Turystyka i rekreacja

 

STUDIA STACJONARNE
studia pierwszego stopnia
sylwetka absolwentaefekty uczenia siętreści kształcenia
studia drugiego stopnia
sylwetka absolwentaefekty uczenia sietreści kształcenia

Studia Stacjonarne

Kierunek: turystyka i rekreacja (zobacz opis)

 

Studia pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Turystyka i rekreacja (zobacz opis)

Studia drugiego stopnia–magisterskie

4 sem.

Turystyka i rekreacja (zobacz opis)

 

Kierunek: Turystyka i rekreacja

Kształcenie na kierunku turystyka i rekreacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i obsługi ruchu turystycznego, świadczenia usług w branży turystycznej, kreowania produktów turystycznych oraz organizacji czasu wolnego z wykorzystaniem różnorodnych form rekreacji. Absolwent jest ukierunkowany na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w przestrzeni turystycznej. Posiada wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i zarządzania w turystyce i rekreacji oraz aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Przygotowuje się do organizowania i prowadzenia programów ruchowo-rekreacyjnych dla jednostek i grup społecznych. Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zagospodarowania, użytkowania oraz ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych środowiska. Zna zasady tworzenia i promocji produktów turystycznych dedykowanych jednostkom oraz grupom społecznym. Umie dobierać narzędzia i metody do analizy interakcji zachodzących pomiędzy różnymi zjawiskami w obszarze turystyki i rekreacji a środowiskiem przyrodniczym i kulturowym.

 

Studia Stacjonarne Pierwszego Stopnia

Zakres:  Turystyka i rekreacja

Studia pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja przygotowują do pracy w szeroko rozumianej obsłudze ruchu turystycznego: w biurach podróży (przygotowanie ofert turystycznych oraz ich sprzedaż), obiektach noclegowych o różnym charakterze, w urzędach administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach powołanych dla rozwoju i promocji turystyki.
Studia pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180. Studia pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja kończą się pracą licencjacką i egzaminem licencjackim. Absolwenci 3 - letnich stacjonarnych studiów I stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Program studiów przewiduje realizację praktyk zawodowych w łącznym wymiarze 6 tygodni (240 h).

 

Sylwetka absolwenta: Turystyka i rekreacja

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja posiada wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i obsługi ruchu turystycznego, świadczenia usług w branży turystycznej, kreowania produktów turystycznych oraz organizacji czasu wolnego z wykorzystaniem różnorodnych form rekreacji. Absolwent posiada wiedzę ogólną o zjawiskach związanych z ruchem wypoczynkowo-turystycznym z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk przyrodniczych oraz rolniczych. Zna zasady zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem skutków aktywności człowieka w otaczającym go środowisku kulturowym, społecznym i przyrodniczym. Posiada wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i zarządzania w turystyce i rekreacji oraz aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących tych dziedzin gospodarki. Absolwent posiada umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji; przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców; nawiązywania kontaktów i komunikowania się, w co najmniej jednym języku obcym na poziomie biegłości B2. Umie rozwiązywać problemy związane z turystyką i rekreacją osób starszych i niepełnosprawnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego

Uprawnienia:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja może podjąć pracę na różnych stanowiskach, zarówno w branży turystycznej jak i rekreacyjnej. Zdobyta podczas studiów wiedza teoretyczna, uzupełniona o odpowiednio dobrane praktyki zawodowe, daje absolwentowi szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, zgodnie z zainteresowaniami. Absolwent jest przygotowany do pracy w szeroko rozumianej obsłudze ruchu turystycznego: w biurach podróży (przygotowanie ofert turystycznych oraz ich dystrybucja), obiektach noclegowych o różnym charakterze, w urzędach administracji samorządowej w jednostkach odpowiedzialnych za rozwój turystyki, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach powołanych dla rozwoju i promocji turystyki. Wiedza z zakresu praktycznej obsługi imprez turystycznych i znajomość przynajmniej jednego języka obcego (uzupełniona o dodatkowe kwalifikacje) pozwala na pracę w charakterze pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, przewodnika lub rezydenta. Charakter studiów w zakresie rekreacji pozwala absolwentowi na podjęcie pracy w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych oraz centrach rekreacji i odnowy biologicznej.

 

Studia Stacjonarne Drugiego Stopnia

Zakres:  Turystyka i rekreacja

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu organizowania i prowadzenia programów ruchowo-rekreacyjnych dla jednostek i grup społecznych oraz obsługi ruchu turystycznego. Jest ukierunkowany na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w przestrzeni turystycznej. Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zagospodarowania, użytkowania oraz ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych środowiska. Studia drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja trwają 2 lata (4 semestry). Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120. Studia drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja kończą się pracą magisterską i egzaminem magisterskim. Absolwenci 3 - letnich stacjonarnych studiów I stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra. Program studiów przewiduje realizację praktyk zawodowych w łącznym wymiarze 6 tygodni (240 h).


Sylwetka absolwenta - Turystyka i rekreacja

Absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja cechuje uniwersalność i różnorodność posiadanej wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Absolwent studiów drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu organizowania i prowadzenia programów ruchowo-rekreacyjnych dla jednostek i grup społecznych oraz obsługi ruchu turystycznego. Jest ukierunkowany na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w przestrzeni turystycznej. Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zagospodarowania, użytkowania oraz ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych środowiska. Zna zasady tworzenia i promocji produktów turystycznych dedykowanych jednostkom oraz grupom społecznym. Jest przedsiębiorczy i przygotowany do podejmowania działalności w szeroko rozumianej branży turystycznej i rekreacyjnej, zarówno w sferze komercyjnej, jak i państwowej oraz społecznej. Umie dobierać narzędzia i metody do analizy interakcji zachodzących pomiędzy różnymi zjawiskami w obszarze turystyki i rekreacji a środowiskiem przyrodniczym i kulturowym. Potrafi skutecznie nawiązywać kontakty zawodowe, a także komunikuje się w co najmniej jednym językiem obcym na poziomie umożliwiającym posługiwanie się terminologią związaną z działalnością turystyczną i rekreacyjną. Studia drugiego stopnia przygotowują do podjęcia aktywności naukowo-badawczej w obszarze zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni turystycznej. Absolwent może rozszerzać swoją wiedzę na studiach podyplomowych oraz kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia.

 

Uprawnienia:

Umiejętności i kompetencje zdobyte podczas realizacji procesu dydaktycznego na drugim stopniu studiów kierunku turystyka i rekreacja pozwalają jego absolwentom rozwijać i unowocześniać polską branżę turystyczną i rekreacyjną oraz skutecznie konkurować na europejskim i światowym rynku pracy. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja może znaleźć zatrudnienie w biurach podróży (Organizatorzy Turystyki, Pośrednicy Turystyczni, Agenci Turystyczni), przy obsłudze bazy noclegowej i gastronomicznej (w hotelach; ośrodkach wypoczynkowych; gospodarstwach agroturystycznych, restauracjach), w ośrodkach sportu i rekreacji, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, w strukturach administracji rządowej i samorządowej, domach kultury, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz placówkach organizujących zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Nabyta wiedza pozwala absolwentom na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w obszarze szeroko rozumianej turystyki i rekreacji. Studia drugiego stopnia przygotowują do pracy nie tylko na stanowiskach  szeregowych, ale również kierowniczych.