Projakościówka

Zasady przyznania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego
na Wydziale Geoinżynierii

Szanowni Państwo,

Przedstawiam obowiązujące na Wydziale Geoinżynierii Zasady przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego (tzw. projakościówka). Dotyczy cyklu wypłaty tzw. "projakościówki" na okres 2023-2024.

 

Z poważaniem,
Dziekan Wydziału Geoinżynierii
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM


 

do pobrania: Porozumienie między Rektorem UWM a związkami zawodowymi z dn.08.06.2021 w sprawie dodatkowej częœci wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwerstyetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Ostateczna lista rankingowa sumarycznego dodatku motywacyjnego
(tzw. „projakościówki”)
na okres od 1.02.2021 r. do 31.01.2023 r.

Szanowni Państwo,

ostateczna lista rankingowa sumarycznego dodatku motywacyjnego (tzw. „projakościówki”) na okres od 1.02.2021 r. do 31.01.2023 r. została zamieszczona poniżej. Po dzisiejszym posiedzeniu Zespołu ds. Zasad przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego, mającego na celu konsultacje wyjaśniające z wybranymi nauczycielami akademickimi wprowadzono drobne korekty w stosunku do listy opublikowanej w dniu 15.01.2021 r.

Z poważaniem,
Dziekan Wydziału Geoinżynierii
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM

Olsztyn, 19.01.2021


Ranking podwyżki projakościowej
na Wydziale Geoinżynierii na lata 2021-2022

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiono wyniki rankingowe dodatku motywacyjnego (tzw „projakościówki”) na okres od 1.02.2021 do 31.01.2023. Ranking opracowano w oparciu o złożone arkusze oceny nauczyciela akademickiego oraz obowiązujące przepisy (§1 Uchwała nr 543 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27.06.2014 r., porozumienie zawarte dnia 19 lipca 2019 r. pomiędzy rektorem UWM w Olsztynie, a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie dodatkowej części wynagrodzeń zasadniczych pracowników UWM w Olsztynie, oraz kryteriów Wydziałowych z września 2019 roku).

Zestawienie zostało opracowane przez Wydziałowy Zespół ds. Zasad przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego powołany decyzją Nr 43/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii. Unikalny identyfikator pracownika WG/xxxx znajduje się w lewym górnym rogu po zalogowaniu się w systemie AOONA https://arkusz.uwm.edu.pl/2021

Konsultacje ws. „projakościówki” z Zespołem możliwe będą poprzez platformę Teams w dniu 19.01.2021r. w godz. 9.00-11.00 po uprzednim umówieniu się na konkretną godzinę poprzez biuro Dziekana (524 61 10).

Z poważaniem
Dziekan Wydziału Geoinżynierii
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM

Olsztyn, 15.01.2021
 


KOMUNIKAT z dnia 05.01.2020 r.
ws. "projakościówki” i arkusza AOONA

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż termin wprowadzania danych do Arkusza Oceny Nauczyciela Akademickiego, niezbędnego do przeprowadzenia na Wydziale procedury podziału funduszu motywacyjnego na lata 2021-2022, tzw. “projakościówki”,  został wydłużony do dnia 07.01.2021 r. o godz. 24:00.

Przypominam, iż w elektronicznym arkuszu AOONA aktywne są tylko pozycje wymienione w § 4  ust. 1 porozumienia zawartego dnia 19 lipca 2019 r. pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie dodatkowej części wynagrodzeń zasadniczych pracowników  Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, tj:

1)     Tabela 1. – Ocena punktowa działalności naukowej i kształcenia kadr – pozycje nr: 1, 3-5, 9-15, 19-21, 23-24,

2)     Tabela 2. – Ocena punktowa działalności dydaktycznej – pozycje nr: 2-4, 8-11, 15-20, 22-29,

3)     Tabela 3. – Ocena punktowa działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej – pozycje nr: 10-17, 19-23, 30-45, 48-49, 56-57, 61, 65.

Punkty za publikacje w przypadku publikacji za co najmniej 100 pkt dzielimy wśród wszystkich pracowników naukowych i dydaktycznych WG wchodzących w skład danej dyscypliny, nawet jeśli nie wchodzą w N.

Jeżeli autorzy składają oświadczenia o innym podziale punktów za publikacje wieloautorskie niż równy, to podziału punktów dokonuje się zgodnie z procentowym udziałem współautorów w tworzeniu publikacji na podstawie oświadczeń stanowiących załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Taki podział zostanie zaakceptowany przez Zespół, jeśli więcej niż 50% zespołu autorskiego (obowiązkowo pierwszy autor) podpiszą się pod oświadczeniem (np. przy 7 autorach 4; przy 6 autorach 4). Przypominamy, że w 95% wydawnictw wymaga by kolejność autorów odzwierciedlała ich wkład w przygotowanie pracy. Publikacje z podziałem udziałów winnej kolejności będą dodatkowo weryfikowane.

Przy podawaniu wykonanych recenzji (Tabela nr 1. pkt 19) należy podać datę sporządzenia recenzji oraz czasopismo. Wykonanie kilku recenzji tego samego artykułu (major revision, minor revision) liczymy jako jedna recenzja.

Niektóre pozycje w Arkuszu naliczają mniej punktów (zgodnie z załącznikiem do porozumienia UWM z 19.07.2019 r.) niż w tabeli będącej załącznikiem do zasad ustalonych na WG np. Część Naukowa pkt 15; Uzyskanie stopnia/tytułu naukowego w ocenianym okresie: doktora/doktora habilitowanego/profesora 10/15/20 x5. Sami mnożymy razy 5. W takim przypadku proszę o wpisanie ołówkiem właściwej liczby punktów na wydrukowanym arkuszu.

Przypominam, iż archiwalny elektroniczny Arkusz Oceny znajduje się pod adresem: https://arkusz.uwm.edu.pl

Aktualny elektroniczny Arkusz Oceny znajduje się pod adresem: https://arkusz.uwm.edu.pl/2021 aktywny do 7 stycznia 2021 r. do godziny 23:59.

Po zamknięciu arkusza elektronicznego planowane jest wprowadzenie przez RCI funkcji generowania arkusza wraz z poszczególnymi aktywnościami. Wydrukowany arkusz musi zawierać szczegóły aktywności wpisanych przez NA (np. w części naukowej dane bibliograficzne wszystkich publikacji, podział punktów).

Wydrukowane arkusze (wraz z oświadczeniami o udziale w publikacjach lub załącznikami dokumentującymi dane osiągnięcie jeżeli są one potrzebne) proszę składać do sekretariatów jednostek (katedr, centrum) do 08.01.2021 do godz 14.00. Arkusz musi być podpisany przez pracownika oraz parafowany za zgodność przez jego bezpośredniego zwierzchnika (kierownika katedry). W przypadku udokumentowanego urlopu, zwolnienia, dopuszcza się przesłanie kopii podpisanego arkusza AOONA drogą elektroniczną (oryginał musi być dostarczony niezwłocznie).

Zespół wydziałowy ds. „projakościówki”  powołany przez Dziekana w dniu 23.12.0220 r. (Decyzja Nr 43/2020) będzie dodatkowo weryfikował poprawność złożonych arkuszy.

Z poważaniem
Dziekan Wydziału Geoinżynierii
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM

 


Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczam obowiązujące na Wydziale Geoinżynierii Zasady przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego (tzw. projakościówka) w cyklu od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022, wraz z załącznikiem nr 1 Tabela punktowa oceny działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej.

Zasady te zostały opracowane przez Wydziałowe Komisje zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 19 lipca 2019 roku (w załączeniu), zatwierdzone przez władze Wydziału Nauk o Środowisku i Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa we wrześniu 2019 roku, a następnie wysłane do kierowników jednostek w celu rozpowszechnienia wśród pracowników.

Nadmieniam, iż archiwalny elektroniczny Arkusz Oceny znajduje się pod adresem: https://arkusz.uwm.edu.pl
Aktualny elektroniczny Arkusz Oceny znajduje się pod adresem: https://arkusz.uwm.edu.pl/2021 aktywny do 6 stycznia 2021 r. do godziny 23:59.

Zobowiązuję Państwa do stosowania ustalonych zasad przy wypełnianiu elektronicznego Arkusza Oceny.

Z poważaniem
Dziekan Wydziału Geoinżynierii
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM