Koła naukowe

Studenci pragnący pogłębiać swoją wiedzę i połączyć ją z praktyką, mogą brać udział w pracach kół naukowych. 

Członkowie kół naukowych biorą udział m.in. w warsztatach, obozach naukowych, seminariach, konferencjach oraz uczestniczą w specjalistycznych badaniach i grantach naukowych. Realizowane przez studentów projekty są zbieżne z tematyką badawczą Katedr, przy których zostały powołane poszczególne koła. Za sprawą bardzo dużego i systematycznego zaangażowania członków kół, a także wszechstronnej pomocy opiekunów, działalność naszych kół naukowych była wielokrotnie wyróżniana i doceniana na zarówno na Ogólnopolskich jak i Międzynarodowych Seminariach Kół Naukowych.

Zarządzenie Nr 42/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad rejestracji i działalności studenckich kół naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

  Koło Naukowe Inżynierów Budownictwa i Środowiska

Koło Naukowe Inżynierów Budownictwa i Środowiska

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Rok założenia: 2010
Założyciel: prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski,
Opiekun: prof. dr hab. inż. Marcin Zieliński, prof. UWM

Koło Inżynierów Budownictwa i Środowiska Zrzesza studentów i doktorantów, zainteresowanych tematyką budownictwa oraz inżynierii i ochrony środowiska, z całego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tematyka badawcza IBiS obejmie następujące obszary: budownictw, gospodarka wodno-ściekowa; instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe; wentylacja i klimatyzacja; systemy grzewcze; energia odnawialna. Członkowie Koła prowadzą nie tylko działalność naukową, ale również promują ochronę i inżynierię środowiska, biorąc czynny udział w licznych imprezach popularno-naukowych, między innymi w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki, Dniach Otwartych UWM. Organizują i prowadzą liczne zajęcia, których celem jest zainteresowanie i przybliżenie problematyki budownictwa i inżynierii środowiska i ochrony środowiska np. w szkołach podstawowych i średnich, w organizacjach społecznych jak np. Rotary Club w Olsztynie. Szczególnie istotne i ważne w działalności Koła naukowego są bliskie związki z Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, która patronuje działalności Koła. Dodatkowo w ramach działalności członkowie Koła współpracują z przedsiębiorstwami wodociągów i kanalizacji działającymi w Regionie Warmii i Mazur, nawiązują ścisłą współpracę z firmami, których działalność związana jest z projektowaniem i montażem instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, a także z firmami realizującymi projekty dotyczące energii odnawialnej. Organizowane są spotkania z przedstawicielami zakładów, którzy wprowadzają w tajniki działania firm.

Główne osiągnięcia Koła:

1. Studencki Grant Rektora” I edycja na realizację projektu „Kapsuła nowego życia”

2. Studencki Grant Rektora” II edycja na realizację projektu „Urządzenie do liniowej dezynfekcji wody”

3. Finał konkursu Potencjometr, Politechnika Warszawska. Warszawa 2018

4. Prezentacja materiału w czasie finału międzynarodowego konkursu EDPR Challange 2018

5. Zgłoszenie patentowe Urzędu Patentowego RP urządzenia „Kapsuła Nowego Życia”

VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce, geodezji i leśnictwie” referat pt. „Możliwości wykorzystania mikroglonów i grzybów” Lublin- termin konferencji z 6-8.09.2021 z powodu obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych

   

      Naukowe Koło Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS"

 

Naukowe Koło Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS"

 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski W Olsztynie

Rok założenia: 2007
Założyciel: dr inż. Karol Korzekwa
Opiekun koła: dr hab. inż. Monika Harnisz, prof UWM

 

Zakres badań

Zgodnie z wypracowanym Statutem Koło prowadzi działalność naukowo-badawczą i rozwojową oraz popularyzatorską, skupiając studentów i doktorantów Wydziału Nauk o Środowisku oraz Biologii i Biotechnologii.

W ramach działalności członkowie uczestniczą w badaniach prowadzonych przez Katedrę Inżynieri Ochrony Wody i Mikrobiologii Środowiskowej, podejmując równocześnie samodzielne próby realizacji założeń i koncepcji badawczych. Projekty studenckie skupiają się na różnorodnej tematyce i obejmują zastosowanie metod klasycznych i molekularnych, w tym na:

·  ocenie jakości mikrobiologicznej środowiska,

·  wykonywaniu testów biochemicznych,

·  badaniu lekooporności bakterii środowiskowych,

·  wybranych elementy taksonomii molekularnej.

Działalność popularyzatorska Koła realizowana jest głównie poprzez prezentowanie wyników badań w trakcie konferencji, w postaci doniesień naukowych, seminariów i publikacji. Członkowie KMM aktywnie promują ochronę środowiska i związane z nią zagadnienia mikrobiologii molekularnej biorąc czynny udział w licznych imprezach popularno-naukowych, m.in. w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki i Dniach Otwartych UWM.

Główne osiągnięcia Koła:

1.Studencki Grand Rektora” I edycja na realizację projektu „Występowanie zjawiska lekooporności u bakterii wyizolowanych z powietrza na terenie obiektów komunalnych”.

Wygłoszone referaty, udział w konferencjach oraz prestiżowych wydarzeniach w roku 2019:

1.  Hubeny J., 2019. Antybiotykooporność i bakteriocynogenność bakterii izolowanych z jamy ustnej człowieka. Monografia w wydawnictwie pokonferencyjnym, ISBN 978-83-943385-9-6, Praktyczne zastosowanie badań mikrobiologicznych, pod redakcją W. Truszkowskiego.

2.  Czatzkowska M., 2019. Fermentacja metanowa metodą utylizacji odpadów organicznych. Monografia w wydawnictwie pokonferencyjnym, ISBN 978-83-943385-9-6, Praktyczne zastosowanie badań mikrobiologicznych, pod redakcją W. Truszkowskiego.

3.  Zieliński W., 2019. Występowanie grzybów z rodzaju Aspergillus w wodzie z fontanny w Parku Centralnym w Olsztynie. Monografia w wydawnictwie pokonferencyjnym, ISBN 978-83-943385-9-6, Praktyczne zastosowanie badań mikrobiologicznych, pod redakcją W. Truszkowskiego.

4.  Buta M., 2019. Obecność genów integrazy wśród bakterii ściekowych. Monografia w wydawnictwie pokonferencyjnym, ISBN 978-83-943385-9-6, Praktyczne zastosowanie badań mikrobiologicznych, pod redakcją W. Truszkowskiego.

5.  Koniuszewska I., 2019. Wpływ mikroorganizmów na jakość piwa – ocena mikrobiologiczna surowców, produktu i procesu technologicznego. Monografia w wydawnictwie pokonferencyjnym, ISBN 978-83-943385-9-6, Praktyczne zastosowanie badań mikrobiologicznych, pod redakcją W. Truszkowskiego.

6. Potorski, J., Koniuszewska, I., Czatzkowska, M., Harnisz, M., 2019. Drug resistance in airborne bacteria isolated from waste management and    wastewater treatment plants in Olsztyn. 11th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2019 https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910000066

7. Hubeny J., 2021. Występowanie genów oporności na antybiotyki ostatniej szansy w oczyszczalni ścieków. 50. edycja Międzynarodowego            Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie „Seminarium Obrazowania Studenckiej Myśli Naukowej”. 16-17 września 2021 r.

                8. Buta M., 2021. Wpływ nawożenia obornikiem zwierzęcym na występowanie genów antybiotykooporności w glebie. 50. edycja Międzynarodowego                  Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie „Seminarium Obrazowania Studenckiej Myśli Naukowej”. 16-17 września 2021 r.

                9. Osińska Adriana, Jachimowicz Piotr, Niestępski Sebastian, Harnisz Monika, Korzeniewska Ewa. 2021. The effects of season and processing                          technology on the abundance of antibiotic resistance genes in air samples from municipal wastewater treatment and waste management plants.                        Environment Protection Engineering 47 (1): 101-114 (IF – 0,812, 70 pkt. MNiSW)

       Naukowe Koło Ekologów

Naukowe Koło Ekologów

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Rok założenia: 1993
Założycie: prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz
Opiekun: dr hab. inż. Renata Augustyniak-Tunowska

 

 

 

 

 

Celem Koła jest między innymi prowadzenie chemicznych, biologicznych i mikrobiologicznych badań w zakresie ochrony środowiska, testowanie nowych technik monitorowania stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz szeroko pojęta edukacja ekologiczna. Zadania te Koło realizuje w trakcie roku akademickiego oraz na obozach naukowych. Od początku działalności Koło objęło swoją opieką Park Kortowski w celu zachowania w nim różnorodnych nisz ekologicznych. Koło zorganizowało i poprowadziło otwarty dla wszystkich i bezpłatny 3-miesięczny kurs strażnika ochrony przyrody. Koło Naukowe Ekologów nawiązało kontakt i współpracę ze SP nr 6 w Olsztynie i wielokrotnie brało udział w zajęciach edukacyjnych z uczniami. Razem z Naukowym Kołem Teledetekcji zorganizowało obóz naukowy i XXVI Seminarium Studenckich Kół Naukowych. Razem z Nurtem Inicjatyw Ekologicznych „NIE” i Klubem Gaja zorganizowano spotkanie nt. ogólnopolskiej kampanii „Teraz Wisła”. W czasie jednego z obozów przeprowadzono dla praktykantów z WSP i studentów z Białorusi krótki praktyczny kurs terenowych metod fizyczno-chemicznych i biologicznych badania jakości wód płynących. Od roku 2002 Koło prowadzi badania i ochronę Potoku Parkowego w Parku Kortowskim. Od swojego powstania Koło Ekologów zorganizowało 8 obozów naukowych. Obecnie koncentruje swoje zainteresowania wokół problemów ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami z różnych źródeł. W ostatnich latach członkowie aktywnie uczestniczą w pracach badawczych z zakresu technicznych możliwości oczyszczania wód naturalnych z nadmiaru substancji biogennych wywołujących eutrofizację.

Wygłoszone referaty, udział w konferencjach oraz prestiżowych wydarzeniach w roku 2019:

1.  Bryszewski K. Związki azotu i fosforu w wodach nadosadowych i interstycjalnych jeziora Sukiel (Pojezierze Olsztyńskie), IV Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska, 5-7 kwietnia 2019.

2.  Bryszewski K., Związki biogenne w wodach interfazy  woda-osady denne jeziora Track, XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 16-18 czerwca 2019,  Bachotek.

3. Anna Płachta. 2021, The surficial bottom sediment of an urban lake (Czarne lake, Olsztyn lake District, Poland), intersively used for angling, as a short chronicle of changes in lake functioning. 2nd International Coference on Water Managment and its Surroundings – Theoretical and Practical Aspects, UWM Olsztyn, May 20-21, 2021

 

Koło Naukowe Studentów Budownictwa EKSPERT

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Rok założenia: -
Założyciel: dr inż. Aldona Skotnicka-Siepsiak
Opiekun: dr inż. Aldona Skotnicka-Siepsiak

 

Koło Naukowe EKSPERT ma za zadanie umożliwić rozwój zainteresowań tematyką, która szczególnie zainteresowała Studentów w toku ich studiów na kierunku Budownictwo. Działalność Koło daje możliwość prowadzenia własnych badań naukowych przez studentów zainteresowanych poszczególnymi zagadnieniami, pogłębienia ogólnej wiedzy podczas spotkań, seminariów czy prelekcji branżowych. Organizowane są również wycieczki, które dają możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem ciekawych obiektów technicznych, prowadzeniem prac budowlanych czy realizacją inwestycji. Z Kołem Naukowym współpracują liczni członkowie kadry między innymi dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM czy mgr inż. Maria Tunkiewicz, co umożliwia kompleksowe rozszerzenie obszarów specjalności Koła na:

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie;
 • remonty i modernizację obiektów budowlanych;
 • budownictwo ogólne;
 • fizyka budowli;
 • metody doświadczalne w budownictwie;
 • budownictwo energooszczędne oraz OZE, na których w głównej mierze skupia się najnowsza działalność Koła.
 1. 17.02.2021 –  PolskieTowarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, oddział w Olsztynie, seminarium pt. "Energetyka Arystotelesa i jej renesanse", które wygłosił prof. Janusz Badur z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk.
 2. 18.03.2021 – seminarium o Rooftopach - firma Daikin.
 3. 29.04.2021 -  Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej - seminarium pt. "Badania numeryczne i eksperymentalne turbin parowych, gazowych i ORC", które wygłosił dr hab. inż. Piotr Lampart, prof. Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk.

 

Koło  EGEA Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Założenie koła: 01.08.2022

Opiekun koła: dr hab. inż. Małgorzata Renigier -Biłozor, prof. UWM; opiekun wspomagajacy: Aneta Chmielewska
Przewodniczący koła: Michał Purta

 


Celem koła naukowego EGEA Olsztyn jest zrzeszenie studentów zainteresowanych geografią, turystyką oraz krajoznawstwem. Koło naukowe EGEA Olsztyn ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem EGEA (European Geography Association for Students and Young Geographers, Europejskie Stowarzyszenie Młodych Geografów i Studentów Geografii).

EGEA jest stowarzyszeniem zrzeszającym i skupiającym studentów geografii z trzydziestu  sześciu krajów (głównie) europejskich. Studenci zrzeszeni w Stowarzyszeniu EGEA mają szansę  podejmować wiele różnych aktywności naukowych, m.in. mogą brać udział w seminariach i kongresach naukowych, wspólnie angażować się w tworzenie czasopisma naukowego „European Geographer”, a także uczestniczyć w krajowych i zagranicznych wymianach studenckich (między jednostkami/kołami naukowymi należącymi do stowarzyszenia EGEA).

Celem i założeniem koła naukowego EGEA Olsztyn jest działalność na forum europejskim umożliwiająca studentom:

 • rozwijanie zainteresowań naukowo-poznawczych,
 • konfrontowanie doświadczeń naukowych ze studentami z innych krajów,
 • integrowanie środowiska studenckiego,
 • popularyzowanie krajoznawstwa, turystyki i wartości przyrodniczych w skali ogólnoeuropejskiej.

       Koło Naukowe Analiz Przestrzennych GeoGIS

Koło Naukowe Analiz Przestrzennych GeoGIS

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Rok założenia: 2011
Założyciel: dr inż. Anna Kowalczyk
Opiekun: dr inż. Anna Kowalczyk

 

Koło Naukowe Analiz Przestrzennych GeoGIS działające na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie założone zostało w 2011 roku. Organizacja powstała z inicjatywy studentów ówczesnego Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (GiGP), a obecnie Wydziału Geoinżynierii, oraz dr inż. Anny Kowalczyk pracownika naukowego tego wydziału. Działalność Koła GeoGis skupia się między innymi na badaniach i analizach przestrzennych zarówno z zakresu szeroko pojętego zarządzania przestrzenią, analizy stanu bezpieczeństwa przestrzeni, analizy zagadnień związanych z wystąpieniem zdarzeń kryzysowych, wykorzystaniu środowiska GIS na cele analityczne oraz wykorzystaniu geoinformacji w kontekście bezpieczeństwa przestrzeni. W badaniach i analizach członkowie Koła wykorzystują klasyczne metody analiz geoprzestrzennych. Podejmują próbę adaptacji i wykorzystania nowych metod analitycznych i metod prezentacji wyników badań (multimedia          w analizach przestrzennych). Członkowie Koła biorą udział w licznych szkoleniach z zakresu analiz geoinformacyjnych, np. wykorzystania „ArcGIS Pro” czy narzędzi crime mappingu, pozyskiwania danych do analiz – fotogrametria niskiego pułapu UAV. Dodatkowo działalność Koła skupia się na braniu czynnego udziału w konferencjach i seminariach jak również publikowaniu wyników swoich badań. Organizuje spotkania, wyjazdy, obozy naukowe mających na celu integrację różnych środowisk naukowych jak i branżowych interesujących się zagadnieniami zarządzania przestrzenią w tym związanych z analizą i kształtowaniem przestrzeni bezpiecznej. Ważną misją Koła jest również współpraca z innymi tego typu kołami zainteresowań w Polsce w celu pogłębiania wiedzy z zakresu analizy i zrządzania przestrzenią jak również wymiana doświadczeń w tym zakresie oraz poszukiwanie wspólnych obszarów badań. Do roku 2020 członkowie Koła GeoGIS brali udział w ponad 25 konferencjach naukowych, na których prezentowali swoje wyniki badań i wymieniali doświadczenia. W 2014 roku Koło było głównym organizatorem dwudniowej ogólnopolskiej konferencji kół naukowych „GIS w bezpieczeństwie” – pierwszej tego typu konferencji zrzeszającej środowisko Kół Naukowych z całej Polski. Brało udział w licznych spotkaniach z przedstawicielami różnych instytucji, w których na co dzień wykorzystuje się analizy przestrzenne i modele kartograficzne, m.in. Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie, wykładowcami Collegium Civitas ds. bezpieczeństwa i terroryzmu, wykładowcami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Główne osiągnięcia Koła:

 1. Organizacja ogólnopolskiej konferencji kół naukowych „GIS w bezpieczeństwie”. Olsztyn 2014
 2. Zdobycie II miejsca w grze terenowej podczas Konferencji Naukowej „Przestrzenne Aspekty Bezpieczeństwa” organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Szczytno 2014
 3. Organizacja seminarium naukowo-praktycznego „Interdyscyplinary GIS Topic 2015: Safety Management”
 4. Zajęcie III miejsca w Ogólnopolskiej grze terenowej "GIS Team" zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Warszawa 2016
 5. Współorganizacja konferencji „GIS Olsztyn”. Olsztyn 2018
 6. Od 2016 roku realizacja interaktywnej mapy zawierającej dane i informacje przestrzenne na potrzeby organizacji i przebiegu juwenaliów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego - Kortowiady
 7. 2021 r -Modelowanie i weryfikacja danych na potrzeby opracowania mapy dla Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Sząbruk. Spotkanie z przedstawicielami OSP w Sząbruku i omówienie dalszej współpracy w celach realizacji projektu – „Mapa  - jako narzędzie optymalizacji działań ratowniczych  OSP”.           Omówienie projektu publikacji atlasu obszaru operacyjnego OSP jako narzędzia wspierającego i optymalizującego działania Jednostki Ratowniczo Gaśniczej OSP w Sząbruku.

    Międzynarodowe Koło Naukowo-Badawcze GIScode

Międzynarodowe Koło Naukowo-Badawcze GIScode

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Rok założenia:  2018
Założyciele: dr inż. Marek Ogryzek , inż. Dominik Niekurzak
Opiekun: dr inż. Marek Ogryzek

 

Międzynarodowe Koło Naukowo-Badawcze GIScode powstało w 2018 roku. Koło skierowane jest do studentów zainteresowanych Systemami Informacji Geograficznej (GIS), chcących poszerzać swoje umiejętności w używaniu narzędzi GIS w analizach przestrzennych. Cechą charakterystyczną Koła GIScode jest jego projektowy charakter – studenci nie tylko poszerzają wiedzę z zakresu GIS, ale także korzystają z niej w realizowaniu projektów. W krótkim czasie istnienia Koła (dwa lata) członkowie Koła zrealizowali szereg inicjatyw, oraz duży projekt pt. „RoweLOVE”. Projekt realizowany był we współpracy z firmą ELTEL Networks Energetyka S.A. W ten sposób Koło Naukowe GIScode przyczyniło się do zapoczątkowania współpracy między wydziałem a firmą ELTEL Networks Energetyka S.A. Współpraca polega na wykonaniu oblotów z wykorzystaniem statków bezzałogowych (dronów) nowo powstałej ścieżki rowerowej „Łynostrada” w mieście Olsztyn. Wynikiem współpracy będzie pozyskanie danych w postaci ortofotomapy oraz chmury punktów, które zostaną poddane obróbce i umieszczone w projekcie Koła Naukowego – „RoweLOVE”.

Główne osiągnięcia Koła:

 1. Współpraca z firmą ELTEL Networks Energetyka S.A.
 2. Inwentaryzacja ścieżek rowerowych w mieście Olsztyn
 3. Wykonanie projektu rocznego pt. „RoweLOVE”
 4. Organizacja I Regionalnej Konferencji „GIS Olsztyn”
 5. Współpraca z Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym
 6. Współorganizacja I Międzynarodowej Konferencji „Gospodarowanie przestrzenią wodną i jej otoczeniem – aspekty teoretyczne i praktyczn
 7. Bartłomiej Eźlakowski, Monika Słyszewska, Wpływ rozmieszczenia przestrzennego koszy na śmieci na zagrożenie zanieczyszczeniem terenów Kortowa z   wykorzystaniem narzędzi GIS, 50 Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Olsztyn 2021.

Międzynarodowe Koło Naukowe Geomatyki i Nawigacji Satelitarnej

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Rok założenia: -
Założyciel: dr inż. Arkadiusz Tyszko

Opiekunowie:  dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM, (do 2020r)
                       dr inż. Grzegorz Grunwald (od 2020 r  - obecnie)

 

Międzynarodowe Koło Naukowe Geomatyki i Nawigacji Satelitarnej „GeoSiN” działa przy Katedrze Geodezji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zrzesza studentów UWM oraz studentów przebywających na uczelni w ramach wymiany międzynarodowej. Aktywność naukowa GeoSiN obejmuje geodezję, geoinformatykę oraz zdalne systemy pomiarowe. Koło podejmuje badania z zakresu geodezji satelitarnej, GIS, bezzałogowych systemów powietrznych (UAV: DJI Spark, DJI Mavik 2 PRO, DJI Phantom 4), hydrografii (system wielowiązkowy MBES Reson T50P), skaningu laserowego, pomiarów georadarowych, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR, AR). W ramach działalności GeoSiN organizowane były ciekawe obozy naukowe (Jezioro Mamry, Wigierski Park Narodowy, Stańczyki, Twierdza Modlin), spotkania, wycieczki. Członkowie Koła biorą aktywny udział w konferencjach naukowych, rajdach geodetów. Należą również do Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji w Polsce (OKSG).

Główne osiągnięcia Koła:

 1. XII Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji – organizacja 2017;
 2. Obóz naukowy nad jeziorem Mamry 2015;
 3. Obóz naukowy nad jeziorem Wigry 2016;
 4. Obóz naukowy Twierdza Modlin 2017.

Wygłoszone referaty, udział w konferencjach naukowych oraz prestiżowych wydarzeniach:

 1. Więckowski P. Mapping the eduroam signal strength in the selected locations in Kortowo. GIS Day.
 2. Puchalska E., Zawrotna K. Badanie obiektów Twierdzy Modlin z wykorzystaniem techniki pomiarów georadarowych GPR. GIS Day.
 3. Fabian K., Horbal M. Mapping the eduroam signal strength in the WGIPB faculty’s buildings. GIS Day.
 4. Nawrotek M.  Rola ewidencji gruntów i budynków w identyfikacji granic odniesienia w projektach ARiMR dla baz LPIS. Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji.
 5. Spychała K., Ostrowska N. Opracowanie numerycznego modelu terenu dna jeziora Wigry. GIS Day.
 6. Kwiatkowski P. Wizualizacja sieci wodociągowej w ArcGIS. GIS Day.
 7. Kwiatkowski P., Flisek P. Wykorzystanie narzędzi ArcGIS do lokalizacji planu inwestycji. GIS Day.
 8. Telesiński M., Augustynowicz M. Zmapowanie Skarbu Narwi. Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji.
 9. Kwiatkowska K., Kwiatkowski P., Solińska K. Wizualizacja przestrzenna sieci wodociągowej z użyciem danych wysokościowych. GIS Day.
 10. Augustynowicz M., Spychała K., Telesiński M. Dane batymetryczne zbiorem informacji do przeprowadzenia rekultywacji zbiornika wodnego. Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji.
 11. Puchalska E., Nawrotek M. Podwodna inwentaryzacja obiektów na dnie Jeziora Krzywego z wykorzystaniem technik GNSS. Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji.
 12. Augustynowicz M. Elaboration of the map of underwater objects on the bottom of the Narew River between old Granary and Modlin Fortress GIS. Ostrava na Instytucie Geoinformatyki na VŠB – Technical University of Ostrava.
 13. Dąbrowska P. Measurments of the church in Wigry using GPR measurment techniquest GIS. Ostrava na Instytucie Geoinformatyki na VŠB – Technical University of Ostrava.
 14. Spychała K. Elaboration of digital terrain model of Wigry lake bottom GIS. Ostrava na Instytucie Geoinformatyki na VŠB – Technical University of Ostrava.
 15. Telesiński M., Puchalska E., Przestrzelski D. Wykorzystanie narzędzi GIS do badań ruchu lotniczego w Polsce. MSKN.
 16. Augustynowicz M., Dąbrowska P., Spychała K. Wiadukty w Stańczykach na radagramie. MSKN.
 17. Lipiński M., Rawa M.,  Burzykowski R. Wykorzystanie chmury punktów z projektu ISOK przy tworzeniu trójwymiarowych modeli budynków. MSKN.

 

 

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Rok założenia:
Założyciel: dr hab. Adam Senetra, prof. UWM
Opiekun: dr inż. Rafał Kaźmierczak

 

Od początku istnienia Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej jego działalność skupia się przede wszystkim na:

 • wykonywaniu różnego rodzaju projektów na zlecenie jednostek administracyjnych;
 • udziale w konkursach koncepcyjnych na zagospodarowanie terenu;
 • wykonywaniu analiz przestrzennych;
 • tworzeniu wizualizacji w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej.

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej zrzesza studentów oraz absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna, geodezji i kartografii oraz studentów innych kierunków między innymi architektury krajobrazu, informatyki. Członkowie KNGP biorą udział w konferencjach oraz projektach wymagających przeprowadzenia badań terenowych, inwentaryzacji i programowania. Obecnym prezesem Koła jest Grzegorz Hennig.

50. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie „Seminarium obrazowania studenckiej myśli naukowej” (16-17.09.2021 r.)” organizowaną przez UWM w Olsztynie. Proponowany temat wystąpienia: „Platforma w rzeczywistości wirtualnej do konsultacji społecznych” (Monika Myszkowska)

Naukowe Koło Badań Podwodnych „Hydronautic"

Naukowe Koło Badań Podwodnych „Hydronautic"

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Rok założenia: 2016
Założyciel:

Opiekun: dr hab. inż. Piotr Dynowski
 


Koło zaczęło swoją działalność w 2016 roku. Początkowo działało przy Wydziale Biologii i Biotechnologii. Od roku 2020 siedzibą Koła jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pokój 208. 

 Celem Koła jest:

 • poszerzanie wiedzy oraz naukę wykorzystania tej wiedzy w praktyce, wśród członków Koła, jak również osób niebędących jego członkami,
 • rozwijanie warsztatu badawczego członków,
 • kształtowanie zdolności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów,
 • popularyzację wiedzy w zakresie obsługi aparatury, technologii i metod wykorzystywanych w badaniach środowiskowych,
 • ułatwienie startu zawodowego członków Koła,
 • nawiązywanie i rozwijanie współpracy z sektorem gospodarczym w kraju i zagranicą, a także promocja macierzystych Wydziałów członków Koła, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W swojej działalności Koło korzysta z umiejętności płetwonurkowania i stara się zachęcać studentów do poznania tej formy turystyki kwalifikowanej. Członkowie Koła biorą aktywny udział w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach, seminariach, konferencjach i sympozjach.
Obecnie prowadzone są badania mikrobiologiczne dotyczące sprzętu nurkowego i badania ankietowe dotyczące świadomości płetwonurków na temat czynników chorobotwórczych w postaci grzybów. Dodatkowo nasi Studenci zajmują się badaniami antropopresji na ekosystemy wodne.

       Ogólnopolska Konferencja SKN “Ocena świadomości płetwonurków nt. Grzybów potencjalnie chorobotwórczych występujących na skafandrach nurkowych” (2021)

 

       Koło Naukowe Kreska

Koło Naukowe Pasjonatów BIM „KRESKA”

 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

 Rok założenia: 1999
 Założyciel: dr inż. Joanna Pawłowicz

 Opiekun: dr inż. Joanna Pawłowicz

 

Koło rozpoczęło swoją działalność w październiku 1999 roku jako „Koło Studentów IBIS” zaś w 2008 roku zmieniło nazwę na Koło Naukowe Młodych Architektów i Urbanistów. Działa ono na kierunku budownictwo, lecz zrzesza studentów z różnych kierunków pokrewnych między innymi budownictwa, geodezji, gospodarki przestrzennej, architektury krajobrazu itp. Studenci zrzeszeni w Kole rozwijają swoje zainteresowania w kierunku nowoczesnego budownictwa, naziemnego skaningu laserowego 3D oraz pogłębianiu wiedzy o technologii BIM. Zajmują się również zagadnieniami związanymi z planowaniem i zagospodarowaniem nowoczesnych osiedli oraz budową siedlisk ludzkich.

Przynależność do Koła pozwala na realizację zainteresowań studentów i aktywne ich uczestnictwo w pracach badawczych i naukowych prowadzonych w jednostce. W ramach działalności wykonujemy następujące prace:

 • projekty rewitalizacji budynków i budowli oraz rewaloryzacji obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych;
 • projekty zagospodarowania terenu;
 • inwentaryzacje architektoniczno-konstrukcyjne budynków i budowli;
 • oraz inne prace związane z szeroko pojętym budownictwem i projektowaniem.

 

Członkowie Koła rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności w kierunku zastosowania nowoczesnych technik i technologii w budownictwie poprzez wykonywanie pomiarów naziemnymi skanerami laserowymi 3D. Przede wszystkim skupiają się na wykonywaniu inwentaryzacji budowlano-architektonicznych, badaniu stanu technicznego obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych. Studenci poprzez działalność na rzecz Koła poszerzają swoją wiedzę i umiejętności poprzez zastosowanie technologii BIM w pracach budowlanych na każdym etapie prowadzenia inwestycji: projektowania, wykonawstwa, inspekcji powykonawczych, zarządzania obiektem budowlanym, wykorzystania danych ze skaningu w modelach BIM – tworzenia „digital twigs” obiektu i analizy modelu. Wyniki prowadzonych  przez członków Koła badań prezentowane są na międzynarodowych oraz ogólnopolskich studenckich konferencjach i seminariach naukowych, gdzie zdobywają wiele nagród i wyróżnień.

Główne osiągnięcia Koła:

 • Przygotowanie koncepcji „Projekt rewaloryzacji zabudowy śródmiejskiej w Jezioranach”, wykonanej na zlecenie Burmistrza miasta Jeziorany;
 • Przygotowanie koncepcji  zagospodarowania „starej pętli” w Kortowie na zlecenie Komisji ds. Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 • Wykonanie projektów koncepcyjnych nowych parkingów na terenie Kortowa na zlecenie Komisji ds. Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Inwentaryzacja elewacji  budynku  Tartak Raphaelsohnów, obecnie Miejski Ośrodek Kultury Centrum Techniki i Rozwoju Regionu Muzeum Nowoczesności w Olsztynie,  z wykorzystaniem technologii skaninu laserowego 3D (2021)
 • Pomiary geometrii paneli fotowoltaicznych w Starym Dworze z wykorzystaniem technologii skaninu laserowego 3D (2021)
 • Wykonanie spaceru wirtualnego budynku przy ul. Heweliusza 4 w Olsztynie, czyli interaktywną prezentacje wydziału, za pomocą najbardziej zaawansowanej technologii matterport, która wykorzystuje panoramy sferyczne i tworzy trójwymiarowy model obiektu co umożliwia swobodne poruszanie się po interaktywnym modelu 3D. Dodatkowo wykonano zdjęcia 360 w jakości 4k. (2021).

 

       Naukowe Koło Limnologów

Naukowe Koło Limnologów

 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski W Olsztynie

 Rok założenia: 2017
 Założyciel: dr hab. inż. Jolanta Grochowska, prof. UWM

 Opiekun dr hab. inż. Jolanta Grochowska, prof. UWM (2017 - obecnie)

 

Koło Naukowe Limnologów działa przy Katedrze Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej, podejmując samodzielne próby realizacji założeń i koncepcji badawczych. Realizowane projekty studenckie skupiają się na różnorodnej tematyce, w tym na: limnologii fizycznej (procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w śródlądowych wodach powierzchniowych, zjawiska optyczne i termiczne w wodach powierzchniowych, typy termiczne jezior i bilanse cieplne zbiorników wodnych, typy cyrkulacyjne jezior, stabilność i statyczność mas wodnych,  skład chemiczny wód powierzchniowych a w szczególności zawartość gazów rozpuszczonych w wodzie (tlen, CO2) i związków biogennych (azot, fosfor) oraz typy troficzne jezior, przyczyny postępującej eutrofizacji jezior) oraz ochronie i rekultywacji jezior (stanu jakości wód powierzchniowych według obowiązujących klasyfikacji, podatność jezior na degradację, poziom trofii jeziorna podstawie koncentracji składników biogennych w wodzie, zewnętrzne obciążenie jezior ładunkiem zanieczyszczeń, ładunek dopuszczalnych i niebezpiecznych dla różnych typów jezior, założenia ochrony jezior i wybór odpowiedniej metody rekultywacji). Działalność popularyzatorska Koła realizowana jest głównie poprzez prezentowanie wyników badań w trakcie konferencji, w postaci doniesień naukowych, seminariów i publikacji. Członkowie Koła Limnologów promują ochronę środowiska i związane z nią zagadnienia limnologiczne biorąc czynny udział w licznych imprezach popularno-naukowych, między innymi w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki i Dniach Otwartych UWM.

 1. Grochowska J., Karpienia M., Tandyrak R., Płachta A., Dziczek J., Gołębiewska A., Jędrzejewski P., Tomczak M., Turek M., Zaręba F., Wstępna ocena chemizmu wód jeziora Bartąg pod Olsztynem i zarys koncepcji jego ochrony. Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie, 2019 (I–III), 19(1): 5–18.
 2. Płachta A., Puskarz A., Gołębiewska A., Wpływ zlewni na tempo eutrofizacji jeziora Tyrsko  w Olsztynie, 2020.  XLIX Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie ,,Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”.
       3. Badania obszaru źródliskowego rzeki Pasłęki (2021)
       4. Badania jeziora Okunkowo (2021).
       5. Przygotowano jedno doniesienie na konferencję międzynarodową - The concept of protection and restoration of Lake Okunkowo (Kashubian Lake District), Anna                    Płachta, Joanna Dziczek, Hubert Kowalsk

Studenckie Koło Naukowe „OIKOS”

  Uniwersytet Warmińsko – Mazurski W Olsztynie
  Rok założenia: 1993
                       Założyciel: dr inż. Lucyna Koprowska (2005 - 2015)
                       Opiekun koła: dr Izabela Jabłońska-Barna (2015 - 2020):
                       dr Joanna Bukowska (2020 - 2023)
                       dr hab. inż. Anna Goździejewska (od 2023 - obecnie)

Zakres prac

Pierwotnie (do 2020 roku) działalność Koła koncentrowała się głównie na problemach ekologii i hydrobiologii wód śródlądowych i przybrzeżnych. Od 2021 roku profil działalności Koła rozwija się w kierunku rekreacji (w szczególności kultury fizycznej), łącząc przy tym aspekty turystyki i ekologii. Członkowie Koła zajmowali się działalnością naukową, prowadząc np. podwodne badania bezkręgowców, w kontekście ciekawych turystycznie ekosystemów wodnych, oraz uczestnicząc w konferencjach naukowych. Angażują się także w promocję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz kierunku Turystyka i rekreacja. Aktywnie uczestniczą w wydarzeniach sportowych, popularyzując aktywność ruchową osób w każdym wieku.

Przykłady działalności Koła:

Rok 2019:

– Udział w Międzynarodowy Seminarium Studenckich Kół Naukowych, UWM Olsztyn 2019,
– Zawadzka M., Pakulnicka J., Czachorowski S., Jabłońska-Barna I.„Makrobezkręgowce źródeł Welskiego Parku Krajobrazowego”, XXVI Ogólnopolskie warsztaty bentologiczne, 23-25 maja 2019, Spała: postery członków SKN OIKOS,
- Filipkowska M., Kozioł M., „Ocena jakości wód rzeki Łupawy na podstawie zgrupowań makrobezkręgowców dennych”, XXVI Ogólnopolskie warsztaty bentologiczne, 23-25 maja 2019, Spała: postery członków SKN OIKOS,
– Dąbrowski D.,Kozioł M., „Wpływ wylęgarni pstrąga tęczowego na jakość wód rzeki Łeby”. XXVI Ogólnopolskie warsztaty bentologiczne, 23-25 maja 2019, Spała: postery członków SKN OIKOS,
– Jabłońska-Barna I., Kozioł M. „Hortiterapia jako ważny element oferty agroturystycznej”. VI Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym”, 7 czerwca 2019, Olsztyn: postery członków SKN OIKOS,
- Pomoc przy organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej - „Wpływa środowiska na życie i zdrowie człowieka”, Olsztyn 10-11 października 2019,
- Współorganizacja zajęć w ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki,
 - Zajęcia dla klas Ill SP Ruś „Domki dla owadów"- 14 czerwca; obóz naukowy na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego,
 - Współorganizacja wystawy pt.” Matka Natura”  w szklarni UWM,
 - Organizacja obozu naukowego w Welskim Parku Krajobrazowym, lipiec 2019.

Rok: 2020

- Dąbrowski Dawid, Rychter Agata, Jabłońska-Barna Izabela:Rangia cuneata (G.B.Sowerby I, 1831) w zoocenozie dna Zalewu Wiślanego osiem lat po introdukcji. W:Młynarczyk A. 9red.); Środowisko przyrodnicze jako obszar badań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, rok 2020, s.163-172,
- Zawadzka Marta, Jablońska-Barna Izabela, Kosewska Agnieszka: Czy użytkowanie rolnicze ma znaczenie dla bioróżnorodności fauny dennej śródpolnych zbiomików wodnych. W: Młynarczyk A. (red.): Środowisko przyrodnicze jako  obszar badan,  Bogucki Wydawnictwo Naukowe, rok 2020, s. 173-182,
- Udział Marty Zawadzkiej, członkini Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, w  międzynarodowym projekcie dla młodych naukowców pod nazwą 3rd European FreshProject EuroPonds ,  Projekt będzie realizowany w ciągu 2 lat (od lipca 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.),
- Udział Dawida Dąbrowskiego, członka Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, w międzynarodowym projekcie dla młodych naukowców pod nazwą 3rd European FreshProject EuroPonds. Projekt będzie realizowany w ciągu 2 lat (od lipca 2020 r. do 30 czerwca 2022 r).
- Współorganizacja zajęć w ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Rok 2021:

- Wystąpienie Marty Zawadzkiej w III Ogólnopolskiej Konferencji dla studentów i doktorantów organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Środowisko przyrodnicze jako obszar badań" organizowanych na  platformie MS  Teams - wygłosiła wykład pt.:„Ocena wpływu antropopresji na jakość wód niewielkiej rzeki nizinnej”,
- Dąbrowski Dawid, Zawadzka Marta, Maja Perowicz-Koziol: Ocena  stanu ekologicznego rzeki w kontekście Jej samooczyszczania-studium przypadku. W: Młynarczyk.A. (red.):  Środowisko przyrodnicze jako obszar badan,  Vol. II, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, rok 2021,
- Zawadzka Marta, Dąbrowski Dawid, Maj Perowicz-Koziol: Wpływ zmiennej antropopresji na jakość wód  niewielkiej rzeki nizinnej. W: Młynarczyk A. (red.): Środowisko przyrodnicze jako  obszar badań, Vol. II, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, rok 2021,
- Wystąpienie Dawida Dąbrowskiego  na III  Ogólnopolskiej Konferencji dla studentów
i doktorantów organizowanej przez Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Środowisko przyrodnicze jako obszar badań" organizowanych na platformie MS Teams - wygłosił wykład pt.:„Ocena stanu ekologicznego rzeki w kontekście procesów samooczyszczania - studium przypadku",
–  Udział w Ogólnopolskim Seminarium Naukowych Badań Podwodnych.
- Współorganizacja zajęć podczas Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.
- Organizacja stoiska koła w trakcie StudentExpo2021.

Rok 2022:

- Jaszczur-Nowicki J., Hasiuk A., Podstawski Robert S., Potocka-Mitan M., Ambroży D., Perliński J., Ruzbarska B., Bukowska J. M. 2022. Plantar Pressure Distribution and Postural Balance in Beauty Pageant Contestants Before and After Wearing High-Heeled Shoes. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 22 (3), s. 99-105. DOI: 10.37190/ABB-02105-2022-02,
– Sprzątanie brzegów i dna jeziora Urowiec w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego,
- Współorganizacja stoiska koła podczas Salonu Maturzystów- Perspektywy 2022,
– Organizacja stoiska koła w trakcie StudentExpo2022,
– Współorganizacja stoiska koła podczas Dni Otwartych UWM,
– Współorganizacja  zajęć podczas Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki,
– Udział w międzynarodowym projekcie dla młodych naukowców pod nazwą 3rd European FreshProject EuroPonds – kontynuacja,
– Udział w Ogólnopolskim Seminarium Naukowych Badań Podwodnych.

Rok 2023:

 - Udział w warsztatach „Makrobezkręgowce denne Jeziora Jasne” i Konferencji Naukowych Badań Podwodnych pt. Płetwonurek w krajobrazach podwodnych - dotychczasowe osiągnięcia i nowe wyzwania. Waszeta 13-16.04.2023,
- Hasiuk Adrianna, Jaszczur-Nowicki Jarosław, Granda Tomasz, Potocka-Mitan Małgorzata, Perliński Jacek, Guodong Zhang, Kruczkowski Dariusz, Bukowska Joanna M. 2023. Effect of wearing high heels on the biomechanical parameters of the foot. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences, 33 (103), s. 1-21. DOI: 10.5604/01.3001.0053.8076,
- Udział w Konferencji nt. wykorzystania odnawialnych źródeł energii konferencję naukową „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb –„FOTOWOLTAIKA” 28.11.2023 ,
– Współorganizacja  zajęć podczas Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki,
– Współorganizacja stoiska koła podczas Salonu Maturzystów- Perspektywy 2023,
– Współorganizacja stoiska koła podczas Dni Otwartych UWM 2023,
– Udział w akcji pt.: ,,Czyste Kortowo", która odbyła się nad jeziorem Kortowskim,
- Udział w organizacji Mistrzostw Polski Juniorów 17-18 lat w pływaniu, Olsztyn  grudzień 2023.
 

   Naukowe Koło Olfaktometryczne

Naukowe Koło Olfaktometryczne

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski W Olsztynie

Rok założenia: 2016
Założyciel: dr hab. inż. Izabela Wysocka

Opiekun: dr hab. inż. Izabela Wysocka
 

 

Koło powstało w oparciu o grupę studentów początkowo zajmujących się problematyką odorów w Studenckim Naukowym Kole Inżynierów Środowiska. Dnia 10 maja 2016 roku studenci rozpoczęli działalność w ramach odrębnego Naukowego Koła Olfaktometrycznego. Celem Koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów tematyką ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami odorotwórczymi. Koło oferuje pomoc w kształceniu i rozwoju form samokształcenia. Przyczynia się do integracji środowiska studenckiego, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie           oraz stawia sobie za cel rozwijanie kontaktów między studentami polskich i europejskich ośrodków akademickich. W ramach Naukowego Koła Olfaktometrycznego studenci wdrażani są do pracy naukowej i badawczej, w oparciu o specjalistyczną aparaturę (olfaktometr TO-08). Poznają i rozwijają techniki analityczne oraz monitorują stan środowiska pod kątem obecności substancji odorotwórczych. Obecnie Koło przeprowadza badania na terenie Olsztyna, ale członkowie Koła chcą rozszerzyć swoją działalność.

 

Koło Naukowe Geodetów „SCITUS”

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Rok założenia:
Założyciel: Dr inż. Barbara Gąsowska

Opiekun: Dr hab. inż. Kamil Kowalczyk, prof. UWM
 

Główne tematy badawcze koła oscylują wokół użycia nowoczesnych technologii pomiarowych do zadań inżynierskich i archeologicznych obejmujących swoim zakresem: pomiary przekrojów rzecznych technikami geodezyjnymi, pomiary tachimetryczne oraz zakładanie osnowy na terenach kolejowych, kontrolę stanu osnowy realizacyjnej, pomiar zabytkowego cmentarza na ul. Artyleryjskiej w Olsztynie z użyciem skaningu laserowego oraz wykonanie aplikacji GIS, wizualizacje 3D, zmiany poziomu równoważnej warstwy wody na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, pomiary bezlustrowe zabytkowych pałaców warmińskich położonych w Gładyszach i Słobitach, inwentaryzację drzewostanu w zespole pałacowo-parkowym w Gładyszach, pomiary georadarowe na potrzeby inżynierskie i archeologiczne, użycie dronu w inwentaryzacji archeologicznej oraz testowanie jego dokładności.

Koło organizuje liczne obozy naukowe:

 • Opracowanie koncepcji oraz analiza korzyści stosowania nowoczesnych technologii geoinformatycznych w archeologii (Kałdus 2011);
 • Naziemny skaning laserowy i technologie bezreflektorowe w badaniach historycznych  i ochronie zabytków na przykładzie ruin Pałaców rodu Dohnów (Słobity 2012);
 • Nowoczesne technologie geodezyjne w procesie kontroli stałości obiektów wysmukłych zlokalizowanych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego (Władysławowo 2013);
 • Praktyczne wykorzystanie osiągnieć w dziedzinie geoinformatyki i systemów informacji przestrzennej podczas prowadzenia badań archeologicznych oraz kontynuacja badań prowadzonych w 2016 roku (Chodlik 2016, 2018, 2019).

Koło prowadzi szeroką współpracę z otoczeniem zewnętrznym między innymi z: Transprojekt Gdański; Geopartner Gdańsk; Polsko-Niemiecką Fundacją Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Warmii; Stacją meteorologiczną w Olsztynie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; Herder-Institut (Germany) - w ramach prac badawczych rekonstrukcji 3D (Digitale 3D Rekonstruktionen in virtuellen Forschungsumgebungen); Ośrodkiem Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych; Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w ramach prac badawczych „Chodlik – wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy”; Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Miejskim Zarządem Komunalnym w Olsztynie.

Członkowie Koła aktywnie uczestniczą w spotkaniach i konferencjach naukowych oraz pomagają w ich organizacji. Dotychczas wzięli oni udział w: Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie; Seminarium GIS w Kortowie; GIS DAY; Ogólnopolskiej konferencji kół naukowych GIS w bezpieczeństwie, Meilenstein Muzeum Warmii i Mazur, Allenstein; Ogólnopolskiej konferencji GIS w Nauce; Geopodchody; V ogólnopolskiej konferencji doktorantów organizowanym na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;  I Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji.

Główne osiągnięcia Koła:

 1. II miejsce w Ogólnopolskim konkursie na najlepszy studencki projekt naukowych Potencjometr – „LSA - Lokalizator Stanowisk Archeologicznych”;
 2. Opracowanie mapy terenów archeologicznych w miejscowości Kałdus k/Chełmna;
 3. Potwierdzenie konstrukcji drewnianej wałów na grodzisku Chodlik technologią georadarową;
 4. Opracowanie modelu 3D Pałacu rodu Dohnów w Gładyszach;
 5. Model 3D kurhanów prehistorycznych;
 6. Opracowanie programu do obliczania strzałki zwisu na podstawie pomiarów bezlustrowych;
 7. Wyróżnienie na XVIII Międzynarodowej Konferencji Kół Naukowych we Wrocławiu;
 8. III miejsce za najlepsze opracowanie kartograficzne GIS DAY 2013;
 9. I miejsce na Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika;
 10. Odbycie i ukończenie szkolenia na operatorów bezzałogowych statków powietrznych.
 11. Kowalczyk, K.; Pajak, K.; Wieczorek, B.; Naumowicz, B. An Analysis of Vertical Crustal Movements along the European Coast from Satellite Altimetry, Tide Gauge, GNSS and Radar Interferometry. Remote Sens. 2021,  2173. https://doi.org/10.3390/rs1311217
 12. Katarzyna Pajak, Kamil Kowalczyk, Jānis Kaminskis, Magdalena Idzikowska, 2021 Estimation of the vertical crustal movements velocities in the area of Adriatic Sea   coast,  Geomatics and Environmental Engineering

 

Koło Naukowe Studentów Turystyki i Rekreacji VOYAGER

Koło Naukowe Studentów Turystyki i Rekreacji VOYAGER

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski W Olsztynie

Rok założenia: 2012
Założyciel: dr Aneta Omelan

Opiekun: dr Aneta Omelan
 

Koło powstało z inicjatywy studentów z kierunku turystyka i rekreacja. Celem utworzenia Koła było skupienie studentów zainteresowanych tematyką z zakresu turystyki i rekreacji oraz poszerzanie i rozwijanie ich zainteresowań, integracja oraz promocja wydziału. Studenci poprzez swoją działalność popularyzują krajoznawstwo, turystykę i rekreację. Członkowie Koła pragną rozpowszechniać wśród studentów, jak i innych osób pozytywne wzorce spędzania czasu wolnego. W pierwszych miesiącach działalności Koło nawiązało współpracę z firmą produkującą siłownie zewnętrzne. Dzięki temu na terenie Kortowa zostały postawione urządzenia do ćwiczeń, dostępne dla wszystkich studentów UWM. Poza tym Koło współpracuje z Centrum Tańca Wasilewski-Felska „Creadance”, wspierając realizację imprez organizowanych przez Centrum. W przyszłości członkowie studenckiego Kola naukowego planują uczestniczyć w kursach i szkoleniach, by zdobyć kwalifikacje zawodowe z zakresu turystyki i rekreacji.

Wygłoszone referaty, udział w konferencjach oraz prestiżowych wydarzeniach w roku 2019:

 1. Urbanowicz D., Falkowski Ł., Aktywność turystyczna uczniów niepełnosprawnością z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie. W: Uwarunkowania kształtowania charakteru i osobowości, pod red. Wojciecha Truszkowskiego, UWM Olsztyn, 2019.
 2. Udział w  Międzynarodowych Targach Turystycznych World Travel w 2019

       3. doniesienie na konferencję międzynarodową - The concept of protection and restoration of Lake Okunkowo (Kashubian Lake District), Anna Płachta,                Joanna Dziczek, Hubert Kowalski

Naukowe Koło Studentów Geodezji i Kartografii NADIR

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Założyciel: dr inż. Krzysztof Mroczkowski
Opiekun: dr inż. Joanna Janicka
 

Koło naukowe NADIR powstało w celu rozwijania zainteresowań studentów Geodezji i Kartografii w zakresie geodezji inżynieryjnej. Obecnie koło zajmuje się przede wszystkim naziemnym skaningiem laserowym oraz skanowaniem za pomocą urządzeń z wbudowanymi czujnikami LiDAR, takimi jak smartfony czy tablety. Studenci prowadzą prace badawcze w kierunku zastosowań w/w urządzeń w pomiarach geodezyjnych, archeologicznych, budowlanych itp. Poza tym analizują możliwość  integracji danych pozyskanych z różnych narzędzi dostarczających tzw. „chmur punktów”. Efektem końcowym badań są trójwymiarowe modele pomierzonych obiektów.

Studenci na przestrzeni ostatnich lat brali udział w projekcie pt. Aktualizacja podkładu geodezyjnego na potrzeby prac badawczych i rewitalizacji dawnego majątku ziemskiego Lendorffów w Sztynorcie”. Zadania w ramach projektu zrealizowano na obozie naukowym w Sztynorcie podczas, którego wykonano pomiar drzewostanu w zabytkowym parku wykorzystując technologię GNSS oraz naziemny skaning laserowy.

Studenci biorą również udział w konferencjach naukowych, na których spotyka się młodzież z różnych kół naukowych z całej Polski. Na konferencjach prezentowali wyniki swoich badań w formie referatów, np. „Wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego do identyfikacji i monitorowania zagrożeń budowlanych oraz oceny stanu technicznego.

 

 

Akademickie Koło Wyceny Nieruchomości

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rok założenia: 2023
Założyciel: dr inż. Marek Walacik,
Opiekun: dr inż. Marek Walacik

Celem Akademickiego Koła Wyceny Nieruchomości jest zrzeszanie studentów zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką wyceny nieruchomości oraz rozwijanie ich zainteresowań naukowo-poznawczych poprzez szeroki zakres działalności edukacyjnej i integracyjnej. Koło dąży do połączenia teorii z praktyką, umożliwiając konfrontowanie doświadczeń naukowych ze środowiskiem zawodowym, co jest kluczowe dla pełnego zrozumienia i efektywnego zastosowania wiedzy w realiach rynkowych.

W związku z postawionym celem działalności Akademickie Koło Wyceny Nieruchomości ściśle współpracuje m.in. z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości z Oddziałem w Olsztynie oraz podmiotami zajmującymi się świadczeniem profesjonalnych usług na rynku nieruchomości jak np. Kancelarią Adwokacją Michał Pietkiewicz czy Kancelarią Rzeczoznawcy Majątkowego JW Real Estate.

Dodatkowo, celem koła jest integrowanie środowiska studenckiego poprzez organizowanie wspólnych inicjatyw, które sprzyjają budowaniu sieci kontaktów zawodowych oraz wymianie myśli i doświadczeń. To wszystko służy wzmocnieniu kompetencji przyszłych specjalistów i ekspertów w dziedzinie wyceny nieruchomości.

Akademickie Koło Wyceny Nieruchomości aktywnie uczestniczy w życiu akademickim, promując i popularyzując zagadnienia związane z wyceną nieruchomości na forum ogólnouczelnianym.

 

   

      Geoinformatyczne Koło Naukowe “GEKON”

 

Geoinformatyczne Koło Naukowe “GEKON”
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski W Olsztynie

Rok założenia: 2023
Opiekun koła: dr hab. inż. Janowski Artur, prof. UWM
Przewodniczący koła: Tymoteusz Barganowski

Geoinformatyczne Koło Naukowe “GEKON” powstało w celu poszerzenia wiedzy w zakresie szeroko pojętej geoinformatyki wraz z technologiami, które w naszej branży szybko się rozwijają. Postawionym sobie zadaniem jest poszerzenie wiedzy studentów zdobytej na zajęciach w celu ich praktycznego wykorzystania. Działalność koła skupia się na programowaniu, rozwiązaniach webowych, machine learning’u, modelowaniem 3D,  jak i drukowaniem na drukarce 3D oraz fotogrametrią.

Osiągnięcia koła:

 • Współorganizator pierwszej edycji Dnia Geoinformatyka 14.05.2024 oraz wystawienie na nich prezentacji pt. "Porównanie programów do modelowania obiektów 3D wykorzystujących fotogrametrię naziemną".