Zasady rekrutacji

Opłata rekrutacyjna

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
Opłata rekrutacyjna na kierunki prowadzone na Wydziale Geoinżynierii na rok akademicki 2023/2024 wynosi 85 zł.
Opłata musi być wpłacona przez Kandydata na indywidualny numer konta wskazany podczas rejestracji na studia w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów-  irk.uwm.edu.pl).
Zalecamy wnoszenie opłat przez przelewy internetowe.
Opłata nanoszona jest do systemu IRK po przekazaniu jej na konto UWM przez bank wnoszącego opłatę (w ciagu 1-2 dni)

Harmonogram rekrutacji

Etapy postępowania kwalifikacyjnego studia I stopnia stacjonarne
Rejestracja w systemie IRK na studia07.06. – 11.07.2023 r. do godz. 15:00
Dokonanie opłaty rekrutacyjnejdo 11.07.2023 r.
Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m .in . kopie świadectwa dojrzałości tzw . starej matury, IB, EB,)26.06. – 11.07.2023 r.
do godz. 15:00
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia17.07.2023 r.
godz. 12:00
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów21.07.2023 r.
do godz. 15:00 **
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru25.07.2023r.
godz. 12:00
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naborudo 28.07.2023 r.
do godz. 15:00 **
Ogłoszenie wyników naboru01.08.2023  r.

* – o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** – decyduje data wpływu dokumentów do UWM, a nie data stempla pocztowego

Etapy postępowania kwalifikacyjnego
►studia I stopnia niestacjonarne

oraz
►II stopnia: niestacjonarne na kierunkach geodezja i kartografia; inzynieria środowiska; stacjonarne: turystyka i rekreacja
 
Rejestracja w systemie IRK na studia w jęz. polskim07.06. – 21.07.2023 r. do godz. 15:00
Dokonanie opłaty rekrutacyjnejdo 21.07.2023 r.
Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m .in . kopie świadectwa dojrzałości tzw . starej matury, IB, EB, zasw. o wyniku studiów)26.06. – 21.07.2023 r.
do godz. 15:00
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia26.07.2023 r.
godz. 12:00
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów02.08. 2023 r.
do godz. 15:00 **
Ogłoszenie wyników naboru04.08.2023 r.
 
  
termin wniesienia opłaty czesnego za I semestr studiów niestacjinarnych05.09.2023 r.

* – o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** – decyduje data wpływu dokumentów do UWM, a nie data stempla pocztowego


Kryteria kwalifikacji na poszczególne kierunki

BUDOWNICTWO; GEODEZJA I KARTOGRAFIA; GEOINFORMATYKA; GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Ogólne zasady kwalifikacji: konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Nowa matura
Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

 1. Chemia
 2. Fizyka
 3. Geografia
 4. Informatyka
 5. Język obcy nowożytny
 6. Matematyka

Stara matura
Uwzględniane przedmioty:

 1. Fizyka lub chemia
 2. Informatyka lub matematyka lub geografia
 3. Język obcy nowożytny

Olimpiady

Matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

Matura zagraniczna
Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

 1. Chemia
 2. Fizyka
 3. Geografia
 4. Informatyka
 5. Język obcy nowożytny
 6. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: matematyka i fizyka.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Ogólne zasady kwalifikacji: konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Nowa matura
Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

 1. Biologia
 2. Chemia
 3. Fizyka
 4. Geografia
 5. Informatyka
 6. Język obcy nowożytny
 7. Matematyka

Stara matura
Uwzględniane przedmioty:

 1. Fizyka lub chemia lub biologia
 2. Informatyka lub matematyka lub geografia
 3. Język obcy nowożytny

Olimpiady

Matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

Matura zagraniczna
Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

 1. Biologia
 2. Chemia
 3. Fizyka
 4. Geografia
 5. Informatyka
 6. Język obcy nowożytny
 7. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: matematyka i fizyka.

TURYSTYKA I REKREACJA

Ogólne zasady kwalifikacji: konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Nowa matura
Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

 1. Biologia
 2. Geografia
 3. Historia
 4. Język obcy nowożytny
 5. Język polski
 6. Matematyka

Stara matura
Uwzględniane przedmioty:

 1. Historia lub wiedza o społeczeństwie
 2. Geografia lub matematyka
 3. Język polski lub język obcy nowożytny

Olimpiady

Matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

Matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

 1. Biologia
 2. Geografia
 3. Historia
 4. Język obcy nowożytny
 5. Język polski
 6. Matematyka
 7. Wiedza o społeczeństwie

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie).

ZASADY REKRUTACJI AKTY PRAWNE

UCHWAŁA Nr 226 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji  kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2023/2024