Geoinformatyka

STUDIA STACJONARNE
studia pierwszego stopnia
sylwetka absolwentaefekty uczenia siętreści kształcenia

 

Studia Stacjonarne
Kierunek: Geoinformatyka (zobacz opis)

Zakres

Studia pierwszego stopnia-inżynierskie

7 sem.

 Zdalne systemy pomiarowe zobacz opis)

Geoinformatyka

Studia inżynierskie na kierunku geoinformatyka (7 semestrów), dają możliwości zdobycia zintegrowanej wiedzy z zakresu geodezji i kartografii, informatyki, programowania oraz szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych (GIScience). W programie studiów na kierunku geoinformatyka przewidziano realizację przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego geoinformatyka (geodezja, geomatyka, kartografia, programowanie, bazy danych, grafika komputerowa, infrastruktura informacji przestrzennej, podstawy opracowania obserwacji, elektroniczna technika pomiarowa, modelowanie informacji o budynkach (CAD/BIM), geowizualizacja, systemy informacji przestrzennej, gospodarka nieruchomościami, ewidencja gruntów i budynków, systemy informacyjne do prowadzenia katastru nieruchomości); kształcenia związanego z zakresem kształcenia (zdalne systemy pomiarowe) - przygotowujących absolwenta do wykonywania prac obejmujących pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych za pomocą najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego. Plan studiów na kierunku geoinformatyka przewiduje również realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. W ramach studiów każdy student musi odbyć praktykę zawodową. Przedmioty związane z zakresem kształcenia (zdalne systemy pomiarowe) wprowadzane są już od pierwszego semestru. Studia pierwszego stopnia kończy egzamin i obrona pracy dyplomowej inżynierskiej.

 

SPS Zakres: zdalne systemy pomiarowe

W tym zakresie realizowane są przedmioty związane z informatyką i jej zastosowaniem m.in. w geodezji, w tym programowanie, projektowanie i obsługa baz danych, modelowanie 3D, analizy GIS, nowoczesne systemy pozyskiwania danych przestrzennych, bezzałogowe statki powietrzne, skaning laserowy, teledetekcja satelitarna, fotogrametria i teledetekcja a platform BSP, pomiary batymetryczne i goeradarowe.

Absolwent ma możliwość, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się o uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

Studia w zakresie kształcenia: zdalne systemy pomiarowe przygotowują absolwentów do pracy w firmach geoinformatycznych, geodezyjnych oraz w jednostkach administracji samorządowej i rządowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada posiada wiedzę specjalistyczną w zakresie geoinformacji, infrastruktury informacji przestrzennej, geodezji i kartografii, informatyki, programowania oraz grafiki inżynierskiej.

Absolwent posiada podstawowe kompetencje w zakresie: metod numerycznych i obliczeniowych z wykorzystaniem narzędzi programistycznych; metod cyfrowego przetwarzania obrazów i tematycznego opracowania danych teledetekcyjnych, współczesnych metod badania i modelowania kształtu Ziemi oraz obserwacji jej zmian w czasie, pozyskiwania danych za pomocą różnych sensorów pomiarowych, a także danych dla systemów informacji przestrzennej i systemów informacji o środowisku, integracji pozyskanych (pomierzonych) danych,  programowania w środowisku Mathlab, Python;  prowadzenia i aktualizacji danych zawartych w zinformatyzowanych systemach katastralnych, numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, georadarowych, batymetrycznych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych, wykonywania map zasadniczych, topograficznych i tematycznych.

Absolwent posiada umiejętności: korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy i życiu codziennym; krytycznego dobierania argumentów wspomagających kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań, kierowania zespołami ludzkimi, przy zachowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy, zakładania małych firm i zarządzania nimi, korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Potrafi opracować raport dotyczący przebiegu wykonywanych prac. W oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, uzyskał podstawę do pracy twórczej w zakresie geoinformatyki oraz opracowywania i wykorzystania zgromadzonych danych dzięki zdalnym systemom pomiarowym z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej.

 Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geomatyki, geodezji i kartografii; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych w tym zintegrowanymi systemami pomiarowymi, satelitarnymi, fotogrametrycznymi i teledetekcyjnymi oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania, kreowania nowych innowacyjnych produktów geoinformacyjnych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: w instytucjach (jednostkach administracji samorządowej i rządowej) oraz przedsiębiorstwach działających w sektorach gospodarki związanej z pozyskaniem danych oraz zarządzaniem geoinformacją (geodezja i kartografia, informatyka, telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia, leśnictwo) na potrzeby monitorowania stanu przestrzeni.

Uprawnienia: Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w geodezji i kartografii.