Gospodarka przestrzenna

STUDIA STACJONARNE
studia pierwszego stopnia
sylwetka absolwentaefekty uczenia siętreści kształcenia
studia drugiego stopnia
sylwetka absolwentaefekty uczenia sietreści kształcenia

Studia Stacjonarne

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna (zobacz opis)

Studia pierwszego stopnia-inżynierskie

7 sem.

Doradztwo na Rynku Nieruchomości (zobacz opis)

Planowanie i Inżynieria Przestrzenna  (zobacz opis)

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami (zobacz opis)

Zarządzanie przestrzenią (zobacz opis)

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz interdyscyplinarnej wiedzy geograficznej, ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej i technicznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią. Organizacja studiów zakłada stopniowy rozwój umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej oraz zarządzania przestrzenią. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów: kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę absolwenta (podstawy gospodarki przestrzennej, społeczno-kulturowe, przyrodnicze i prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej, planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, ekonomika miast i regionów, systemy informacji przestrzennej, gospodarka nieruchomościami, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych); kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania specjalistycznych prac związanych z wyceną nieruchomości, gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią (ocena, waloryzacja i przekształcanie przestrzeni, kształtowanie krajobrazu, polityka regionalna, ruralistyka, rynek nieruchomości, szacowanie nieruchomości). Plany studiów przewidują realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. W ramach studiów każdy student musi odbyć praktyki zawodowe i przygotować pracę dyplomową. Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna prowadzone jest dwustopniowo. Studia inżynierskie (7 semestrów), dają wiedzę podstawową z gospodarki przestrzennej i geografii społeczno-ekonomicznej, pozwalają również na uzyskanie uprawnień zawodowych z zakresu wyceny nieruchomości. W ramach studiów magisterskich (3 semestry), absolwent uzyskuje szczegółową wiedzę w wybranej dziedzinie wchodzącej w skład geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, wybierając jeden z dwóch zakresów: gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami lub zarządzanie przestrzenią.

Absolwent studiów pierwszego i drugiego stopnia ma prawo, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się o uprawnienie zawodowe z zakresu wyceny nieruchomości (po odpowiednich wybranych zakresach).

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna przygotowują absolwentów do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych.

 

Sylwetka absolwenta
 Gospodarka przestrzenna

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego szczególnie w aspekcie ekonomicznym, przyrodniczym, społecznym i technicznym.
Absolwent jest przygotowany do: kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; opracowywania dokumentów planistycznych (planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych); opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania; sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego; przygotowywania ofert inwestycyjnych; podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju przestrzeni w nawiązaniu do posiadanych jej zasobów; uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów; planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów; planowania systemów transportowych i związanych z nimi obiektów obsługi transportu; planowania rozwoju usług, w tym usług publicznych; uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska; współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko; przygotowywania – we współpracy ze specjalistami innych dziedzin – opracowań związanych z ochroną środowiska i planowaniem na obszarach objętych różnymi formami ochrony; udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi oraz współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego; współuczestniczenia w opracowywaniu planów rozwoju euroregionów; doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami; doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji; współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych oraz stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią

SPS Zakres: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Studia w zakresie doradztwo na rynku nieruchomości pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu wyceny nieruchomości i doradztwa majątkowego w aspekcie prawnym, ekonomicznym i przestrzennym, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny nieruchomości, procesów gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami, oceny powodzenia inwestycji w nieruchomości, konsultingu związanego z obrotem nieruchomościami i analizami rynku nieruchomości. Program studiów spełnia wymagania minimum programowego dla studiów podyplomowych z szacowania nieruchomości. Absolwenci zakresu po odbyciu półrocznej praktyki zawodowej i zdaniu egzaminu państwowego uzyskują uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego.

Organizacja studiów zakłada rozwój studenta w zakresie zaawansowanych umiejętności związanych z szeroko pojętą problematyką nieruchomości tj. szacowaniem wartości, gospodarowaniem nieruchomościami, obrotem, inwestowaniem na rynku nieruchomości. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów: kształcenia podstawowego o charakterze metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego rzeczoznawcy i doradcy majątkowego (wybrane zagadnienia z wyceny nieruchomości, gospodarka nieruchomościami); kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania zawodów związanych z wyceną, zarządzaniem przestrzenią i gospodarowaniem nieruchomościami (budownictwo i kosztorysowanie, ocena i waloryzacja przestrzeni, podstawy prawa dla rzeczoznawców majątkowych, szacowanie nieruchomości, gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze, behawioralne elementy rynku nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, system opodatkowania nieruchomości, rynek nieruchomości i metody analiz rynkowych, podstawy inwestowania w nieruchomości, ocena efektywności inwestycji w nieruchomości, doradztwo na rynku nieruchomości). W ramach studiów student odbywa praktyki kierunkowe oraz praktykę z zakresu problematyki gospodarki przestrzennej, doradztwa majątkowego i wyceny nieruchomości oraz przygotowuje pracę dyplomową.

Absolwent ma prawo ubiegać się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, zakres studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. (pozycja 826).

Studia w zakresie doradztwo na rynku nieruchomości przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią.


Sylwetka absolwenta
Zakres: Doradztwo na Rynku Nieruchomoścu 
Absolwent posiada posiada interdyscyplinarną wiedzę w zakresie: gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, ekonomii, gospodarki nieruchomościami, prawa cywilnego, administracyjnego i upadłościowego, budownictwa, marketingu, socjologii i psychologii, rynku nieruchomości, inwestowania w nieruchomości i oceny efektywności projektów inwestycyjnych, wyceny nieruchomości oraz wiedzę o charakterze technicznym przy poszukiwaniu koncepcji rozwiązywania określonych problemów i przy potwierdzaniu słuszności posiadanej koncepcji inwestowania na rynkach nieruchomości lub rynkach alternatywnych.
Absolwent jest przygotowany do: oceny i opracowywania analiz kształtowania przestrzennego środowiska, analiz planowania przestrzennego i gospodarczego; udzielania fachowych porad o wielkości ryzyka związanego z operacjami finansowymi; świadczenia usług polegających na wykrywaniu problemów organizacyjnych przedsiębiorstw i formułowaniu strategii ich rozwiązania; udzielania porad w zakresie inwestowania na rynku kapitałowym lub na rynkach alternatywnych, a także wykonywania ekspertyz w zakresie szeroko pojętej problematyki nieruchomościowej dotyczącej m.in.: obrotu nieruchomościami, oddawania w najem, zarządzania i planowania rozwoju nieruchomości, inwestowania i finansowania inwestycji, ustalania lokalizacji inwestycji, analiz w zakresie optymalnego wykorzystania nieruchomości, wyceny i prognozowania wartości rynkowej i indywidualnej nieruchomości, gospodarowania i optymalnego wykorzystania nieruchomości w zasobach publicznych, doradzania w zakresie pozyskiwania środków na inwestycję w nieruchomości, w tym również z funduszy unijnych oraz współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji.
Absolwent posiada umiejętności posługiwania się podstawowymi metodami, narzędziami i programami pozwalającymi na prowadzanie analiz przestrzennych i ekonometrycznych w zakresie: systemów informacji przestrzennej, opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego, analiz określonego segmentu rynku, optymalnego sposobu wykorzystania nieruchomości, lokalizacji i możliwości lokalizacyjnych projektu inwestycyjnego, planów zagospodarowania przestrzennego, rozwoju obszarów i nieruchomości, oraz wpływu inwestycji na otoczenie, analizy kosztów i korzyści danego przedsięwzięcia inwestycyjnego i deweloperskiego.
Absolwent jest dodatkowo przygotowany do opracowywania: oceny aktualnego stanu rynku i perspektyw jego rozwojowych, oceny aktualnego sposobu wykorzystania nieruchomości, oceny opłacalności przeprowadzenia remontu czy modernizacji nieruchomości, strategii zarządzania nieruchomościami, oceny ryzyka inwestowania w nieruchomości, optymalizacji portfela inwestycyjnego oraz doradztwa w zakresie źródeł finansowania inwestycji.
Absolwent studiów zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią.

SPS Zakres: Planowanie i Inżynieria Przestrzenna

Studia w zakresie Planowanie i Inżynieria Przestrzenna pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie technicznym, ekonomicznym, przyrodniczym i społecznym.
Organizacja studiów zakłada rozwój umiejętności studenta w zakresie szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej i geografii społeczno-ekonomicznej. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym. Przedmioty kształcenia kierunkowego profilujące sylwetkę absolwenta to przede wszystkim: podstawy gospodarki przestrzennej, społeczno-kulturowe, przyrodnicze i prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej, planowanie przestrzenne, projektowanie urbanistyczne, strategia rozwoju gminy, planowanie infrastruktury technicznej, ekonomika miast i regionów, gospodarka nieruchomościami, samorząd terytorialny, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych.
W programie studiów duży nacisk położony jest na przedmioty techniczne związane z inżynierią przestrzeni związane ściśle z zakresem i specyfiką zdobywanej wiedzy. W grupie przedmiotów specjalnościowych są to przede wszystkim: systemy informacji geograficznej w zarządzaniu przestrzenią, podstawy analiz przestrzennych, modelowanie przestrzeni. Ważną grupę przedmiotów przygotowujących absolwenta do wykonywania specjalistycznych prac w gospodarce przestrzennej stanowią treści przekazywane w grupie programowej kształcenia zawodowego: (ocena i waloryzacja przestrzeni, kształtowanie krajobrazu, architektura krajobrazu, wycena środowiska, kształtowanie przestrzeni bezpiecznej, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, planowanie obszarów wiejskich, podstawy wyceny nieruchomości, zarządzanie i obrót nieruchomościami). Całość planu studiów uzupełniona jest przedmiotami z zakresu analiz, pozyskiwania i przetwarzania geoinformacji. Szczególny nacisk położony jest na wykorzystanie geoinformacji w planowaniu przestrzeni, analizowaniu zmian o charakterze ekonomicznym i technicznym, ocenie i waloryzacji przestrzeni. Przedmioty zawodowe związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i analizą geoinformacji to przede wszystkim: źródła informacji o nieruchomościach, kataster nieruchomości, systemy informacji geograficznej w zarządzaniu przestrzenią, modelowanie przestrzeni, podstawy analiz rynkowych, zastosowanie metod obrazowych w gospodarce przestrzennej, techniki satelitarnego pozycjonowania.

W ramach studiów student musi odbyć praktykę zawodową z zakresu problematyki gospodarki przestrzennej i zagadnień obejmujących zagadnienia projektowe. Praktyczna nauka zawodu zawiera się również w programie dwóch rodzajów ćwiczeń terenowych (sporządzanie dokumentów i opracowań planistycznych oraz inwentaryzacja przyrodnicza wybranego obszaru). Całość praktyczna finalizowana jest pracą dyplomową inżynierską, która musi zawierać elementy analizy i projektowania przestrzeni. Studia w tym zakresie przygotowują absolwentów do pracy w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, pracowniach projektowych, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią. Absolwent przygotowany jest do pracy przy pomocy nowoczesnych technologii informatycznych – oprogramowanie do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania geoinformacji.

 


Sylwetka absolwenta
Zakres: Planowanie i Inżynieria Przestrzenna
Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego w aspekcie technicznym, ekonomicznym, przyrodniczym i społecznym.
Absolwent jest przygotowany do: kształtowania przestrzeni zgodnie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, zasadami ładu przestrzennego, rozwoju zrównoważonego oraz z możliwościami technicznymi; opracowania dokumentów planistycznych (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzeni); opracowania analiz przestrzennych do celów społecznych i gospodarczych, opracowania specjalistycznych analiz inżynierskich, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem wymagań technicznych dla poszczególnych form zagospodarowania, sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego; sporządzania analiz dotyczących oceny i waloryzacji przestrzeni pod kątem przeznaczenia na różne cele planistyczne, sporządzania raportów oceny, waloryzacji i przekształcania krajobrazów obszarów wiejskich, miejskich i stref przejściowych; przygotowania ofert inwestycyjnych, podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju przestrzeni zgodnie z występującymi na jej obszarze zasobami o charakterze naturalnym i antropogenicznym, uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności regionów, gmin i miast; planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów obsługi; planowania systemów transportowych, rozwoju usług, w tym publicznych; podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska, współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz przy sporządzaniu opracowań związanych z ochroną środowiska i planowaniem na obszarach objętych różnymi formami ochrony; sporządzania dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko; udziału w procesie zarządzania województwami, powiatami, gminami i miastami, a także udział w podejmowaniu współpracy regionalnej (w tym z regionami europejskimi), oraz współuczestniczenie w opracowaniu programów rozwoju regionów, euroregionów; doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji (w tym celu publicznego); współpracy w opracowaniu programów rewitalizacji, planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych; opracowania strategii kryzysowego zarządzania przestrzenią, szczególnie w sferze zagrożeń terrorystycznych, pożarowych, klimatycznych, epidemiologicznych, ekonomicznych itp.; stosowania w szerokim zakresie narzędzi programów Systemów Informacji Geograficznej (SIG) w analizach przestrzennych dotyczących wymienionych wyżej zagadnień oraz wykorzystywania narzędzi SIG do prezentacji wyników badań oraz wizualizacji rozwiązań planistycznych; stosowania SIG do dynamicznego zarządzania przestrzenią i zapobiegania zagrożeniom i sytuacjom kryzysowym; wyceny nieruchomości, oceny efektywności inwestycji, wyceny krajobrazu i naturalnych zasobów odnawialnych.
Absolwent studiów zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach opracowujących rozwiązania projektowe i wizualizacje przestrzenne za pomocą nowoczesnych Systemów Informacji Geograficznej; zespołach zarządzania kryzysowego różnych jednostek administracji i służb mundurowych, agencjach nieruchomości; agencjach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią i nieruchomościami.

 

SDS Zakres: Gospodarowanie Przestrzenią i Nieruchomościami

Studia w zakresie gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej, procesów gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami oraz w zależności od wybranej ścieżki dyplomowania wyceny nieruchomości lub rewitalizacji i inwestowania w nieruchomości.

Organizacja studiów zakłada rozwój studenta w zakresie zaawansowanych umiejętności związanych z wyceną nieruchomości, zarządzaniem przestrzenią i gospodarowaniem nieruchomościami. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów: kształcenia podstawowego o charakterze metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego zarządcy przestrzeni (marketing terytorialny, zarządzanie przestrzenią i ochroną środowiska, polityki regionalnej, gospodarka nieruchomościami); kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania zawodów związanych z wyceną nieruchomości, zarządzaniem przestrzenią i gospodarowaniem nieruchomościami (gospodarowanie zasobami nieruchomości, zarządzanie przestrzenią i nieruchomościami, szacowanie nieruchomości, gospodarka zasobami nieruchomości, doradztwo majątkowe, rynek i szacowanie obszarów wiejskich), rewitalizacją i inwestowaniem w nieruchomości (projekty i fundusze UE w rozwoju lokalnym, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, zarządzanie procesami rewitalizacji i rozwoju miast, nowoczesne metody inwentaryzacji geodezyjnej, konserwacja i rewaloryzacja architektury, ochrona dziedzictwa kulturowego).

W ramach studiów student przygotowuje pracę dyplomową magisterską.

Absolwent ma prawo ubiegać się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, zakres studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. (pozycja 826) (ścieżka dyplomowania Wycena Nieruchomości).

Studia w zakresie gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami przygotowują absolwentów do pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie wyceny, inwestycji i nieruchomości; agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; we własnej firmie z zakresu wyceny nieruchomości; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, biurach konserwatora zabytków, firmach zajmujących się rewitalizacją przestrzeni

 

Sylwetka absolwenta
Zakres: Gospodarowanie Przestrzenią i Nieruchmościami 

Absolwent uzyskuje niezbędna wiedzę i umiejętności z zakresu: organizacji procesów gospodarowania nieruchomościami, konceptualizacji i planowania zrównoważonego rozwoju, a także kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami w warunkach polaryzacji i konkurencyjności grup, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego.
Absolwent ma kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; określania wartości praw do nieruchomości; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu marketingu terytorialnego; prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele; pełnienia roli doradcy posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej; opracowywania dokumentów planistycznych jednostek osiedleńczych oraz regionów; konstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych; sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów oraz ochroną i kształtowanie środowiska przyrodniczego; planowania rozwoju infrastruktury technicznej.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie wyceny, inwestycji i nieruchomości; agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; we własnej firmie z zakresu wyceny nieruchomości; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

 

SDS Zakres: Zarządzanie Przestrzenią

Zarządzanie Przestrzenią jest odpowiedzią na oczekiwania rynku dotyczące kształcenia specjalistów, którzy będą potrafili umiejętnie łączyć wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej z  technologiami informatycznymi z wykorzystaniem metod analiz informacji.
Program skierowany jest do studentów, pragnących intensywnie rozwijać swoja wiedzę  i umiejętności poprzez udział w interesujących zajęciach dydaktycznych, projektach badawczych.
W programie kształcenia w zakresie zarządzanie przestrzenią szczególny nacisk położono na umiejętności praktyczne i zawodowe, które przekładają się na interdyscyplinarne możliwości ich wykorzystania. Organizacja studiów zakłada stopniowy rozwój umiejętności studenta z zakresu geoinformacji w tym wykorzystania narzędzi GIS w procesach związanych z planowaniem i zarządzaniem przestrzenią w tym analizy zjawisk przestrzennych oraz ich wizualizacji. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów kształtujących sylwetkę przyszłego absolwenta, przygotowując go do wykonywania specjalistycznych prac       z zakresu planowania przestrzennego w tym typowania i analizowania zdarzeń przestrzennych oraz wykorzystywania do tego celu narzędzi informatycznych.
Plan studiów przewidują realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. W ramach studiów każdy student przygotowuje pracę dyplomową magisterską. Studia w zakresie zarządzanie przestrzenią przygotowują absolwentów do pracy w obszarach gospodarki w tym administracji rządowej i samorządowej, które wykorzystują analizy geoinformacyjne na potrzeby bieżącej działalności, na potrzeby prognozowania przyszłych stanów przestrzeni oraz programowania i planowania przestrzennego. Nabyte umiejętności pozwolą wykorzystać wiedzę z zakresu  zarządzanie przestrzenią w zarządzaniu kryzysowym. Ukończenie zakresu zarządzanie przestrzenią ułatwi zatrudnienie w sferach, które zostały wymienione wyżej, ale i w agencjach rządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obronność naszego kraju.

 
Sylwetka absolwenta
Zakres: Zarządzanie przestrzenią 

Absolwent uzyskuje niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu: doboru adekwatnego oprogramowania GIS, jego konfiguracji oraz umiejętności doboru oraz prowadzenia metod i technik analiz geoinformacyjnych do przedmiotu analiz. Uzyskuje wiedzę z zakresu prognozowania zjawisk przestrzennych oraz typowania lokalizacji różnorodnych zdarzeń przestrzennych, w tym zdarzeń kryzysowych. 

Absolwent ma kompetencje metodologiczne, analityczne, prognostyczne oraz edukacyjne.

Absolwent jest przygotowany do: wykorzystywania oprogramowania GIS oraz innych programów komputerowych wykorzystywanych do prowadzenia analiz geoinformacyjnych oraz w procesach związanych z zarządzaniem przestrzenią. Potrafi czynnie uczestniczyć w procesie zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami oraz w szczególności potrafi uczestniczyć w procesie zarządzania kryzysowego na etapie prognozowania, rejestracji przestrzennych zasięgów klęsk naturalnych i cywilizacyjnych oraz planowania działań naprawczych.
Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji samorządowejoi rządowej; w państwowych agencjach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością Kraju; pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; we własnej firmie analitycznej; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i prowadzenia prac badawczych.