Geodezja i kartografia

Studia Stacjonarne
Kierunek: Geodezja i Kartografia (zobacz opis)

 

PRK2 (od roku akademickiego 2023/2024)

STUDIA STACJONARNESTUDIA NIESTACJONARNE
studia pierwszego stopnia
sylwetka absolwentaefekty kształceniatreści kształceniasylwetka absolwentaefekty kształceniatreści kształcenia
studia drugiego stopnia
sylwetka absolwentaefekty kształceniatreści kształceniasylwetka absolwentaefekty kształceniatreści kształcenia

KRK (do roku akdemickiego 2022/2023)

STUDIA STACJONARNESTUDIA NIESTACJONARNE
studia pierwszego stopnia
sylwetka absolwentaefekty kształceniatreści kształceniasylwetka absolwentaefekty kształcenia
studia drugiego stopnia
sylwetka absolwentaefekty kształceniatreści kształceniasylwetka absolwentaefekty kształcenia

s kształcenia

 Studia pierwszego stopnia-inżynierskie

7 sem.

 Geodezja i geoinformatyka (zobacz opis)

plan studiówsylabusy

 Geodesy and Geoinformatics (zobacz opis)

plan studiówsylabusy

 Geodezja i szacowanie nieruchomości (zobacz opis)

plan studiówsylabusy

 Zdalne systemy pomiarowe (zobacz opis)

plan studiówsylabusy

Studia drugiego stopnia

3 sem.

 Geodezja i nawigacja satelitarna (oferta w języku angielskim) (zobacz opis)

plan studiówsylabusy

 Geodezja gospodarcza (zobacz opis)

plan studiówsylabusy

 Geodezja i geoinformatyka*  (oferta w języku angielskim)(zobacz opis)

plan studiówsylabusy

 Geodezja i nawigacja satelitarna(zobacz opis)

plan studiówsylabusy

 Geodezja i technologie informatyczne (zobacz opis)

plan studiówsylabusy

 Gospodarka nieruchomościami (zobacz opis)

plan studiówsylabusy

 Kataster nieruchomości (zobacz opis)

plan studiówsylabusy
 

Studia Niestacjonarne
Kierunek: Geodezja i kartografia 

Zakres kształcenia

Studia pierwszego stopnia-inżynierskie

7 sem.

 Geodezja i geoinformatyka (zobacz opis)

 Geodezja i szacowanie nieruchomości (zobacz opis)

Studia drugiego stopnia

3 sem.

 Gospodarka nieruchomościami (zobacz opis)

 Geodezja Inżynieryjna (od 2010/2011) (zobacz opis)

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia

Kształcenie na kierunku geodezja i kartografia prowadzone jest dwustopniowo.

Studia inżynierskie (7 semestrów), dają wiedzę podstawową z geodezji i kartografii. W programie studiów na tym kierunku przewidziano realizację przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego geodety (geodezja, kartografia, fotogrametria i teledetekcja, systemy informacji przestrzennej, gospodarka nieruchomościami, podstawy budownictwa, ewidencja gruntów i budynków); kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania specjalistycznych prac w zakresie geodezji, gospodarki nieruchomościami i wyceny nieruchomości. Plany studiów przewidują realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. W ramach studiów każdy student musi odbyć praktykę zawodową.

W ich ramach student może wybrać jedną z czterech zakresów: geodezja i geoinformatyka, geodesy and Geoinformatics, geodezja i szacowanie nieruchomości i zdalne systemy pomiarowe . Przedmioty specjalnościowe wprowadzane są po czwartym semestrze studiów. Studia pierwszego stopnia kończy egzamin i obrona pracy dyplomowej inżynierskiej.

Studia drugiego stopnia (3 semestry) dają rozszerzoną wiedzę w wybranej dziedzinie wchodzącej w skład geodezji i kartografii. W programie studiów na tym kierunku przewidziano realizację przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego geodety (geodynamika, zaawansowana teledetekcja satelitarna, satelitarne techniki pomiarowe, geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, pomiary pomieszczeń).

W ich ramach student może wybrać jedną z siedmiu zakresów: geodezja gospodarcza, geodezja i szacowanie nieruchomości, geodezja i nawigacja satelitarna, geodezja i nawigacja satelitarna (oferta w języku angielskim), gospodarka nieruchomościami oraz kataster nieruchomości. Studia drugiego stopnia kończy egzamin i obrona pracy dyplomowej magisterskiej.

Po ukończeniu studiów, absolwent ma możliwość, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych ubiegać się o uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii oraz wyceny nieruchomości. Studia na kierunku geodezja i kartografia przygotowują absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach i firmach geodezyjnych oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

 

SPS Zakres: Geodezja i Geoinformatyka

W tym zakresie realizowane są przedmioty specjalnościowe związane z informatyką i jej zastosowaniem w geodezji w tym programowanie, projektowanie i obsługa baz danych, modelowanie 3D, analizy GIS, nowoczesne systemy pozyskiwania danych przestrzennych.

Absolwent ma możliwość, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się o uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

Studia w zakresie geodezja i geoinformatyka przygotowują absolwentów do pracy w firmach geodezyjnych, geoinformatycznych oraz w jednostkach administracji samorządowej i rządowej.

 

Sylwetka absolwenta
Zakres: Geodezja i geoinformatyka

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii.
Absolwent posiada podstawowe kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS; określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości; pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej i gospodarki nieruchomościami; projektowania rozwoju obszarów wiejskich; wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych; geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji.
Absolwent posiada umiejętności: korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy i życiu codziennym; kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone; zakładania małych firm i zarządzania nimi; korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, małych firmach, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.

 

SPS Zakres: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości

W tym zakresie realizowane są przedmioty specjalnościowe związane z szacowaniem i wyceną nieruchomości, ekonomią i ekonometrią, rynkiem nieruchomości, systemami informacji przestrzennej.

Absolwent ma możliwość po odbyciu stosownej praktyki zawodowej ubiegać się o uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii oraz po uzyskaniu tytułu magistra i odbyciu stosownej praktyki zawodowej ubiegać się o uprawnienie zawodowe z zakresu wyceny nieruchomości.

Studia w zakresie geodezja i szacowanie nieruchomości przygotowują absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych, jednostkach administracji samorządowej i rządowej; przedsiębiorstwach działających w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości; małych firmach, firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu.

 

 

Sylwetka absolwenta
Zakres: Geodezja i szacowanie nieruchomości

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii.
Absolwent posiada podstawowe kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; gospodarowania nieruchomościami oraz określania ich wartości; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS; określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości; pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej i gospodarki nieruchomościami; projektowania rozwoju obszarów wiejskich; wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych; geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji; podejmowania działań z zakresu rozwoju nieruchomości.
Absolwent posiada umiejętności: korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy i życiu codziennym; kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone; zakładania małych firm i zarządzania nimi; korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, małych firmach, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; przedsiębiorstwach działających w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.
Absolwent ma także prawo, po odbyciu stosownej praktyki zgodnie z obowiązującymi przepisami przystąpić do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego.

SPS Zakres: Zdalne Systemy Pomiarowe

Studia w zakresie zdalne systemy pomiarowe pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu geodezji i kartografii.

Organizacja studiów zakłada stopniowy rozwój umiejętności studenta z zakresu szeroko rozumianej geodezji i kartografii. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów: kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego geodety (geodezja, kartografia, fotogrametria i teledetekcja, systemy informacji przestrzennej, kartografia); kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania specjalistycznych prac geodezyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych zintegrowanych systemów pomiarowych. Plany studiów przewidują realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. Absolwent zakresu Zdalne Systemy Pomiarowe będzie posiadał wiedzę z zakresu studiowanego kierunku, uzupełnioną o:

 • metody numeryczne i obliczeniowe z wykorzystaniem narzędzi programistycznych
 • metody cyfrowego przetwarzania obrazów i tematyczne opracowanie danych teledetekcyjnych,
 • elementy Nauk o Ziemi (meteorologia, geologia, gleboznawstwo, itd.)
 • projektowanie nalotów fotogrametrycznych do wykonywania zdjęć (RGB, IR, wielospektralnych, hiperspektralnych) z niskiego (platformy UAV) i wysokiego pułapu lotniczego,
 • generowanie NMT (DTM/DEM) oraz NMPT (DSM) metodami fotogrametrycznymi,
 • rekonstrukcje i modelowanie obiektów 3D, w tym stereodigitalizację obiektową 3D,
 • projektowanie nalotów do skaningu lotniczego (ALS) oraz wykonania skanowania naziemnego (TLS),
 • opracowanie danych LIDAR ze skaningu lotniczego (ALS) i naziemnego (TLS),
 • rozwiązanie i wyrównanie aerotriangulacji przestrzennej oraz metody opracowania ortofotomap cyfrowych,
 • fizyczne podstawy teledetekcji i spektrometrię obrazową,
 • interferometryczne metody (InSAR, PSInSAR) pomiarów geodezyjnych,
 • metodę georadarową i grawimetryczną do badań geofizycznych.

W ramach studiów każdy student musi odbyć praktykę zawodową z zakresu geodezji i kartografii, fotogrametrii i teledetekcji oraz przygotować pracę dyplomową inżynierską.

    

Sylwetka absolwenta
Zakres: Zdalne systemy pomiarowe

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii.
Absolwent posiada podstawowe kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; wiedzę o możliwościach integracji systemów pomiarowych; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS; pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej i systemów informacji o środowisku; projektowania rozwoju obszarów wiejskich; wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych; geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji.
Absolwent posiada umiejętności: korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy i życiu codziennym; kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone; zakładania małych firm i zarządzania nimi; korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz geomatyki; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych w tym zintegrowanymi systemami pomiarowymi, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, małych firmach, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; przedsiębiorstwach zajmującymi się pozyskaniem danych wielospektralnych działających na potrzeby monitorowania stanu przestrzeni.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo po odbyciu stosownej praktyki zawodowej ubiegać się o uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.


SPS Zakres: Geodesy and Geoinformatics

Studies in the field of Geodesy and Cartography provide the candidate with knowledge and skills in the area of technical sciences related to geodesy and cartography.

The offered courses enable the candidate to gradually develop his/her skills in the area of geodesy and cartography.

 

The graduate has acquired rudimentary knowledge of mathematics, natural sciences and technical sciences, as well as specialist knowledge in geodesy and cartography. The graduate has acquired basic competencies in the area of: contemporary methods for surveying and modeling the Earth's shape and physical properties, observing changes therein over time, keeping the real estate cadastre, numerical processing and presentation of the results of surveying, satellite, remote sensing and photogrammetric measurements, performing spatial analyses with the use of GIS tools.

SDS Zakres: Geodezja Gospodarcza

W tym zakresie realizowane są przedmioty specjalnościowe związane z geodezją i kartografią, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych technologii stosowanych w geodezji inżynieryjnej, geodezji szczegółowej, fotogrametrii i teledetekcji, systemach informacji przestrzennej, kartografii tematycznej oraz technologii internetowych w systemach informacji przestrzennej.

Absolwent ma możliwość, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się o uprawnienie zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

Studia w zakresie geodezja gospodarcza przygotowują absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

Sylwetka absolwenta
Zakres: Geodezja gospodarcza

Absolwent uzyskuje niezbędne umiejętności i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.
Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; gospodarowania nieruchomościami oraz określania ich wartości; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości oraz kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne, techniczne i społeczne swojej działalności.

Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności w zakresie geodezji i kartografii oraz systemów informacji o terenie; wykonywania zadań geodezyjnych poczynając od wyznaczenia położenia obiektów, przedstawienia ich na mapach poprzez obsługę inżynierską i przemysłową, pomiary satelitarne, fotogrametryczne i teledetekcyjne; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu gospodarki nieruchomościami; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz stosowania najnowszych aplikacji komputerowych w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja

SDS Zakres: Geodezja i Nawigacja Satelitarna

W tym zakresie podejmowane są zagadnienia związane z praktycznym wykorzystaniem satelitarnego pozycjonowania GNSS w geodezji, nawigacji, hydrografii i w systemach geoinformacyjnych. Realizowane są przedmioty specjalnościowe związane z wykorzystaniem globalnych, satelitarnych systemów pomiarowych w zastosowaniach geodezyjnych oraz nawigacyjnych, budową i wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, pomiarami georadarowymi, hydroakustycznymi, tworzeniem mobilnych oraz multisensorowych systemów pomiarowych oraz metodami przetwarzania, wizualizacji i udostępniania geodanych.

W ramach zajęć realizowane jest szkolenie z zakresu obsługi bezzałogowego statku powietrznego (wielowirnikowiec).

Studia w zakresie Geodezja i Nawigacja Satelitarna przygotowują absolwentów do pracy w krajowych oraz międzynarodowych przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, firmach otoczenia biznesu, instytucjach i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

 

Sylwetka absolwenta
Zakres: Geodezja i nawigacja satelitarna

Absolwent uzyskuje niezbędne umiejętności i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.
Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; gospodarowania nieruchomościami oraz określania ich wartości; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości oraz kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne, techniczne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności w zakresie geodezji i kartografii oraz systemów informacji o terenie; wykonywania zadań geodezyjnych poczynając od wyznaczenia położenia obiektów, przedstawienia ich na mapach poprzez obsługę inżynierską i przemysłową, pomiary satelitarne, fotogrametryczne i teledetekcyjne; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu gospodarki nieruchomościami; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz stosowania najnowszych aplikacji komputerowych w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie. Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.

 

SDS Zakres: Kataster Nieruchomości

W tym zakresie realizowane są przedmioty specjalnościowe związane z ustalaniem i kształtowaniem stanów prawnych i granic nieruchomości, podstawami postępowań prawnych i procedur technologicznych gospodarki ziemią, kształtowaniem struktury władania i użytkowania gospodarstw rolnych, stosowaniem najnowszych technologii w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości).

Absolwent ma możliwość, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się o uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

Studia w zakresie kataster nieruchomości przygotowują absolwentów do pracy w wydziałach geodezji i gospodarki nieruchomościami w urzędach administracji rządowej i samorządowej, a także w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, w firmach otoczenia biznesu, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

Sylwetka absolwenta
Zakres: Kataster nieruchomości

Absolwent uzyskuje niezbędne umiejętności i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.
Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; gospodarowania nieruchomościami oraz określania ich wartości; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości oraz kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne, techniczne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności w zakresie geodezji i kartografii oraz systemów informacji o terenie; wykonywania zadań geodezyjnych poczynając od wyznaczenia położenia obiektów, przedstawienia ich na mapach poprzez obsługę inżynierską i przemysłową, pomiary satelitarne, fotogrametryczne i teledetekcyjne; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu gospodarki nieruchomościami; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz stosowania najnowszych aplikacji komputerowych w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie; nowoczesnego udostępniania danych ewidencyjnych, prowadzenia prac z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.

 

 

SNDS Zakres: Geodezja Inżynieryjna

W tym zakresie realizowane są przedmioty specjalnościowe związane ze specjalistycznymi pomiarami inżynieryjnymi, metodami i technologiami fotogrametrycznymi, kartografią tematyczną.

Absolwent ma możliwość, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się o uprawnienie zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

Studia w zakresie geodezja inżynieryjna przygotowują absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

Sylwetka absolwenta
Zakres: Geodezja inżynieryjna

Absolwent uzyskuje niezbędne umiejętności i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołem i pracy w zespole, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych, geodezyjnego opracowywania projektów technicznych oraz współpracy z projektantami i przedstawicielami innych branży.
Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania deformacji i odkształceń obiektów inżynierskich, obserwacji ich zmian w czasie; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; rozumie uwarunkowania prawne, techniczne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności w zakresie geodezji i kartografii oraz systemów informacji o terenie; wykonywania zadań geodezyjnych poczynając od wyznaczenia położenia obiektów, przedstawienia ich na mapach poprzez obsługę inżynierską i przemysłową, pomiary satelitarne, fotogrametryczne i teledetekcyjne; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu gospodarki nieruchomościami; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz stosowania najnowszych aplikacji komputerowych w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie, prac przy geodezyjnej obsłudze inwestycji, oraz przy wszelkich zadaniach inżynierskich.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.

 

SDS Zakres: Geodezja i technologie informatyczne

W tym zakresie realizowane są przedmioty specjalnościowe związane z zaawansowanymi technikami programowania, metodami statystycznej analizy danych geodezyjnych, Inżynierią systemów informatycznych, strukturami danych i programowaniem obiektowym, technikami geowizualizacji, infrastrukturą danych przestrzennych, praktycznymi aspektami zarządzania danymi przestrzennymi, metodami prezentacji kartograficznej.

Absolwent ma możliwość, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się o uprawnienie zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

Studia w zakresie geodezja i technologie informatyczne przygotowują absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach informatycznych związanych z danymi przestrzennymi, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

Sylwetka absolwenta
Zakres: Geodezja i technologie informatyczne

Absolwent kierunku geodezja i kartografia o specjalności geodezja i technologie geoinformatyczne jest przygotowany do podjęcia pracy w zakresie geodezji i kartografii oraz realizacji zadań z zakresu geoinformatyki.
Kompetencje absolwenta: pozyskiwanie danych metodami (geionformatycznymi): geodezyjnymi, kartograficznymi, informatycznymi, teledetekcji i fotogrametrycznymi; tworzenie, zarządzanie i prowadzenie mapy numerycznej w zakresie sektora prywatnego i publicznego; programowanie w różnych językach własnych aplikacji komputerowych, a także ulepszanie już istniejących w zależności od potrzeb firmy; podejmowanie decyzji urzędowych na podstawie analiz danych w systemach GIS; tworzenie geowizualizacji; tworzenie baz danych na potrzeby GIS; zarządzanie aplikacjami specjalistycznymi na potrzeby administracji, geodezji, ochrony środowiska, leśnictwa, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, ewidencji gruntów i budynków (katastru).
Absolwent jest specjalistą w zakresie: zaawansowanych metod opracowania obserwacji, nowoczesnych technik pomiarowych: skaning laserowy, pomiary satelitarne GPS i RTK, grawimetria, tworzenia baz danych oraz ich zarządzaniem, informatycznych metod pozyskiwania i przetwarzania danych, zarządzania i aktualizacji w systemach mapy numerycznej, znajomości oraz wykorzystaniem języków programowania na potrzeby GIS, realizacji zaawansowanych analiz danych przestrzennych, technik geowizualizacji, prezentacji danych przestrzennych w Internecie.
Absolwenci może podejmować pracę w: sektorze prywatnym w firmach geodezyjnych, geoinformatycznych, kartograficznych oraz w administracji publicznej wszystkich szczebli. Absolwenci są przygotowani do prac związanych z produkcją geodezyjną jak też do projektowania, tworzenia, zarządzania i zasilania systemów informacji przestrzennej, a także analizowania i podejmowania decyzji na podstawie tych systemów. Branże, w których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie to: geodezja, środowisko, rolnictwo, budownictwo, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, urbanistyka, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne, logistyka, inżynieria środowiska, administracja, zarządzanie sieciami uzbrojenia terenu.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.

 

SDS Zakres: Gospodarka nieruchomościami

Studia w zakresie gospodarka nieruchomościami pozwalają na uzyskanie rozszerzonej wiedzy i niezbędnych umiejętności z zakresu geodezji i kartografii, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki nieruchomościami.
Organizacja studiów zakłada rozwój zaawansowanych umiejętności studenta z zakresu szeroko rozumianej geodezji i kartografii i gospodarki nieruchomościami. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów: kształcenia podstawowego o charakterze metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego specjalisty w zakresie geodezji i kartografii i gospodarowania nieruchomościami (geodezja, satelitarne techniki pomiarowe, gospodarka nieruchomościami, wyceny dla potrzeb gospodarki nieruchomościami); kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania wysoko wyspecjalizowanych prac z zakresu gospodarki nieruchomościami (zarządzanie strategiczne w gminie, zintegrowany rozwój przestrzenny miasta, zasoby danych przestrzennych, zarządzanie nieruchomościami, w tym publicznymi, efektywność gospodarowania, gospodarka komunalna, tereny inwestycyjne i obsługa inwestora). W ramach studiów student przygotowuje pracę dyplomową magisterską.
Studia w zakresie gospodarka nieruchomościami przygotowują absolwentów do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w podmiotach zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami, przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; przedsiębiorstwach działających w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

Sylwetka absolwenta
Zakres: Gospodarka nieruchomości 

Absolwent uzyskuje niezbędne umiejętności i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii i gospodarki nieruchomościami. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.
Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; gospodarowania nieruchomościami oraz określania ich wartości; prowadzenia katastru nieruchomości; opracowania i realizacji opracowań z zakresu zarządzania strategicznego w gminie, realizacji procedur i procesów związanych z gospodarką niskoemisyjna; zintegrowanego rozwoju przestrzennego miasta i jego otoczenia; wykorzystania zasobów danych przestrzennych; efektywność gospodarowania i analiz statystycznych w sektorze nieruchomości; postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego związanego z sektorem nieruchomości; gospodarki komunalnej; partycypacji społecznej i rozwiązywania konfliktów przestrzennych; obsługi inwestora w sektorze nieruchomości;  określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości oraz kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne, techniczne i społeczne swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności w zakresie geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami; wykonywania zadań geodezyjnych poczynając od wyznaczenia położenia obiektów, przedstawienia ich na mapach; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu gospodarki nieruchomościami, gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki komunalnej; posługiwania się nowoczesnymi technikami analizy danych przestrzennych oraz stosowania najnowszych aplikacji komputerowych w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie; określania wartości nieruchomości na potrzeby procesów gospodarowania nieruchomościami; opracowywania dokumentów strategicznych dotyczących nieruchomości; sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności nieruchomości, miast, gmin i regionów; rozumie procesy partycypacji społecznej i rozumie potrzeby w zakresie rozwiązywania konfliktów przestrzennych; zna podstawowe zasady postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w podmiotach zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami, przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; przedsiębiorstwach działających w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Uprawnienia:
Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.

 

SDS Zakres: Geodesy and Geoinformatics

The master's degree study (3 semesters) in the area of Geodesy and Geoinformatics provides the candidate with extensive knowledge and skills in the field of geodesy and cartography, with special emphasis on the latest technologies for gathering and processing data acquired with the use of remote sensing methods. The offered courses enable the candidate to gradually develop his/her skills in the area of geodesy and geoinformatics. The curriculum includes general and introductory courses offering both theoretical knowledge and practical instruction. The curriculum includes: general and introductory courses (Mathematics, Physical Geodesy, Geostatistics, Earth observations, GIS programming), specialist courses modeling the future surveyor’s profile (Advanced geodesy, GNSS surveying, Advanced Satellite Remote Sensing, GNSS data processing and GNSS applications, Satellite navigation). Course includes also occupational training preparing the graduate to perform specialist services in the area of acquiring data for spatial information systems: Information technology in geomatics, GIS modeling and analysis, Database design, Geovisualization, WEB and mobile GIS, Geostatistics. Summer School courses prepare the graduate to perform highly specialized services in the area of Unmanned Aerial Vehicles, Bathymetric Measurements, GPR measurements, GIS project and Cloud GIS. Every student is required to submit a master’s degree thesis. The curriculum includes facultative courses providing students with the freedom of planning their educational program. Studies in the area of Geodesy and Geoinformatics prepare the graduate for employment in surveying, cartographic and geoinformatic surveying companies, research institutions and development centers, and in central and local administration units.

 

Sylwetka absolwenta
Zakres: Geodesy and Geoinformatics

The graduate has acquired rudimentary knowledge of mathematics, natural sciences and technical sciences, as well as specialist knowledge in geodesy and geoinformatics. The graduate has acquired basic competencies in the area of: contemporary methods for surveying, remote sensing  and modeling the Earth's shape and physical properties, observing changes there in over time, numerical processing and presentation of the results of surveying, satellite, remote sensing and photogrammetric measurements, conducting hydrographic surveys, GPR measurements and UAV missions, performing spatial analyses with the use of GIS tools, acquiring data for spatial information systems, developing GIS project and Cloud GIS, elaboration of topographic and thematic maps, surveying services for investment projects. The graduate has the required skills to: use the acquired knowledge in work and daily life, manage teams performing contracted tasks, incorporating and managing small enterprises, apply legal knowledge to the extent required for conducting professional and business activity. The graduate is prepared to: provide engineering services in the area of surveying, cartography and geoinformatics, apply advanced surveying, satellite, photogrammetric and remote sensing measuring techniques, process and deploy measurement results. The graduate is prepared for employment in: surveying companies, small enterprises, local and central administration units, providers of business support services, research institutions and development centers.