Budownictwo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
studia pierwszego stopnia
sylwetka absolwentaefekty uczenia siętreści kształcenia
studia drugiego stopnia
sylwetka absolwentaefekty uczenia sietreści kształcenia

Studia Stacjonarne
Kierunek: Budownictwo (zobacz opis)

Studia pierwszego stopnia-inżynierskie

7 sem.

Budownictwo (zobacz opis)

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Budowle i konstrukcje inżynierskie (zobacz opis)

Inżynieria drogowa (zobacz opis)

Budownictwo energooszczędne (zobacz opis)

Studia Niestacjonarne

Kierunek: Budownictwo (zobacz opis)

Studia pierwszego stopnia-inżynierskie

7 sem.

Budownictwo (zobacz opis)

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Budowle i konstrukcje inżynierskie (zobacz opis)

Inżynieria drogowa (zobacz opis)

Budownictwo energooszczędne (zobacz opis)

Kierunek: Budownictwo

Kierunek przewidziany jest dla kandydatów posiadających zainteresowania i predyspozycje techniczne. Celem kształcenia na kierunku BUDOWNICTWO jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności zawodowych, dzięki którym będą mogli w przyszłości sprostać wysokim wymaganiom stawianym współczesnej kadrze inżynieryjnej. Program studiów jest tak skonstruowany, by absolwenci uzyskali podstawy do pracy w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Ściśle związane z kierunkiem kształcenie specjalistyczne opiera się na bazie ogólnej wiedzy z zakresu nauk podstawowych. Absolwent jest zatem nie tylko doskonale przygotowany do twórczej pracy w zawodzie inżyniera budowlanego, ale także w razie potrzeby może szybko podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje. Ta elastyczność pozwala na znalezienie atrakcyjnej pracy także w sektorach nie związanych tradycyjnie z budownictwem. Analiza ofert rynku pracy z ostatnich kilku lat oraz prognozy w tym zakresie wskazują jednak, że absolwenci budownictwa z pewnością znajdą zatrudnienie w wyuczonym zawodzie przy przygotowywaniu i realizacji inwestycji, czy też pracują jako przedstawiciele handlowi i doradcy wielu renomowanych firm.

Na kierunku budownictwo prowadzone są  studia stacjonarne i niestacjonarne bez określania zakresu .
Na studiach II stopnia na kierunku budownictwo student ma możliwość wyboru jednego z trzech zakresów : Budowle i konstrukcje inżynierskie; Inżynieria drogowa; Budownictwo energooszczędne.

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych ubiegać się o uprawnienia zawodowe do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach, w których odbędzie praktykę.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku budownictwo, w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, uzyskuje podstawę do pracy twórczej w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, realizacji obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych i remontowych, przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego, w przemyśle materiałów budowlanych, w biurach projektowych i innych działach związanych z budownictwem.

Uprawnienia:

Absolwent kierunku Budownictwo ma prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po odbyciu stosownej praktyki. Wymagania dotyczące uprawnień, a także sposób ewidencjonowania praktyki oraz informacje o egzaminach dostępne są na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa http://piib.org.pl/

Studia Pierwszego Stopnia 

Budownictwo

Studia I stopnia - inżynierskie na kierunku budownictwo prowadzone są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych bez określania zakresu .
Student zapoznaje się z wiedzą podstawową i techniczną z zakresu szeroko rozumianej inżynierii lądowej. Kształcenie prowadzone jest w następujących obszarach:
przedmioty kształcenia ogólnego (język obcy, przedmiotu humanistyczne i ochrona dóbr intelektualnych), nauki podstawowe (matematyka, fizyka, geologia, architektura i urbanistyka, mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, metody obliczeniowe, technologia informacyjna, BHP i ergonomia), przedmioty kierunkowe, kształcenie w zakresie: geometrii wykreślnej i rysunku technicznego, geodezji, wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli, budownictwa ogólnego, mechaniki gruntów, fundamentowania, konstrukcji betonowych, konstrukcji metalowych, instalacji budowlanych, budownictwa komunikacyjnego, fizyki budowli, hydrauliki i hydrologii, organizacji produkcji budowlanej, technologii robót budowlanych, kierowania procesem inwestycyjnym, ekonomiki budownictwa.
W trakcie studiów student zobowiązany jest do zaliczenia dwóch praktyk w przedsiębiorstwach budowlanych i praktyki dyplomowej. Podczas ostatniego semestru studiów student wykonuje pracę dyplomową inżynierską.
Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych ubiegać się o uprawnienia zawodowe do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach, w których odbędzie praktykę.

 

Studia Drugiego Stopnia

Zakres: Budowle i konstrukcje inżynierskie

Obszar kształcenia: konstrukcje metalowe, konstrukcje betonowe, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, konstrukcje murowe, konstrukcje lekkie, konstrukcje drewniane, hydrodynamika budowli, geotechnika, betony specjalne, remonty i modernizacje.

Absolwent Zakresu Budowle i Konstrukcje Inżynierskie zdobywa poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i realizacji budowli o konstrukcji stalowej, żelbetowej w tym sprężonej, murowej i drewnianej.

Absolwenci są przygotowani do prac w zakresie analizy i projektowania konstrukcji obiektów inżynierskich oraz do prowadzenia prac przy ich realizacji, czyli budowie, utrzymaniu i modernizacji. Mogą zajmować się rozwiązywaniem złożonych problemów projektowych zarówno konstrukcyjnych, jak i materiałowych, które wymagają zaawansowanych metod naukowych, takich jak komputerowe metody analizy i projektowania konstrukcji.

Absolwenci mogą podjąć pracę w: biurach konstrukcyjno-projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budownictwa.

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się o uprawnienia zawodowe do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach, w których odbędzie praktykę.


Sylwetka absolwenta
Zakres: Budowle i konstrukcje inżynierskie 

Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów, projektowania obiektów budowlanych i przedsięwzięć budowlanych. Zna aktualne trendy w projektowaniu przedsięwzięć budowlanych. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi projektować obiekty budowlane lądowe i wodne, zna zasady mechaniki budowli, potrafi sformułować, utworzyć a następnie zastosować właściwe modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich. Zna zasady projektowania obiektów betonowych, metalowych, murowych i drewnianych.

Absolwent potrafi sformułować i rozwiązywać nowe problemy inżynierskie, techniczne i organizacyjne związane z budownictwem. Wykorzystuje nowoczesne techniki komputerowe wspomagające procesy projektowania obiektów i przedsięwzięć budowlanych. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie. Potrafi opracować i ewentualnie publikować raporty dotyczące przebiegu wykonywanych prac. Potrafi pracować w zespole i nadzorować prace zespołu. Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego. Zna zasady utrzymania i przeprowadzania remontów obiektów budowlanych.

Uprawnienia:

Absolwent kierunku Budownictwo ma prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po odbyciu stosownej praktyki. Wymagania dotyczące uprawnień, a także sposób ewidencjonowania praktyki oraz informacje o egzaminach dostępne są na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa http://piib.org.pl/

 

Studia Drugiego Stopnia

Zakres: Budownictwo energooszczędne

Zakres Budownictwo energooszczędne jest odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące kształcenia specjalistów, którzy będą potrafili poprzez znajomość konstrukcji, fizyki budowli oraz instalacji budowlanych kreować budownictwo energooszczędne. Program jest skierowany do osób, które interesują się problematyką efektywności energetycznej nowych oraz istniejących budynków. W trakcie studiów, student zdobywa wiedzę potrzebną do projektowania budynków nisko, zero i plus energetycznych, a także przeprowadzania oceny energetycznej i remontów obiektów istniejących.
Obszar kształcenia: konstrukcje metalowe, konstrukcje betonowe, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, konstrukcje niskoenergochłonne, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, technika cieplna, mechanika płynów, instalacje w budownictwie energooszczędnym, energia ze źródeł odnawialnych, certyfikacja energetyczna, termomodernizacja, fizyka budowli.
Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych ubiegać się o uprawnienia zawodowe do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach, w których odbędzie praktykę.

 


Sylwetka absolwenta
Zakres: Budownictwo energoszczędne

Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów, projektowania obiektów budowlanych i przedsięwzięć budowlanych. Zna aktualne trendy w projektowaniu przedsięwzięć budowlanych. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi projektować obiekty budowlane, zna zasady mechaniki budowli, potrafi sformułować, utworzyć a następnie zastosować właściwe modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich. Zna zasady utrzymania i przeprowadzania remontów oraz termomodernizacji obiektów budowlanych. Ma świadomość oszczędności zasobów energii w sektorze budowlanym. Potrafi określić straty ciepła budynku oraz optymalizować przebieg termomodernizacji. Zna zasady certyfikacji energetycznej budynków i potrafi określać rozwiązania energooszczędne. Zna i potrafi zastosować energooszczędne systemy ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne. Potrafi racjonalnie wykorzystywać odnawialne źródła energii w budownictwie.

Absolwent potrafi sformułować i rozwiązywać nowe problemy inżynierskie, techniczne i organizacyjne związane z budownictwem. Wykorzystuje nowoczesne techniki komputerowe wspomagające procesy projektowania obiektów i przedsięwzięć budowlanych. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie. Potrafi opracować i ewentualnie publikować raporty dotyczące przebiegu wykonywanych prac. Potrafi pracować w zespole i nadzorować prace zespołu. Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego.

Uprawnienia:

Absolwent kierunku Budownictwo ma prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po odbyciu stosownej praktyki. Wymagania dotyczące uprawnień, a także sposób ewidencjonowania praktyki oraz informacje o egzaminach dostępne są na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa http://piib.org.pl/

Studia Drugiego Stopnia

Zakres: Inżynieria drogowa

Zakres Inżynieria Drogowa wypełnia zapotrzebowanie rynku na specjalistów, których kompetencje dotyczą zagadnień związanych z projektowaniem dróg i ulic, inżynierią ruchu drogowego i zarządzaniem siecią drogową oraz eksploatacją i utrzymaniem dróg. Daje to absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia w firmach zajmujących się projektowaniem i budową dróg, a także w instytucjach zajmujących się utrzymaniem i eksploatacją sieci drogowej.
Obszar kształcenia: Budownictwo komunikacyjne, Inżynieria ruchu drogowego, Projektowanie dróg i ulic, Eksploatacja i utrzymanie dróg, Technologia i ekonomika w drogownictwie, Instalacje w drogownictwie, Technologia materiałów i nawierzchni drogowych, Geotechnika, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje betonowe, Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi.
Po odbyciu stosownych praktyk zawodowych absolwent ma prawo ubiegać się o uprawnienia zawodowe do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach, w których odbędzie praktykę.

 

 

Sylwetka absolwenta
Zakres: Inżynieria drogowa 

Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów, projektowania obiektów budowlanych i przedsięwzięć budowlanych. Zna aktualne trendy w projektowaniu przedsięwzięć budowlanych. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi projektować obiekty budowlane, zna zasady mechaniki budowli, potrafi sformułować, utworzyć a następnie zastosować właściwe modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich. Ma wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji dróg. Potrafi klasyfikować obiekty budownictwa komunikacyjnego, zna metody ich projektowania, eksploatacji oraz utrzymania. Zna zagadnienia dotyczące inżynierii ruchu drogowego, jego organizacji i standardów bezpieczeństwa. Potrafi kierować robotami budowlanymi.

Absolwent potrafi sformułować i rozwiązywać nowe problemy inżynierskie, techniczne i organizacyjne związane z budownictwem. Wykorzystuje nowoczesne techniki komputerowe wspomagające procesy projektowania obiektów i przedsięwzięć budowlanych. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie. Potrafi opracować i ewentualnie publikować raporty dotyczące przebiegu wykonywanych prac. Potrafi pracować w zespole i nadzorować prace zespołu. Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego. Zna zasady utrzymania i przeprowadzania remontów obiektów budowlanych.

Uprawnienia:

Absolwent kierunku Budownictwo ma prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po odbyciu stosownej praktyki. Wymagania dotyczące uprawnień, a także sposób ewidencjonowania praktyki oraz informacje o egzaminach dostępne są na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa http://piib.org.pl/