wydrukowane arkusze (wraz z załącznikami dokumentującymi dane osiągnięcie jeżeli są one potrzebne) proszę składać do sekretariatów jednostek (katedr, centrum) do 10.01.2023 r. do godz. 14.00. Zweryfikowane przez kierowników jednostek (katedr/centrum) arkusze należy przekazać do dyrektorów instytutów do 13.01.2023 r. do godz. 14.00.

Arkusz musi być podpisany przez pracownika oraz parafowany za zgodność przez jego bezpośredniego przełożonego (kierownika katedry/centrum). W przypadku udokumentowanego urlopu, zwolnienia, dopuszcza się przesłanie kopii podpisanego arkusza AOP drogą elektroniczną (oryginał musi być dostarczony niezwłocznie).

Zespół wydziałowy ds. projakościówki powołany przez Dziekana w dniu 18.06.2021 r. (Decyzja Nr 14/2021) będzie dodatkowo weryfikował poprawność złożonych arkuszy.

W przypadku trudności ze zdobyciem dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie, które zostało zaliczone w ewaluacji, przewodniczący rady naukowej dyscypliny może na wniosek pracownika wydrukować potwierdzenie z systemu SEDN.

 

Z poważaniem,

Dziekan Wydziału Geoinżynierii

dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM 

 

Do pobrania:

 Porozumienie między Rektorem UWM a związkami zawodowymi z dn.08.06.2021 w sprawie dodatkowej częœci wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwerstyetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 Zasady przyznania  dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego na Wydziale Geoinżynierii


Zasady przyznania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego
na Wydziale Geoinżynierii

Szanowni Państwo,

Przedstawiam obowiązujące na Wydziale Geoinżynierii Zasady przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego (tzw. projakościówka). Dotyczy cyklu wypłaty tzw. "projakościówki" na okres 2023-2024.

 

Z poważaniem,
Dziekan Wydziału Geoinżynierii
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM


 

do pobrania: Porozumienie między Rektorem UWM a związkami zawodowymi z dn.08.06.2021 w sprawie dodatkowej częœci wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwerstyetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Ostateczna lista rankingowa sumarycznego dodatku motywacyjnego
(tzw. „projakościówki”)
na okres od 1.02.2021 r. do 31.01.2023 r.

Szanowni Państwo,

ostateczna lista rankingowa sumarycznego dodatku motywacyjnego (tzw. „projakościówki”) na okres od 1.02.2021 r. do 31.01.2023 r. została zamieszczona poniżej. Po dzisiejszym posiedzeniu Zespołu ds. Zasad przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego, mającego na celu konsultacje wyjaśniające z wybranymi nauczycielami akademickimi wprowadzono drobne korekty w stosunku do listy opublikowanej w dniu 15.01.2021 r.

Z poważaniem,
Dziekan Wydziału Geoinżynierii
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM

Olsztyn, 19.01.2021


Ranking podwyżki projakościowej
na Wydziale Geoinżynierii na lata 2021-2022

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiono wyniki rankingowe dodatku motywacyjnego (tzw „projakościówki”) na okres od 1.02.2021 do 31.01.2023. Ranking opracowano w oparciu o złożone arkusze oceny nauczyciela akademickiego oraz obowiązujące przepisy (§1 Uchwała nr 543 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27.06.2014 r., porozumienie zawarte dnia 19 lipca 2019 r. pomiędzy rektorem UWM w Olsztynie, a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie dodatkowej części wynagrodzeń zasadniczych pracowników UWM w Olsztynie, oraz kryteriów Wydziałowych z września 2019 roku).

Zestawienie zostało opracowane przez Wydziałowy Zespół ds. Zasad przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego powołany decyzją Nr 43/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii. Unikalny identyfikator pracownika WG/xxxx znajduje się w lewym górnym rogu po zalogowaniu się w systemie AOONA https://arkusz.uwm.edu.pl/2021

Konsultacje ws. „projakościówki” z Zespołem możliwe będą poprzez platformę Teams w dniu 19.01.2021r. w godz. 9.00-11.00 po uprzednim umówieniu się na konkretną godzinę poprzez biuro Dziekana (524 61 10).

Z poważaniem
Dziekan Wydziału Geoinżynierii
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM

Olsztyn, 15.01.2021
 


KOMUNIKAT z dnia 05.01.2020 r.
ws. "projakościówki” i arkusza AOONA

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż termin wprowadzania danych do Arkusza Oceny Nauczyciela Akademickiego, niezbędnego do przeprowadzenia na Wydziale procedury podziału funduszu motywacyjnego na lata 2021-2022, tzw. “projakościówki”,  został wydłużony do dnia 07.01.2021 r. o godz. 24:00.

Przypominam, iż w elektronicznym arkuszu AOONA aktywne są tylko pozycje wymienione w § 4  ust. 1 porozumienia zawartego dnia 19 lipca 2019 r. pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie dodatkowej części wynagrodzeń zasadniczych pracowników  Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, tj:

1)     Tabela 1. – Ocena punktowa działalności naukowej i kształcenia kadr – pozycje nr: 1, 3-5, 9-15, 19-21, 23-24,

2)     Tabela 2. – Ocena punktowa działalności dydaktycznej – pozycje nr: 2-4, 8-11, 15-20, 22-29,

3)     Tabela 3. – Ocena punktowa działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej – pozycje nr: 10-17, 19-23, 30-45, 48-49, 56-57, 61, 65.

Punkty za publikacje w przypadku publikacji za co najmniej 100 pkt dzielimy wśród wszystkich pracowników naukowych i dydaktycznych WG wchodzących w skład danej dyscypliny, nawet jeśli nie wchodzą w N.

Jeżeli autorzy składają oświadczenia o innym podziale punktów za publikacje wieloautorskie niż równy, to podziału punktów dokonuje się zgodnie z procentowym udziałem współautorów w tworzeniu publikacji na podstawie oświadczeń stanowiących załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Taki podział zostanie zaakceptowany przez Zespół, jeśli więcej niż 50% zespołu autorskiego (obowiązkowo pierwszy autor) podpiszą się pod oświadczeniem (np. przy 7 autorach 4; przy 6 autorach 4). Przypominamy, że w 95% wydawnictw wymaga by kolejność autorów odzwierciedlała ich wkład w przygotowanie pracy. Publikacje z podziałem udziałów winnej kolejności będą dodatkowo weryfikowane.

Przy podawaniu wykonanych recenzji (Tabela nr 1. pkt 19) należy podać datę sporządzenia recenzji oraz czasopismo. Wykonanie kilku recenzji tego samego artykułu (major revision, minor revision) liczymy jako jedna recenzja.

Niektóre pozycje w Arkuszu naliczają mniej punktów (zgodnie z załącznikiem do porozumienia UWM z 19.07.2019 r.) niż w tabeli będącej załącznikiem do zasad ustalonych na WG np. Część Naukowa pkt 15; Uzyskanie stopnia/tytułu naukowego w ocenianym okresie: doktora/doktora habilitowanego/profesora 10/15/20 x5. Sami mnożymy razy 5. W takim przypadku proszę o wpisanie ołówkiem właściwej liczby punktów na wydrukowanym arkuszu.

Przypominam, iż archiwalny elektroniczny Arkusz Oceny znajduje się pod adresem: https://arkusz.uwm.edu.pl

Aktualny elektroniczny Arkusz Oceny znajduje się pod adresem: https://arkusz.uwm.edu.pl/2021 aktywny do 7 stycznia 2021 r. do godziny 23:59.

Po zamknięciu arkusza elektronicznego planowane jest wprowadzenie przez RCI funkcji generowania arkusza wraz z poszczególnymi aktywnościami. Wydrukowany arkusz musi zawierać szczegóły aktywności wpisanych przez NA (np. w części naukowej dane bibliograficzne wszystkich publikacji, podział punktów).

Wydrukowane arkusze (wraz z oświadczeniami o udziale w publikacjach lub załącznikami dokumentującymi dane osiągnięcie jeżeli są one potrzebne) proszę składać do sekretariatów jednostek (katedr, centrum) do 08.01.2021 do godz 14.00. Arkusz musi być podpisany przez pracownika oraz parafowany za zgodność przez jego bezpośredniego zwierzchnika (kierownika katedry). W przypadku udokumentowanego urlopu, zwolnienia, dopuszcza się przesłanie kopii podpisanego arkusza AOONA drogą elektroniczną (oryginał musi być dostarczony niezwłocznie).

Zespół wydziałowy ds. „projakościówki”  powołany przez Dziekana w dniu 23.12.0220 r. (Decyzja Nr 43/2020) będzie dodatkowo weryfikował poprawność złożonych arkuszy.

Z poważaniem
Dziekan Wydziału Geoinżynierii
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM

 


Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczam obowiązujące na Wydziale Geoinżynierii Zasady przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego (tzw. projakościówka) w cyklu od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022, wraz z załącznikiem nr 1 Tabela punktowa oceny działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej.

Zasady te zostały opracowane przez Wydziałowe Komisje zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 19 lipca 2019 roku (w załączeniu), zatwierdzone przez władze Wydziału Nauk o Środowisku i Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa we wrześniu 2019 roku, a następnie wysłane do kierowników jednostek w celu rozpowszechnienia wśród pracowników.

Nadmieniam, iż archiwalny elektroniczny Arkusz Oceny znajduje się pod adresem: https://arkusz.uwm.edu.pl
Aktualny elektroniczny Arkusz Oceny znajduje się pod adresem: https://arkusz.uwm.edu.pl/2021 aktywny do 6 stycznia 2021 r. do godziny 23:59.

Zobowiązuję Państwa do stosowania ustalonych zasad przy wypełnianiu elektronicznego Arkusza Oceny.

Z poważaniem
Dziekan Wydziału Geoinżynierii
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM