Historia wydziału

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (do 31.12.2014 roku Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej) funkcjonuje w ramach olsztyńskiej uczelni od 1960 roku. Przez ten czas w sposób nieprzerwany i twórczy prowadzi działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną oraz organizacyjną.

Ideę Jego utworzenia zawdzięcza się przedstawicielom olsztyńskich instytucji geodezyjnych. Wysunięta przez nich inicjatywa, spotkała się ze zdecydowanym poparciem ówczesnych władz Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (WSR) oraz z uznaniem i pomocą władz wojewódzkich. Zaowocowało to utworzeniem 1 października 1960 r. Zawodowego Studium Geodezji Urządzeń Rolnych (ZSGUR). W międzyczasie, prorektor WSR prof. dr Hjalmar Uggla, przyjął za priorytet pozyskanie dla Studium niezbędnej kadry naukowo-dydaktycznej. Dzięki życzliwości Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, a szczególnie jej wieloletniego dziekana prof. dr. hab. inż. dr. h. c. Czesława Kameli, do struktur olsztyńskiej jednostki przeniesiono służbowo ówczesnego adiunkta – dr. inż. Witolda Senissona i starszego asystenta – mgr. inż. Andrzeja Hopfera. Najważniejszym z pierwszych powierzonych im zadań było dalsze pozyskiwanie młodych i ambitnych kadr naukowych. W niedługim czasie do grona pracowników Studium dołączyli: mgr inż. Włodzimierz Lubomir Baran, mgr inż. Mirosław Graliński, mgr inż. Stanisław Goraj, mgr inż. Kazimierz Borkowski, mgr inż. Kazimierz Przybyłowski oraz mgr inż. Alojzy Wasilewski. Powstały w ten sposób zespół znacząco przyczynił się do przyszłych sukcesów oraz dynamicznego rozwoju młodego Wydziału.

W ciągu dotychczasowej działalności w strukturach kolejno: Wyższej Szkoły Rolniczej, Akademii Rolniczo-Technicznej oraz obecnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział odegrał i nadal odgrywa znaczącą rolę kształcąc studentów, prowadząc badania naukowe oraz współpracując z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego zarówno w kraju jak i za granicą.

Od czasu utworzenia Wydział wypromował ponad 10.600 magistrów inżynierów i inżynierów z zakresu realizowanych kierunków kształcenia. Rada Wydziału podejmując stosowne uchwały nadała 198 stopni doktora i 51 stopni doktora habilitowanego oraz  poparła 30 wniosków w sprawie nadania tytułu naukowego profesora. Przewody doktorskie i habilitacyjne, jak również procedury nadania tytułu profesora na Wydziale oprócz jego pracowników realizowali przedstawiciele wielu uczelni oraz instytucji naukowych i gospodarczych z kraju i z zagranicy.

Aktualnie na Wydziale kształci się prawie 3 tysiące studentów na studiach I-go i II-go stopnia na trzech kierunkach: „geodezja i kartografia”, „gospodarka przestrzenna” i "budownictwo". Posiadając pełnię praw akademickich Wydział prowadzi również kształcenie na studiach III-go stopnia - doktoranckich w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie "geodezja i kartografia".

Od 01 stycznia 2015 roku Wydział przyjął nazwę Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrznnej i Budownictwa.

W roku 2015 Wydział otrzymał wyróżnienie przyznane przez Polską Komisję Akredytacyjną na kierunku geodezja i kartografia (zobacz). W sierpniu tego samego roku Wydział otrzymał kategorię naukową A (zobacz).

Strukturę Wydziału Geodezji, Inzynierii Przestrzennej i Budownictwa stanowią następujące jednostki organizacyjne:

W ramach swoich struktur Wydział zatrudnia ponad  210 pracowników, w tym: 30. samodzielnych pracowników naukowych.

Więcej faktów i historii